PG 600 INJ. SUBST 5 DOOS N1+LAHUSTI / 1138384

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine kooriongonadotropiin + seerumgonadotropiin
Ravimivorm süstelahuse pulber ja lahusti
Näidustus Nooremised: suguküpsuse esilekutsumine ja inna sünkroniseerimine. Emised: esimese ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine võõrutusjärgselt (0...2. võõrutusjärgsel päeval). Võõrutusjärgse innatuse ravi (11…12. võõrutusjärgsel päeval).
Liigid Siga (emised ja nooremised).
Säilitamine Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist temperatuuril 2...8 °C 24 tundi.Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil.
Pakendi kogus 200TÜ+400TÜ 1annust 5annust 1TK
Tootja Intervet International B.V.
ATC QG03GA80

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
PG 600, süstelahuse pulber ja lahusti

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Iga manustamiskõlblikuks muudetud 5 ml annus sisaldab:
Toimeained:
Kooriongonadotropiini (hCG e. inimese kooriongonadotropiin): 200 RÜ
Seerumgonadotropiini eCG (PMSG e. tiine mära seerumgonadotropiin): 400 RÜ

Abiainete terviklik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahuse pulber ja lahusti.
Valge kuni peaaegu valge süstelahuse lüofilisaat (pulber või kook) ja selge värvitu süstelahuse lahusti.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Siga (emised ja nooremised).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Nooremised: suguküpsuse esilekutsumine ja inna sünkroniseerimine.
Emised: esimese ovulatsiooni esilekutsumine ja sünkroniseerimine võõrutusjärgselt (0...2.
võõrutusjärgsel päeval).
Võõrutusjärgse innatuse ravi (11…12. võõrutusjärgsel päeval).

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.

4.4. Erihoiatused
Nagu kõigi valguliste preparaatidega võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Selliste sümptomite
ilmnemisel manustada adrenaliini või glükokortikosteroide. Süstimisel tuleb järgida aseptika nõudeid.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei rakendata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ehkki PG 600 sisaldab eCG-d (PMSG) ja hCG-d piiratud kogustes, võivad nad muuta gonaadide
talitlust inimesel.
Ravimit tuleb manustada ettevaatusega, et vältida enesele süstimist.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Juhuslikul nahale sattumisel pesta seebi ja veega.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Nagu kõigi valguliste preparaatidega võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Selliste sümptomite
ilmnemisel manustada adrenaliini või glükokortikosteroide.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte manustada tiinetele loomadele.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks.

Iga manustamiskõlblikuks muudetud 5 ml annus sisaldab 400 RÜ eCG-d (PMSG) ja 200 RÜ hCG-d.
Lahustada lüofiliseeritud hormoon 1-annuselisest või 5-annuselisest viaalist vastavalt 5 ml või 25 ml
lahustiga. Manustada 1 annus (5 ml) looma kohta intramuskulaarselt või subkutaanselt kõrva taha.
Mitte manustada ravimit nahaalusesse rasvkoesse.

Nooremised:
- inna esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks 6…7-kuustel nooremistel kehamassiga vähemalt
85 kg manustada üks annus PG 600 subkutaanselt või intramuskulaarselt kõrva taha;
- juhul kui suguküpsuse esilekutsumine ebaõnnestus ning suguküpsus ei ole saabunud
nooremiste 8…10-kuuseks saamisel, manustada üks annus PG 600 subkutaanselt või
intramuskulaarselt kõrva taha.

Emised:
- esimese võõrutusjärgse ovulatsiooni esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks manustada üks
annus PG 600 subkutaanselt või intramuskulaarselt kõrva taha 0...2. võõrutusjärgsel päeval;
- võõrutusjärgse innatuse raviks manustada üks annus PG 600 subkutaanselt või
intramuskulaarselt kõrva taha 11...12. võõrutusjärgsel päeval.

Ind ilmneb tavaliselt 3...6 päeva pärast manustamist.
Nooremised/emised seemendada või paaritada kultidega.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole soovitatud spetsiifilist ravi või antidooti.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid, gonadotropiinid, ATC-vet kood:
QG03GA99
PG 600 sisaldab looduslikult esinevaid hormoone kooriongonadotropiini ja seerumgonadotropiini.

Seerumgonadotropiini toime on sarnane FSH (folliikuleid stimuleeriv hormoon) ja LH (luteiniseeriv
hormoon) toimega ja kooriongonadotropiini toime on sarnane LH toimega.

5.1. Farmakodünaamilised omadused
PG 600 sisaldavad kuivkülmutatud hCG-d ja eCG-d (PMSG), millega on kaasas lahusti. PG 600
sisaldab 400 RÜ eCG-d (PMSG) ja 200 RÜ hCG-d. eCG (PMSG) ja hCG on kaks glükoproteiini, mis
koosnevad kahest mittekovalentselt seotud alfa- ja beeta- alaühikust. eCG (PMSG) ja hCG beeta-
alaühiku CTP-ahela glükosuleerumine põhjustab mõlema hormooni poolestusaja pikenemise, mis
lõpptulemusena sigadel on hCG-l 27 tundi ja PMSG-l 36 tundi. eCG-l (PMSG) on nii FSH kui LH
toime ning ta stimuleerib seetõttu folliikulite kasvu ja küpsemist innale ja ovulatsioonile eelnevate
päevade jooksul. hCG toimib ainult kui LH ning on seetõttu peamiseks eCG (PMSG) poolt
stimuleeritud folliikulite ovuleerumise indutseerijaks. See seletab, miks PG 600 on efektiivne
nooremiste puberteedi indutseerija ja sünkroniseerijana ning emiste võõrutusjärgse ovulatsiooni
stimuleerijana.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast sigadele manustamist absorbeeruvad eCG (PMSG) ja hCG kiiresti, mõlema hormooni Cmax
tekib 8 tunni jooksul. Intramuskulaarsel manustamisel on biosaadavus kõrge. Eliminatsiooni
poolväärtusaeg sigadele manustatult on eCG-l (PMSG-l) ja hCG-l vastavalt 36 ja 27 tundi.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Mannitool, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, süstevesi.

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist temperatuuril 2...8 °C 24 tundi.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2....8 °C).
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Lüofilisaat: selged I tüüpi (Ph. Eur) klaasist viaalid halogeenbutüülkummist korgiga, suletud
alumiiniumkaanega..
Lahusti: selged I tüüpi (Ph. Eur) või II tüüpi (Ph. Eur) klaasist viaalid halogeenbutüüllkummist
korgiga, suletud alumiiniumkaanega.

Pakendi suurus:
Pappkarp, milles on 5 viaali pulbriga (à 1 annus) ja 5 viaali lahustiga.
Pappkarp, milles on 1 viaal pulbriga (à 5 annust) ja 1 viaal lahustiga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1450

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
02.02.2007/30.05.2012

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2018

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim