PREVENTEF COLLAR 65CM-suur koer / 1126303

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine dimpülaat
Ravimivorm ravimkaelarihm
Näidustus Kirpude tõrje kassidel. Kirpude ja puukide tõrje koertel.
Liigid Kass, koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pakendi kogus 15g 100g 38.2g 1TK
Tootja Virbac
ATC QP53AF03

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Preventef, 150 mg/g ravimkaelarihm kassidele ja koertele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Ravimkaelarihma 1 g sisaldab:
 
Toimeaine:
Dimpülaati                               150 mg
 
Abiained:
Punane raudoksiid (E172)
Erebeež (värvaine E172)
Eremust (värvaine)
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Ravimkaelarihm.
Kahevärviline (beež-pruun), painduv, kummipaela ja pandlaga rihm.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Kass, koer.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kirpude tõrje kassidel.
Kirpude ja puukide tõrje koertel.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada alla 12 nädala vanustel koertel ja alla 6 kuu vanustel kassidel.
Mitte kasutada haigetel või paranevatel loomadel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiainete suhtes.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Välispidiseks kasutamiseks.
Mitte lubada loomadel ravimkaelarihma närida.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Mitte lubada lastel ravimkaelarihmaga mängida ja seda närida.
Veterinaarravimi paigaldamisel mitte suitsetada, süüa või juua.
Pärast ravimkaelarihma paigaldamist pesta käed hoolikalt vee ja seebiga.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ravimkaelarihm tuleb eemaldada kohe, kui peale ravimkaelarihma paigaldamist ilmneb unisust, loidust või tekivad hingamisraskused.
Ravimkaelarihm tuleb eemaldada kohe, kui ilmneb nahaärritust või alopeetsiat.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel kassidel ja koertel.
Noortel kassipoegadel ja koerakutsikatel ning imetavatel kassidel ja koertel tuleb kirbud kirbukammi kasutades hoolikalt eemaldada.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte kasutada koos teiste insektitsiididega.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Eemaldada ravimkaelarihm pakendist vahetult enne kasutamist. Kinnitada ravimkaelarihm lõdvalt ümber looma kaela. Lõigata ära üleliigne osa ravimkaelarihmast (võttes arvesse looma eeldatavat kasvu).
 
Ravimkaelarihma toime kestus on 4 kuud. Kestvaks kaitseks asendada nelja kuu möödudes ravimkaelarihm uuega.
 
Aitamaks kaasa kirpude taasinfestatsiooni vältimisele, tuleb looma korvi, magamisaset ja regulaarseid puhkamisalasid nagu vaip ja pehme mööbel töödelda sobiliku insektitsiidse ainega ja kasutada regulaarselt tolmuimejat.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Dimpülaat on koliinesteraasi inhibiitor. Juhuslikul preparaadi allaneelamisel põhjustab atsetüülkoliini kuhjumise. Dimpülaadi teadaolevateks kõrvaltoimeteks loomadel on abdominaalne valu, diarröa, süljevoolus, lihasvärinad, pupillide ahenemine, unisus, hingamisraskused.
Rakendada sümptomaatilist ravi. Tõsiste kõrvaltoimete puhul rakendada sümptomaatilist ravi antidoodiga - atropiinsulfaadiga. 
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: ektoparasitsiidsed ained lokaalseks kasutamiseks
ATCvet kood: QP53AF03
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Fosfororgaaniline ühend dimpülaat toimib tavaliste kirpude (Ctenocephalides) ja puukide (Rhipicephalus või Dermacentor) vastu. Fosfororgaanilised ühendid toimivad peamiselt kahjurite ensüüme pärssivalt nagu nt sealhulgas atsetüülkoliini lagundamise eest vastutava koliinesteraasi pärssivalt. Selle tulemusena katkeb parasiidi sees kolinergiline närviülekanne, mis kutsub esile tõsiseid häireid, nagu nt spastiline paralüüs.
Kombinatsioon kolme rasvhappega: linoolhape, linoleenhape ja oleiinhape, avaldab toimet epidermaalsete membraanide fosfolipiidsele struktuurile. Essentsiaalsete rasvhapete estrite olemasolu parandab ravimkaelarihma taluvust ja aitab säilitada tervet karvkatet.
                                                                                                                                                                                                                                     
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Vabastades neid ühendeid ravimkaelarihma maatriksist aeglaselt, püsib ravimkaelarihm aktiivsena kuni 4 kuud.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Punane raudoksiid (E172)
Erebeež (E172, sisaldab pruuni raudoksiidi, titaandioksiidi)
Eremust (värvaine)
Essentsiaalsete rasvhapete estrid
Di-2-etüül heksüülftalaat
Epoksiiditud sojaõli,
Kaltsiumstearaat
Kolloidne ränidioksiid
Polüvinüülkloriid
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei kohaldata.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Kotike: 4-kihiline (paber/plastik/alumiinium/plastik) termosuletud, läbipaistmatu.
Sisaldab PVC-rihma.
Koerte ravimkaelarihm: 16,7 g, 52 cm rihm.
Koerte ravimkaelarihm: 19,2 g, 60 cm rihm.
Koerte ravimkaelarihm: 38,2 g, 65 cm rihm.
Kasside ravimkaelarihm: 11,2 g, 35 cm rihm.
 
Iga kotike on pakendatud eraldi pappkarpi.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Preventef ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA
 
Virbac S.A.
1ière avenue - 2065 m, L.I.D
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1112
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
06.12.2002 / 03.04.2008/ 26.03.2013
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2013
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Käsimüügiravim