REUFLOGIN INJ. 50ML N1 / 1087736

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine diklofenak
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Valu, põletik ja palavik.
Liigid Veis, siga, hobune (sporthobused).
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 46,6mg 1ml 50ml 1TK
Tootja Fatro S.p.A
ATC QM01AB05

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Reuflogin, 46,6 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Diklofenakki 46,6 mg, mis vastab 50 mg diklofenaknaatriumile.
 
Abiained:
Bensüülalkohol (E1519) 20 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, värvitu või õrnalt kollakas lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, hobune (sporthobused).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Valu, põletik ja palavik.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada loomadele, kellel esinevad gastrointestinaalsed haigused.
Mitte manustada haavandite korral.
Mitte manustada loomadele, kellel esinevad neeru- või maksapuudulikkus.
Mitte manustada verejooksude korral.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Mitte ületada soovitatud annuseid.
Ravikuur ei tohi kesta kauem kui 3 päeva.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ultserogeenne toime on kõigi mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA) omaduseks ning
seda toimet saab vähendada ravimite abil, mis kaitsevad mao limaskesta, ning H2-
antihistamiinikumidega (tsimetidiin, ranitidiin).
Mitte manustada loomadele, kes võivad sattuda looduses toiduahelasse.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on diklofenaki suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed
Kõik mittesteroidsed põletikuvastased ravimid võivad põhjustada kõrvaltoimeid, peamiselt
gastrointestinaaltrakti, neerude, maksa ja mõnede verekomponentide osas.
Reuflogin’i kasutamine ei ole põhjustanud kõrvaltoimeid veistel ja sigadel.
Hobustel on täheldatud anoreksiat, ning kahekordse soovitatud annuse korral on esinenud verejookse
ja maksatalitlushäireid.
Kõigil sellistel juhtudel on soovitatav ravi katkestada.
Soovitatavate annuste korral võib esineda mööduvat turset süstekohas ja sisemisi verejookse.
 
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
Kasutamine ei ole soovitav tiinuse lõppjärgus, kuna mittesteroidsed põletikuvastased ravimid võivad
segada normaalseid sünnituse mehhanisme.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Samaaegne kasutamine koos teiste põletikuvastaste preparaatidega võib suurendada kõrvaltoimete
tekkimise ohtu.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Tavaline annus on 2,5 mg diklofenaknaatriumit kg kehamassi kohta päevas, intramuskulaarselt
manustatuna.
Veis ja hobune: 5 ml süstelahust 100 kg kehamassi kohta päevas 1...3 päeva.
Siga: 1 ml süstelahust 20 kg kehamassi kohta päevas 1...3 päeva.
Erandjuhtudel esmaabiks võib manustada aeglaselt intravenoosselt.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Kahekordsete annuste korral on peamiselt hobustel esinenud gastrointestinaalset verejooksu.
 
4.11. Keeluajad
Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva,
piimale: 6 päeva (144 tundi).
Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 12 päeva.
Ei ole lubatud kasutamiseks hobustel, kelle liha tarvitatakse inimtoiduks.
Ravitud hobuseid ei tohi tappa inimtoiduks.
Hobuse passi tuleb siseriiklike hobusepassi reguleerivate õigusaktide kohaselt märkida, et tema liha ei
ole ettenähtud tarvitada inimtoiduks.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: äädikhappe derivaadid ja sarnased ained.
ATCvet kood: QM01AB05
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Diklofenak on mittesteroidne põletikuvastane ravim (MSPVA), millel on ka valuvaigistavad,
spasmolüütilised ja antipüreetilised omadused.
Ta mõjub arahhidoonhappe metabolismile, inhibeerides ensüüm tsüklo-oksügenaasi, mis vastutab
prostaglandiinide, prostatsükliinide ja tromboksaani sünteesi eest.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Intramuskulaarsel manustamisel saabub maksimaalne kontsentratsioon veres umbes 1 tunni jooksul.
Cmax võrdub 8,5 µg/ml veistel, 5,8 µg/ml sigadel ja 1,9 µg/ml hobustel.
Ravim püsib vereringes 36...48 tundi veistel ja hobustel ning 24 tundi sigadel.
Diklofenak seondub plasmavalkudega suures koguses, kuid nõrgalt. Teda iseloomustab suhteliselt
väike jaotusruumala. Põletik muudab membraanide läbilaskvust ja laseb diklofenakil jõuda
põletikukoldesse.
Aine metaboliseeritakse maksas ja ta läbib enterohepaatilise ringe.
Diklofenaki ja tema metaboliitide eliminatsioon toimub peamiselt uriini ja sapiga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Bensüülalkohol (E1519)
2-pürrolidoon
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Klaasviaal, suletud kummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 50 ml, 1 tk pakendis
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Fatro S.p.A.
Via Emilia, 285 – 40064
Ozzano Emilia (Bologna)
Itaalia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
1245
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.12.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Detsember 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.