PREVIRON INJ 100ML / 1697632

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine gleptoferroon
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Rauavaegusaneemia ennetamiseks põrsastel.
Liigid Siga (põrsas).
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Ärge kasutage seda veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva. Punnkorgi esmakordsel nõelaga läbistamisel (viaali avamisel) tuleb pakendi infolehel toodud kõlblikkusaja põhjal välja arvutada kuupäev, millal pakendisse jäänud kasutamata ravim tuleb hävitada. Kõlblikkusaja lõpu kuupäev tuleb kirjutada etiketil olevasse lünka.
Pakendi kogus 532,6mg 1ml 100ml 1TK
Tootja LABORATORIOS HIPRA, S.A.
ATC QB03AC91

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Previron, 200 mg/ml süstelahus sigadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab:
 
Toimeaine:
Raud (III) 200,0 mg
(gleptoferroonina 532,6 mg)
 
Abiaine:
Fenool 5,0 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Tumepruun, veidi viskoosne lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Siga (põrsas).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Rauavaegusaneemia ennetamiseks põrsastel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada vitamiin E ja/või seleeni defitsiidi kahtlusega põrsastel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine suhtes.
Mitte kasutada kliiniliselt haigetel loomadel, eriti kõhulahtisuse korral.
Mitte manustada intravenoosselt.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Soovitatav on nahka süstekohal venitada, et ravimi leke pärast nõela väljatõmbamist oleks
minimaalne. Kasutada tuleb tavapäraseid aseptilisi süstimisvõtteid. Vältida ravimi saastumist
kasutamise ajal.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida ravimi juhuslikku süstimist iseendale ning kokkupuudet limaskestadega, eriti inimestel, kes on
raud-dekstraani suhtes ülitundlikud.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Inimesed, kes on toimeaine (gleptoferroon) suhtes ülitundlikud või kellel on hemokromatoos, peaksid
kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Vahetevahel võib süstekohal täheldada koe värvimuutust ja/või kerget pehmet turset. See peaks mõne
päeva jooksul kaduma. Esineda võib ülitundlikkusreaktsioone. Pärast raud-dekstraani preparaatide
parenteraalset manustamist on põrsastel surmajuhtumeid esinenud harva. Need juhud on seotud
geneetiliste teguritega või vitamiin E ja/või seleeni defitsiidiga.
Väga harva on esinenud põrsastel surmajuhtumeid, mille põhjuseks on peetud makrofaagisüsteemi
ajutise blokeerumise tagajärjel suurenenud vastuvõtlikkust infektsioonidele.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ei rakendata.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarne manustamine.
Ravimit manustatakse ühekordse 1 ml (200 mg rauda) annusena sügava intramuskulaarse süstina.
Ühekordne süstimine 1. - 3. elupäeval.
Soovitatav on kasutada mitmeannuselist süstalt. Süstla uuesti täitmiseks kasutada väljavoolunõela, et
vältida punnkorgi liigset läbistamist. Punnkorki ei tohi läbistada rohkem kui 10 korda. Loomade
rühma ravimisel kasutada viaali punnkorki paigaldatud väljavoolunõela, sellega väldite punnkorgi
liigset läbistamist. Pärast ravi lõpetamist tuleb väljavoolunõel eemaldada.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Suurte rauakoguste parenteraalsel manustamisel võib immuunsüsteem ajutiselt nõrgeneda lümfis
ringlevate makrofaagide raua ülekoormuse tõttu. Võivad tekkida valu, põletikulised reaktsioonid,
abstsessid ja püsiv lihaskoe värvumine süstekohal.
Iatrogeense mürgistuse sümptomid: kahvatud limaskestad, hemorraagiline gastroenteriit,
oksendamine, tahhükardia, hüpotensioon, düspnoe, jäsemete turse, lonkamine, šokk, surm,
maksakahjustus. Võib kasutada toetavat ravi, näiteks kelaate moodustavaid ühendeid.
Raua ülekoormus võib põhjustada seedetraktiga seotud nähte nagu kõhulahtisus või kõhukinnisus.
Ravida sümptomaatiliselt.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: parenteraalsed rauapreparaadid.
ATCvet kood: QB03AC
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Raud on oluline mikrotoitaine. Sellel on oluline roll hemoglobiini ja müoglobiini hapnikutranspordis,
samuti kuulub raud paljude ensüümide, nagu tsütokroomide, katalaaside ja peroksidaaside
koostisesse.
Organism omastab rauda söödast ainevahetuse kaudu hästi. Seega tekib raua defitsiiti täiskasvanud
loomadel väga harva.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Rauakompleks imendub pärast intramuskulaarset manustamist lümfikoesse 3 päeva jooksul. Seal
vabaneb kompleksi lõhustumisel Fe3+, mis ladestub nt maksa, põrna ja makrofaagisüsteemi
ferritiinina. Vaba Fe3+ seondub veres transferriiniga (transpordi vorm) ja seda kasutatakse põhiliselt
hemoglobiini sünteesiks.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Fenool
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
100 ml ja 250 ml merevaikkollastes II tüüpi klaasist pudelites, millel on I tüüpi polümeersest
elastomeerist punnkork ja alumiiniumkate.
Pakendi suurused:
Karp ühe 100 ml viaaliga
Karp ühe 250 ml viaaliga
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Laboratorios Hipra, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
Hispaania
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1995
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 31.10.2016
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

Uued tooted

PREVIRON INJ 100ML / 1697632

LABORATORIOS HIPRA, S.A.