PHARMASIN 500 WSP 200G N1 /1145258

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine tülosiin
Ravimivorm suukaudse lahuse pulber
Näidustus Tülosiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonhaiguste ravi kanadel, kalkunitel, sigadel ja vasikatel. Kanad ja kalkunid: Mycoplasma gallisepticum´i põhjustatud mükoplasmoos (CRD) Mycoplasma synoviae põhjustatud infektsioosne sünoviit Clostridium perfringens´i põhjustatud nekrootiline enteriit Kalkunid: Mycoplasma gallisepticum´i põhjustatud infektsioosne sinusiit Sead: Lawsonia intracellularis´e põhjustatud proliferatiivne enteropaatia (ileiit) Mycoplasma hyopneumoniae ja Mycoplasma hyorhinis´e põhjustatud ensootiline pneumoonia. Vasikad: Pasteurella multocida ja Mycoplasma spp põhjustatud respiratoorinfektsioonid.
Liigid Veis (vasikad), siga, kana, kalkun.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Hoida plastpudel tihedalt suletuna. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud. Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi.
Pakendi kogus 500mg 1g 200g 1TK
Tootja Huvepharma NV
ATC QJ01FA90

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Pharmasin 500 WSP, 500 mg/g suukaudse lahuse pulber veistele, sigadele, kanadele ja kalkunitele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1g suukaudse lahuse pulbrit sisaldab:

Toimeaine:
Tülosiini 500 mg (mis vastab 540,96 mg tülosiintartraadile)

Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigu 6.1.

3. RAVIMVORM
Suukaudse lahuse pulber.
Valge kuni kahvatu kollane pulber.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (vasikad), siga, kana, kalkun.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Tülosiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonhaiguste ravi kanadel, kalkunitel,
sigadel ja vasikatel.
Kanad ja kalkunid:
Mycoplasma gallisepticum´i põhjustatud mükoplasmoos (CRD)
Mycoplasma synoviae põhjustatud infektsioosne sünoviit
Clostridium perfringens´i põhjustatud nekrootiline enteriit
Kalkunid:
Mycoplasma gallisepticum´i põhjustatud infektsioosne sinusiit
Sead:
Lawsonia intracellularis´e põhjustatud proliferatiivne enteropaatia (ileiit)
Mycoplasma hyopneumoniae ja Mycoplasma hyorhinis´e põhjustatud ensootiline pneumoonia.
Vasikad:
Pasteurella multocida ja Mycoplasma spp põhjustatud respiratoorinfektsioonid.

Lisainformatsiooni sigade düsenteeria kohta vt lõigust 4.5.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada munevatel kanadel ja kalkunitel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.
Mitte kasutada preparaati elusvaktsiinidega vaktsineerimise ajal.
Mitte manustada teadaoleva ülitundlikkuse korral tülosiinile või teistele makroliididele.
Mitte kasutada maksakahjustusega loomadel.

4.4. Erihoiatused
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Brachyspira hyodysenteriae Euroopa tüvedel on näidatud suurt in vitro resistentsust, mis viitab
sellele, et see ravim ei ole sigade düsenteeria vastu piisavalt tõhus.
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta
ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.
Ravimi ebaõige kasutamine võib suurendada tülosiini ja teiste makroliidide suhtes resistentsete
bakterite levikut.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pharmasin 500 WSP pulbri käsitsemisel tuleks lahuse valmistamisel vältida pulbri tolmamist. Ärrituse
ja sensibilisatsiooni ohu tõttu tuleb vältida pulbri või saadud lahuse sattumist nahale ja silma
limaskestale. Veterinaarravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb vastav piirkond põhjalikult
pesta vee ja seebiga; silmi loputada voolava veega.
Veterinaarravimi käsitsemisel tuleb kanda isiklikke kaitsevahendeid, maski ja kindaid.
Pärast ravimi käsitsemist pesta käed.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Harvadel juhtudel tekib isutus, erüteem, nahasügelus, kõhulahtisus, pärasoole limaskesta turse ja
prolaps sigadel. Ravi katkestamisel mööduvad kõrvaltoimed ravi vajamata.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimit on lubatud kasutada emistel tiinuse ja laktatsiooni ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Tülosiini ei soovitata manustada koos penitsilliinide, tsefalosporiinide ja linkoosamiinidega (oht
antibakteriaalse toime vähenemiseks).

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Suukaudseks manustamiseks koos joogiveega.

Kanad (broilerid ja noorkanad)
75...100 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 150...200 mg veterinaarravimile kg
kehamassi kohta) 3...5 ööpäeva jooksul.

Nekrootilise enteriidi raviks
20 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 40 mg veterinaarravimile) 3 ööpäeva jooksul.

Kalkunid
75...100 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 150...200 mg veterinaarravimile kg
kehamassi kohta) 3...5 ööpäeva jooksul.

Sead
Ensootilise pneumoonia raviks
20 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 40 mg veterinaarravimile kg kehamassi kohta)
10 ööpäeva jooksul.

Ileiidi raviks
5...10 mg tülosiini kg kehamassi kohta ööpäevas (vastab 10...20 mg veterinaarravimile kg kehamassi
kohta) 7 ööpäeva jooksul.

Vasikad
10...20 mg tülosiini kg kehamassi kohta (vastab 20...40 mg veterinaarravimile kg kehamassi kohta)
kaks korda ööpäevas (= ööpäevasele annusele 20...40 mg tülosiini kg kehamassi kohta) 7...14 ööpäeva
jooksul.

Ravimit sisaldava vee ettevalmistamisel tuleb arvestada ravitavate loomade kehamassi ja nende
tegeliku ööpäevase vee tarbimisega. Vee tarbimine võib varieeruda sellistest teguritest nagu vanus,
terviseseisund, tõug ja kasvatussüsteem. Et liitri joogivee kohta vajalikus koguses (mg) toimeainet
lisada, tuleb teha järgnevad arvutused:

… mg tülosiini Keskmine kehamass (kg)
kg kehamassi kohta ööpäevas x loomadel, keda hakatakse ravima = … mg tülosiini
Keskmine kogus joogivett looma kohta (liitrites) liitrit joogivett

Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Vähenenud joogivee
tarbimisega loomi tuleb ravida parenteraalselt.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida
alaannustamist.
Ravi ajal ei tohi anda muud joogivett.
Joogiveesüsteem (tank, torud, nippeljooturid jms) tuleb ravi lõpetamisel hoolikalt puhastada.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Puuduvad andmed toksilisuse tunnuste tekke kohta antibiootikumi suukaudsel manustamisel
kodulindudele, sigadele või vasikatele.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele:
kanad 1 päev
kalkunid 5 päeva
sead 2 päeva
vasikad 14 päeva.
Mitte kasutada kanadel ja kalkunitel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: makroliidid
ATCvet kood: QJ01FA90

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Tülosiin on makroliidide hulka kuuluv antibiootikum, mis toimib peamiselt grampositiivsetesse, kuid
ka osadesse gramnegatiivsetesse haigustekitajatesse (Corynebacterium, Clostridium, Erysipelothrix,
Pasteurella, Brucella, Neisseria, Rickettsia, Haemophilus, Spirochaeta (Borrelia anserina,)).
Preparaat toimib mükoplasmadesse (M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis, etc.), mis on
paljude kodulindudel ja imetajatel esinevate raskete haiguste tekitajateks. Tülosiin toimib
bakteriostaatiliselt, pärssides valgusünteesi (seondudes pöördumatult bakteri ribosoomi 50S
alaühikule) ja mikroobirakkude kasvu ning paljunemist.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast suukaudset manustamist imendub toimeaine seedetraktist, mille tulemusena saavutatakse veres
ja kudedes bakteriostaatiline tase. Toimeaine metaboliseeritakse suures ulatuses maksas ja eritatakse
organismist peamiselt uriini ja sapiga, toimeaine eritub ka munade ja piimaga.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Laktoosmonohüdraat.

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida plastpudel tihedalt suletuna.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Valged läbipaistmatud polüpropüleen plastpudelid suurusega 655 ml, millel on “Cap in cap” tüüpi
madaltihedast polüetüleenist sulgemissüsteem kaitserõngaga. Pakend: 200g plastpudelis, 1 tk
pakendis.
PE/Al/PP pakend 1000 g.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.


7. MÜÜGILOA HOIDJA
Huvepharma NV
Uitbreidinstraat 80
2600 Antwerpen
Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBER
1236

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2018

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.