PAROFOR 140MG/ML SUUKAUDNE LAHUS 125ML / 1710166

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine paromomütsiin
Ravimivorm lahus joogivees/piimas manustamiseks
Näidustus tundliku Escherichia coli põhjustatud seedetrakti infektsioonide ravi.
Liigid (vasikad vatsaseede eelsel perioodil), siga.
Säilitamine laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Pärast manustamiskõlblikuks muutmist: veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast „EXP”.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.Kõlblikkusaeg pärast joogivees manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi.Kõlblikkusaeg pärast piimas/piimaasendajas manustamiskõlblikuks muutmist: 6 tundi.
Pakendi kogus 140mg 1ml 125ml 1TK
Tootja Huvepharma NV
ATC QA07AA06

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks ml sisaldab:
 
Toimeaine:
Paromomütsiinsulfaat 200 mg
(vastab paromomütsiini alusele 140 mg või paromomütsiini aktiivsusele 140 000 TÜ)
 
Abiained:
Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1,0 mg 
Propüülparahüdroksübensoaat (E216) 0,1 mg
Naatriummetabisulfit (E223) 4,0 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks.
Selge kollane kuni merevaiguvärvi lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (vasikad vatsaseede eelsel perioodil), siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Paromomütsiinile tundliku Escherichia coli põhjustatud seedetrakti infektsioonide ravi.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb ülitundlikkust paromomütsiini, teiste aminoglükosiidide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada neeru- või maksafunktsiooni häirega loomadel.
Mitte kasutada mäletsevatel loomadel.
Mitte kasutada kalkunitel, sest esineb soolestiku bakterite antibiootikumiresistentsuse tekkimise risk.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Haiguse tagajärjel võib väheneda ravimi võtmine loomadel. Kui loomad ei tarbi piisavalt vett/piima, tuleb neid ravida parenteraalselt, kasutades loomaarsti juhiste kohaselt sobivat süstitavat ravimit. 
Ravimi kasutamine tuleb kombineerida heade pidamistingimustega, nt hea hügieen, korralik ventilatsioon, karja liigse tiheduse vältimine.
Kuna ravim on potentsiaalselt ototoksiline ja nefrotoksiline, on soovitatav hinnata neerufunktsiooni. 
Ettevaatust ravimi manustamisel vastsündinud loomadele, paromomütsiini gastrointestinaalne imendumine on vastsündinutel suurem. Suurem imendumine tähendab suuremat oto- ja nefrotoksilisuse riski. Ravimi kasutamine vastsündinutel peab põhinema vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
Ravimi pikaajalist või korduvat kasutamist tuleb vältida pidamistingimuste parandamise ning puhastamise ja desinfitseerimise abil. 
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikul (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta. Ravimi kasutamisel tuleb võtta arvesse ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust paromomütsiinile ning võib väheneda ravi efektiivsus aminoglükosiididega võimaliku ristresistentsuse tõttu. 
Aminoglükosiide peetakse humaanmeditsiinis kriitilise tähtsusega ravimiteks. Seetõttu ei tohi neid veterinaarmeditsiinis kasutada esmavaliku ravimina.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Ravim sisaldab paromomütsiini, mis võib  inimestel esile kutsuda allergilisi reaktsioone.
Inimesed, kes on paromomütsiini või ükskõik milliste teiste aminoglükosiidide suhtes ülitundlikud (allergilised), peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
Vältida ravimi sattumist nahale ja silma.
Veterinaarravimi käsitsemisel tuleb kasutada järgnevaid isiklikke kaitsevahendeid: kaitseriietus ja läbilaskmatud kindad. 
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silma loputada rohke veega puhtaks.
Kui teil tekivad pärast ravimiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on  tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Veterinaarravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua või suitsetada. 
Mitte alla neelata. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel on täheldatud pehmet väljaheidet.
Aminoglükosiidantibiootikumid, näiteks paromomütsiin, võivad põhjustada oto- ja nefrotoksilisust.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel ei ole näidanud teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet. Kasutamine ei ole soovitatav tiinuse ajal. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Üldanesteetikumid ja müorelaksandid tugevdavad aminoglükosiidide neuroblokeerivat toimet. See võib põhjustada halvatust ja apnoed.
Mitte kasutada koos tugevate diureetikumide ja potentsiaalselt oto- või nefrotoksiliste ainetega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks.
Vatsaseede eelsel perioodil veised: manustamine piima/piimaasendajaga.
Sead: manustamine joogiveega.
Ravi kestus: 3...5 päeva.
 
Vatsaseede eelsel perioodil veised: 25...50 mg paromomütsiinsulfaati 1 kg kehamassi kohta päevas (vastab 0,125...0,25 ml ravimile 1 kg kehamassi kohta päevas).
Sead: 25...40 mg paromomütsiinsulfaati 1 kg kehamassi kohta päevas (vastab 0,125...0,2 ml ravimile 1 kg kehamassi kohta päevas).
 
Vajaliku ravimikoguse täpseks mõõtmiseks kasutada sobivalt kalibreeritud mõõteseadmeid.
Joogivee, piima või piimaasendajaga manustamisel tuleb ravimi igapäevane täpne kogus arvutada soovitatava annuse ja ravitavate loomade arvu ning kehamassi järgi, kasutades järgmist valemit: 
 

 

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.

Ravimit sisaldava joogivee/piima/piimaasendaja tarbimine sõltub mitmest tegurist, sealhulgas loomade kliinilisest seisundist ja ümbritseva keskkonna tingimustest, nagu temperatuur ja õhuniiskus. Õige annuse saamiseks tuleb joogivee/piima/piimaasendaja tarbimist jälgida ja paromomütsiini kontsentratsiooni vastavalt kohandada. 
 
Ravimit sisaldav joogivesi/piim/piimaasendaja ja lähtelahused tuleb värskelt ette valmistada, segades ravim hoolikalt vajaliku koguse värske joodava vee/piima/piimaasendajaga iga 6 tunni (piima/piimaasendajaga) või 24 tunni (veega) järel.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Paromomütsiin suukaudsel manustamisel süsteemselt praktiliselt ei imendu. Juhuslikust üleannustamisest tingitud kahjulikud mõjud on äärmiselt ebatõenäolised.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Vatsaseede eelsel perioodil vasikas 
Lihale ja söödavatele kudedele: 20 päeva.
 
Siga
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: sooleinfektsioonivastased ained; antibiootikumid
ATCvet kood: QA07AA06
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Paromomütsiin kuulub aminoglükosiidantibiootikumide rühma. Paromomütsiin muudab informatsiooni-RNA (mRNA) lugemist, mis katkestab valgusünteesi. Paromomütsiini bakteritsiidse toime on peamiselt tingitud pöördumatust seondumisest ribosoomidega. Paromomütsiinil on lai toimespekter mitmete grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite, sealhulgas E. coli vastu.
Paromomütsiin toimib kontsentratsioonist sõltuval viisil. Tuvastatud on neli resistentsusmehhanismi: ribosoomi muutused, läbilaskvuse vähenemine, ensüümide inaktivatsioon ja molekulaarse sihtmärgi asendamine. Esimesed kolm resistentsusmehhanismi tulenevad kromosoomide või plasmiidide teatud geenide mutatsioonidest. Neljas resistentsusmehhanism esineb ainult pärast transposooni või resistentsust kodeeriva plasmiidi haaramist. Paromomütsiin tekitab soolebakteritel väga sageli resistentsust ja ristresistentsust teiste aminoglükosiidide suhtes.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Paromomütsiini suukaudse manustamise järel imendumist praktiliselt ei toimu ja molekul eritub muutumatul kujul roojaga.
 
5.3. Keskkonnaomadused
 
Toimeaine paromomütsiinsulfaat on keskkonnas väga püsiv.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
Naatriummetabisulfit (E223)
Puhastatud vesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast joogivees manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi.
Kõlblikkusaeg pärast piimas/piimaasendajas manustamiskõlblikuks muutmist: 6 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25C. 
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist: veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valge suure tihedusega polüetüleenist 125 ml, 250 ml, 500 ml ja 1 l pudel avamist tuvastada võimaldava keeratava polüpropüleenist sulguriga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
2048
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.09.2017
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.