PEN/STREP 20/20 INJ 100ML / 1089277

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine prokaiinbensüülpenitsilliin + dihüdrostreptomütsiin
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Dihüdrostreptomütsiinile ja bensüülpenitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsetebakterite põhjustatud segatüüpi infektsioonide ravi.
Liigid Veis, siga, lammas, koer, kass.
Säilitamine Hoida külmkapis 2 oC...8 oC.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Hoida pakend tihedalt suletuna.Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Pakendi kogus 200000RÜ+200mg 1ml 100ml 1TK
Tootja V.M.D.n.v.
ATC QJ01RA75

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Pen-Strep, süstesuspensioon.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
prokaiinbensüülpenitsilliini          200 000 TÜ,
dihüdrostreptomütsiinsulfaati      250 mg, mis vastab 200 mg dihüdrostreptomütsiinalusele.
 
Abiained:
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis, siga, lammas, koer, kass.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Dihüdrostreptomütsiinile ja bensüülpenitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite põhjustatud segatüüpi infektsioonide ravi.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
·         Mitte kasutada teadaoleva ülitundlikkuse korral penitsilliinide ja/või dihüdrostreptomütsiini suhtes.
·         Mitte kasutada papagoidel ja närilistel (merisigadel ja küülikutel).
·         Mitte kasutada neerupuudulikkusega loomadel.
·         Mitte manustada preparaati tiinetele emistele.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Mitte manustada intravenoosselt.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhalatsiooni, allaneelamise või nahakontakti järgselt põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
Mitte kasutada preparaati, kui olete tundlik või teil on keelatud töötada selliste preparaatidega. Selle preparaadiga töötades tuleb vältida igasugust kokkupuudet ravimiga ja kasutada kõiki ettevaatusabinõusid. Kui preparaadi kasutamisel ilmnevad nahalööve või muud allergianähud, pöörduda arsti poole ja näidata preparaadi infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude turse ning hingamishäired on tõsised sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
·         Ototoksilisus, eriti kassidel, pärast pikaajalist suurte dooside manustamist.
·         Tundlikel loomadel võivad tekkida allergilised reaktsioonid, nõgestõvest anafülaktilise šoki ja surmani.
·         Lokaalne turse süstekohas.
 
Tõsiste sümptomite korral rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte manustada tiinetele emistele.
Preparaadi manustamisel teistele loomaliikidele tiinuse ajal tuleb olla ettevaatlik.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Prokaiinbensüülpenitsilliin:
·         Bensüülpenitsilliini aktiveerivad in vivo sulfoonamiidid ja salitsülaadid.
·         Probenetsiidi juuresolekul püsib bensüülpenitsilliini plasmakontsentratsioon kauem.
·         Bensüülpenitsilliini antibakteriaalne toime väheneb, kui seda manustatakse koos polümüksiini või bakteriostaatilise antibiootikumiga (tetratsükliinid ja makroliidid).
Dihüdrostreptomütsiin:
Dihüdrostreptomütsiini lihaseid lõõgastav toime tugevneb kuraare tüüpi lihasrelaksantide ja teiste lihaseid lõõgastavat toimet omavate ravimite (üldanesteetikumid, magneesiumisoolad) kasutamisel.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks manustamiseks.
Enne kasutamist korralikult loksutada.
 
·         Veised: 4 ml suspensiooni 100 kg kehamassi kohta (800 000 TÜ bensüülpenitsilliini + 800 mg dihüdrostreptomütsiini 100 kg kehamassi kohta).
·         Täiskasvanud sead ja lambad: 2 ml suspensiooni 50 kg kehamassi kohta (400 000 TÜ bensüülpenitsilliini + 400 mg dihüdrostreptomütsiini 50 kg kehamassi kohta).
·         Koerad ja kassid: 0,5 ml suspensiooni 5 kg kehamassi kohta (200 000 TÜ bensüülpenitsilliini + 200 mg dihüdrostreptomütsiini 10 kg kehamassi kohta).
Manustamise sagedus: üks kord päevas.
Ravikuuri pikkus: 3 päeva.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamine võib ilmneda pärast ravimi juhuslikku intravenoosset manustamist. Üleannustamise tagajärjel võivad tekkida krambid, kollaps ja surm. Ülitundlikkusreaktsioonide raviks kasutada antihistamiinikumi ja/või glükokortikosteroide. Anafülaktilise šoki korral tuleb süstida adrenaliini veeni.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Veis:    lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva
                     piimale: 3 päeva.
Siga:      lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva.
Lammas:           lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva
             piimale: mitte manustada lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
Koer, kass:       ei rakendata.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Antibakteriaalsete ainete kombinatsioonid.
 
ATC-vet kood QJ01RA75.
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Bensüülpenitsilliin takistab grampositiivsete bakterite rakuseina ensümaatilist arengut. Bensüülpenitsilliin ei toimi gramnegatiivsetesse bakteritesse, mis on seletatav gramnegatiivse bakteri rakuseina ehitusega: gramnegatiivse bakteri raku seina väliskiht koosneb endotoksiinist (lipopolüsahhariid), millest bensüülpenitsilliin ei ole võimeline läbi tungima. Bensüülpenitsilliini antibakteriaalne toime on suurim bakterite aktiivse paljunemise perioodil (ägedad infektsioonid).
Dihüdrostreptomütsiin seondub spetsiifiliselt valguga bakteri 30 S ribosomaalses allüksuses. Tundlikel bakteritel põhjustab see ribosomaalse allüksuse lõhestumist ja mRNA informatsiooni “valesti lugemist”. See viib niinimetatud “kasutute” valkude sünteesini bakteri poolt.
Dihüdrostreptomütsiini toime on bakteritsiidne ja ta on kõige efektiivsem gramnegatiivsete bakterite vastu, nagu Pasteurella, Brucella, Haemophilus, Salmonella, Shigella, Klebsiella ja Mycobacterium.
 
Nimetatud antibiootikumide kombinatsioonil on lai toimespekter, kombinatsioon toimib nii gramnegatiivsetesse kui ka grampositiivsetesse mikroorganismidesse.
 
Resistentsus
- Prokaiinbensüülpenitsilliin:
Olulisim bakteriaalse resistentsuse mehhanism penitsilliinide suhtes on penitsillinaaside sekretsioon (ekstrakromosomaalne resistentsus). Ülejäänud bakterid on resistentsed penitsilliini siduva valgu tõttu. Resistentsus võib tekkida ravi ajal. Resistentsus penitsilliinide suhtes on enamasti progresseeruv.
 
- Dihüdrostreptomütsiin:
Olulisim resistentsuse mehhanism on ekstrakromosomaalne ja seda põhjustab plasmiid. See mehhanism võib esile kutsuda järsku tekkiva resistentsuse ravi ajal. Plasmiidid omandavad kliinilise tähtsuse, kui nad on laialt levinud.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Prokaiinbensüülpenitsilliin:
·         Imendumine: bensüülpenitsilliin imendub süstekohast aeglaselt 24 tunni jooksul. Kõikidel loomadel saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas 4 tundi pärast manustamist. Ei soovitata manustada suuremaid doose kui 25 000 TÜ/kg, sest ravimi kontsentratsioon plasmas ei suurene sama kiirusega.
 
Järgnevas tabelis on toodud mõnel loomaliigil mõõdetud maksimaalse plasmakontsentratsiooni väärtused:

 

 
Veised (ja vasikad)
Sead
Koerad
Plasma
1,65...2,2 µg/ml
2 µg/ml
0,3...0,6 µg/ml
Piim
0,27...0,52 µg/ml
-
-
 
·         Jaotumine: bensüülpenitsilliin tungib hästi kudedesse, samuti piima ning läbib platsentaarbarjääri. Ravimi kontsentratsioon on suurim maksas ja neerudes. Bensüülpenitsilliini leidub peamiselt ekstratsellulaarses vedelikus. Umbes 30% bensüülpenitsilliinist seondub plasmavalkudega (hobused, mäletsejad ja lihasööjad).
 
·         Metabolism: metaboliseeritakse ainult väike osa bensüülpenitsilliini koguannusest, 90% ravimist eritub muutumatul kujul uriiniga.
 
Dihüdrostreptomütsiin:
·         Imendumine: dihüdrostreptomütsiin imendub süstekohast kiiresti ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 1 tund pärast manustamist.
 
Järgnevas tabelis on toodud mõnel loomaliigil mõõdetud maksimaalse plasmakontsentratsiooni väärtused:

 

 
Veised (täiskasvanud)
Sead
Lambad
Plasma
80 µg/ml
± 90 µg/ml
± 70 µg/ml
Piim
0,24...0,40 µg/ml
-
0,41 µg/ml
 
·         Jaotumine: dihüdrostreptomütsiin tungib hästi kudedesse. Ravimi kontsentratsioon on suurim neerudes ja sapis. Dihüdrostreptomütsiini leitakse ka skeletilihastes, platsentas ja piimas.
Dihüdrostreptomütsiini seonduvus plasmavalkudega on väike (± 20%).
 
·         Metabolism ja eritumine: dihüdrostreptomütsiin metaboliseeritakse ja umbes 50% manustatud doosist eritub muutumatul kujul uriiniga. Neerud on ravimi põhiline eritumistee (70% 24 tunni jooksul).
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Naatriumtsitraat
Povidoon
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Süstevesi.
 
6.2.    Sobimatus
 
Mitte segada ühes süstlas teiste ainetega nagu leelised, alkohol ja propüleenglükool. Alkohol põhjustab prokaiinbensüülpenitsilliini ja bensatiinbensüülpenitsilliini väljasadestumist.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis 2...8°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida pakend tihedalt suletuna.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
100 ml ja 250 ml klaasviaalid.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
2370 Arendonk
Belgia
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1471
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
04.05.2007 / 26.09.2012
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata
 
Kuuluvus: retseptiravim.