PARACOX -8 VET 100ML N1 / 1116032

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine koktsiidide vaktsiin
Ravimivorm suukaudne suspensioon
Näidustus Tervete tibude aktiivne immuniseerimine seitsme tibudele patogeense Eimeria liigi suhtes: E. acervulina, E.brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox ja E. tenella. Immuunsus hakkab tekkima 10 päeva pärast vaktsineerimist ning püsib vähemalt 36 nädala jooksul vaktsineerimise järgselt kui tibusid peetakse tingimustes, mis võimaldavad ootsüstidel uuesti ringlusse sattuda.
Liigid Kana (Gallus gallus).
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida külmkapis (2°C-8°C). Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Osaliselt kasutatud vaktsiini kotikesed tuleb hävitada otsekohe pärast ühel annustamissessioonil kasutamist, sest kanalatingimustes on raske vaktsiini saastumist vältida.
Pakendi kogus 1ml 100ml 1TK
Tootja Intervet International B.V.
ATC QI01AN01

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Paracox-8 vet., suukaudne suspensioon kanadele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
0,1 ml vaktsiini sisaldab elusaid sporuleerunud ootsüste, mis on eraldatud kaheksast prekoktsioossest nõrgestatud koktsiidi liinist:
 
E. acervulina HP                       500 doosis
E. brunetti HP                            100 doosis
E. maxima CP                            200 doosis
E. maxima MFP                          100 doosis
E. mitis HP                                 1000 doosis
E. necatrix HP                           500 doosis
E. praecox HP                           100 doosis
E. tenella HP                                       500 doosis
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Suukaudne suspensioon.
Sporuleeritud ootsüstide poolläbipaistev, viskoosne suspensioon.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Kana (Gallus gallus).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tervete tibude aktiivne immuniseerimine seitsme tibudele patogeense Eimeria liigi suhtes:
E. acervulina, E.brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox ja E. tenella.
 
Immuunsus hakkab tekkima 10 päeva pärast vaktsineerimist ning püsib vähemalt 36 nädala jooksul vaktsineerimise järgselt kui tibusid peetakse tingimustes, mis võimaldavad ootsüstidel uuesti ringlusse sattuda.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Etteantav sööt ja joogivesi, mis tahes ajavahemikul enne ja pärast vaktsineerimist, peab olema koktsidiostaatikumide vaba, k.a sulfoonamiidide ja antibakteriaalsete ainete vaba.
 
Tibud peavad olema terved ja kasvatatud põrandal, sügavallapanul.
Pidamistsüklite vahepeal tuleb allapanu eemaldada ja kanalad hoolikalt puhastada ning desinfitseerida. See vähendab võimalust koktsiidide resistentsuse tekkeks enne, kui kari on saavutanud adekvaatse kaitse.
Ühepäevaste tibude vaktsineerimisel torujootjatega tuleb hoolikalt jälgida, et kõik tibud kindlasti niplitest jooksid.
Veenduda, et kõik vaktsineerimiseks vajalik varustus oleks enne kasutamist puhastatud.
Mitte manustada kuivadesse jootjatesse.
 
Märgatavat toime vähenemist on täheldatud juhul, kui punast toiduvärvi košenill E120 lahjendatud vaktsiinile enne spreina manustamist ei lisatud. Punase toiduvärvi košenill E120 lisamine on vajalik ainult spreina manustamiseks.
Soovitatav värvaine on ainult košenill E120 ning vaktsiini täit efektiivsust ei ole võimalik saavutada, kui košenill E120 toiduvärvi asemel kasutatakse mingit muud toiduvärvi.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Pärast ravimiga töötamist pesta käed.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole.
 
4.7.      Kasutamine munemise perioodil
 
Munevad kanad:
Vaktsiini kasutamine munevatel kanadel on ohutu.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Kuna koktsidioosi infektsioonivastane kaitse vaktsiini manustamise järgselt suureneb immuunsuse tekke tagajärjel, tuleb vältida vaktsineerimisele järgneva aja jooksul igasuguse koktsiidide vastase toimega ainetega kokkupuutumist, sest see võib vähendada efektiivse kaitse kestust. See on oluline 4 vaktsineerimisjärgse nädala jooksul.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks tibudele alates 1. elupäevast pihustatuna söödale, joogivees või segatuna punase toiduvärviga pihustatuna lindlasse.
 
Vaktsiini ühekordne doos (0,1 ml lahjendamata vaktsiini) tuleb manustada esimese ja 9. elupäeva vahel, 9. päev kaasa arvatud.
 
Kotikest tuleb kindlasti 30 sekundi vältel tugevasti raputada ja käes mudida, et tagada ootsüstide homogeensus suspensioonis.
Suspensioon sisaldab ksantaankummit, mis aitab kaasa ootsüstide suspendeerumisele vees ja soovitatud annustamisele, vt allpool:
 
a)              veega
 
Nipliga (tilgutiga) torujootja
Ravimit võib manustada joogiveega torujootja kaudu ühe päeva vanustele tibudele alates nende esmasest asemetele paigutamisest. Tuleb vältida ootsüstide settimist ning tagada, et kõik tibud tarbiksid vaktsiini sisaldavat vett võrdselt. Näiteks on edukalt kasutatud järgmisi meetodeid:
 
Vaktsiini tuleb lahjendada kontsentratsioonis 1 doos 2 ml külma kraanivee kohta ning vahetult enne kasutamist hoolikalt segada. Arvutada jootmissüsteemis kasutatava vee koguhulk, lindude arv torujootja kohta ja torujootjate arv ning seejärel vajalik lahjendatud vaktsiini kogus. Statsionaarsete jootjate puhul on soovitav 1…2 tundi enne vaktsiini manustamist hoida linde jootmata. Vahetult enne lindude laskmist niplite juurde tuleb kõik jootjad tühjendada ning lasta isevoolu teel täituda lahjendatud vaktsiiniga. Esmalt võib jootjasse valada u 1 liitri indikaatorainet (näiteks piima), mis aitab fikseerida jootja täieliku täitumise ning seejärel saab jootja sulgeda ilma vaktsiini liigselt raiskamata. Kui kogu lahjendatud vaktsiin on tarbitud, võib sisse lülitada tavapärase veevarustuse. Ajutiselt ringlusse ühendatud jootjate puhul on soovitav vaktsiin lahjendada tsirkulatsioonisüsteemi paigutatud ajutises reservuaaris, kindlustades samal ajal pideva segamise. Et kindlustada ootsüstide ühtlane jaotumine, tuleb lasta lahjendatud vaktsiinil ringelda vähemalt 2,5 tundi enne lindude jooma lubamist.
 
Ülaltoodud näited on mõeldud juhendiks selgitamaks vaktsiini manustamise põhimõtteid, mida tuleks torujootjate korral rakendada.
 
Alternatiivina võib kasutada täiendavate (lisa-)jootjate paigaldamist 5...9 päevaks. Mõnikord pannakse nippeljootjaid kasutavatesse farmidesse lisajootjad esimeseks 4...5 päevaks. Lisajootjateks võivad olla tibude vaakumjootjad (fount-type drinker) või ümarjootjad (bell-type drinker), millesse vesi tuleb nippeljootja torustikust automaatselt. Kui igasse eraldiasuvasse lisajootjasse tuleb vesi üldisest torustikust, on vaktsineerimismeetod sarnane eelkirjeldatule. Kui lisajootjad on ühendatud järjestikku ühe nipli järele, võib esineda probleeme „õhuluku“ tekkimise näol pärast jootja lahtiühendamist, et linde 1...2 tundi enne vaktsineerimist ilma veeta hoida. Sellisel juhul on sobivam lahjendada vaktsiin eraldi nõus ning valada lahjendatud vaktsiin igasse jootjasse eraldi.
 
Automaatne ümarjootja (Bell-type drinker)
Preparaati võib manustada üksikutesse jootjatesse. Soovitav on kasutada ühte tüüpi jootjaid ning linnud peavad enne vaktsineerimist olema nende jootjatega täielikult harjunud. Seetõttu ei sobi see meetod ühepäeva-vanuste tibude vaktsineerimiseks.
 
Igasse jootjasse manustatav vajalik vaktsiini kogus arvutatakse järgmiselt:
 
Lindude koguarv lindlas (või puuris)                                                vaktsiini
                                                                                       × 0,1   =       kogus jootja
Jootjate koguarv lindlas (või puuris)                                                 kohta
 
Vaktsiin pannakse igasse jootjasse automaatsüstla otsa kinnitatud lühikese 19 G  kalibreeritud kanüüli abil. Sobiv kanüül on lisatud kõikidele 100 ja 500 ml pakenditele. Süstalt hoitakse veepinna suhtes kaldu ning vaktsiini lisamise ajal liigutakse ümber jootja, et tagada vaktsiini ühtlane jaotumine. Tuleb kindlustada, et vaktsiini manustamise süstal oleks korrektselt kalibreeritud.
Kaks tundi enne vaktsineerimist tõsta jootjad üles. Kontrollida, et jootjad oleksid puhtad ning vajadusel seadistada klappe, et igas jootjas oleks sobiv kogus vett (25...400 ml). Lisada igasse jootjasse vastav kogus vaktsiini ülalkirjeldatud meetodil. Lasta jootjad kohe alla. Minimaalne jootjasse manustatav vaktsiini kogus on 10 ml ning maksimaalne 25 ml. Tagada, et iga jootja juures oleks 100...250 lindu. Vaktsineerimise käigus ei tohi tavalist veevoolu jootjatesse välja lülitada, jootjad peavad automaatselt uuesti täituma, kui linnud on vee ära joonud.
 
Isevoolu teel täituvate anumatega torujootjad
Kui nippeljootjad on varustatud isevoolu teel täituvate anumatega, tuleb vaktsiini manustada otse igasse anumasse. Meetod on üldiselt sarnane ümarjootjatesse manustamise meetodiga. Vaktsiini kogus jootja kohta on 3...5 ml.
 
Künajootjad
Meetod on sama mis ümarjootja puhul. Lasta jootjad kuivaks või eemaldada 2 tundi enne vaktsineerimist. Kontrollida, et jootjad oleksid puhtad. Lasta jootjatel veega täituda vahetult enne vajaliku koguse vaktsiini lisamist. Et teada saada, milline on vaktsineerimiseks vajalik jootjate arv, tuleb jootja juures arvestada ruumi 0,25...1 cm linnu kohta.
 
Tibude vaakumjootjad (käsitsi täidetavad)
Eemaldada jootjad 2 tundi enne vaktsineerimist. Kontrollida, et jootjad oleksid puhtad. Tagada, et jootjad oleksid veega täidetud ning kohale asetatud vahetult enne vajaliku koguse vaktsiini lisamist. Et teada saada, milline on vaktsineerimiseks vajalik jootjate arv, tuleb jootja juures arvestada ruumi 0,25...1 cm linnu kohta.
 
OLULINE TEAVE
Vaktsiini ei tohi lahjendada rohkem kui 1/50. Vaktsiini ei tohi manustada jootmissüsteemi peamahutisse. Sellisel juhul on vaktsiini lahjendus liiga suur ning ootsüstid ei ole suspendeerunud.
 
b)      söödaga
 
Tuleb valida meetod, mis kindlustab lindudele antava sööda kogu pinna kiire ja täieliku katmise. Vaktsiini võib manustada pihustades, kasutades jämedat pihustit. Vaktsiin võib olla lahjendamata või veega lahjendatud. Kui vaktsiini lahjendada, ei tohiks lisada rohkem kui neli ühikut vett ühe ühiku vaktsiini kohta (5000 doosi Paracox-8 vet’i lisada 2 liitrile veele). Manustamisanumat tuleb kogu manustamise jooksul loksutada vältimaks ootsüstide väljasettimist.
 
c)       vaktsineerimine vaktsineerimiskambris (hatchery spray).
 
Vaktsiini tuleb manustada doosis 0,21 ml lahjendatud vaktsiini linnu kohta, pihustada vaktsineerimiskambrisse jämeda pihusena. Leida vaktsineerimiskambrisse manustatava vaktsiini kogus võttes aluseks 100-le linnule vajamineva vaktsiinikoguse. Korrutada saadud kogus 50-ga, et leida 5000 doosi manustamiseks vajalik lahjendatud vaktsiini üldkogus (1000 doosi puhul korrutada 10-ga). 5000 doosi sisaldub 500 ml pakendis (1000 doosi 100 ml pakendis). Lahutada 500 ml (või 100 ml) lahuse üldkogusest ning lisada see kogus vett sobivasse mahutisse (21 ml jaotusmahu korral peab see olema 550 ml 5000 doosi jaoks või 110 ml 1000 doosi jaoks).
Vaktsiini jõudmine lindudeni ning sellest tulenevalt ka vaktsiini efektiivsus on parem, kui enne manustamist on lahjendatud vaktsiinile lisatud punast toiduvärvi. Lisada vette punast toiduvärvi (košenill E120) kontsentratsioonis 0,1% w/v.
Raputada ja mudida 5000 doosi (1000 doosi) sisaldavat kotikest tugevalt 30 sekundi jooksul, et tagada ootsüstide re-suspendeerumine. Lisada kogu kotikese sisu veele ja segada hoolikalt. Lisada lahustatud vaktsiin manustamisanumasse ja töödelda kogu vaktsineerimiskamber pihustades vaktsiini lindudele ühtlaselt, kasutades jämedat pihust. Manustamisanumat tuleb kogu manustamise jooksul loksutada vältimaks ootsüstide väljasettimist.
 
Informatsioon kotikeste kohta
Plastikust kotikesed on kokkutõmbuvad ega vaja ventilatsiooninõela. Sisu jääb steriilseks ning seda ei ole võimalik valesti käsitsemisega rikkuda enne plastiksondi sisestamist (kinnitatud manustamistuubile). Kotikese võib riputada manustaja vööle või kaela.
 
Kotikese kasutamise juhend
Panna sobiva kalibreeritud automaatsüstla külge annustamistuubi avatud otsik (see on igas pakendis). Asetada manustamistuubi külge kinnitatud plastiksond kotikese põhjal olevasse avasse. Järsu tugeva liigutusega suruda sond läbi ava membraani. Sond sulgub avas manustamiseks vajalikku ohutusse asendisse. Igasse kotikesse lisatakse süstla eeltäitmiseks vajalik väike lisakogus vaktsiini.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Raske üledoos (viiekordne või enam) võib viia ajutise päevase eluskaalu kasvu vähenemiseni.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED, IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
ATCvet kood: QI01AN01
Paracox-8 vet on nõrgestatud koktsidioosi elusvaktsiin suukaudseks manustamiseks tibudele.
Tekitab tibudel spetsiifilise immuunsuse Eimeria metsikute tüvede suhtes.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Ksantaankummi.
Puhastatud vesi.
Spreina manustamiseks lindlasse lisada lahjendatud vaktsiinile piisav kogus soovitatud punast toiduvärvi košenill E120, et saada kontsentratsioon 0,1% w/v, mis on võrdne 210...280 µg/linnu kohta. Košenill E120 puhtus peab olema vastavuses Euroopa Liidu direktiiviga 95/45/EC1.
 
6.2.      Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg on 28 nädalat.
Osaliselt kasutatud vaktsiini kotikesed tuleb hävitada otsekohe pärast ühel annustamissessioonil kasutamist, sest kanalatingimustes on raske vaktsiini saastumist vältida.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C-8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
100 ml ja 500 ml elastsed nailon/polüetüleen kotikesed. Igal kotikesel on kinnihoidmise tripp ja lisatud etikett. Kotikesed on pakendatud ühe kaupa pappkarpi. Pakendis on ka steriilne läbipaistev PVC-st annustamistuub, millel on valge poolläbipaistev polüpropüleenkork ja kanüül.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Osaliselt kasutatud vaktsiinikotikesed/jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
Müügiloa number: 1496
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
06.12.2002/26.09.2012
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Sptember 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata
 
Kuuluvus: retseptiravim.

Uued tooted

EVANT 5000D / 1789072

Laboratorios Hipra, S.A.

NOBILIS IB+ND+EDS INJ EMULS 1 ANNUS 5...

Intervet International B.V.

NOBILIS REO+IB+G+ND 500ML N1 / 1093867

Intervet International B.V.

NOBILIS SALENVAC T INJ. 500ML / 1136001

Intervet International B.V.