RIFEN INJ. 100MG/ML 100ML / 1456534

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine ketoprofeen
Ravimivorm süstelahus
Näidustus HobuneHaigused, mis mõjutavad luude-liigeste ja lihas-skeleti süsteemi ning mis on seotud ägeda valu japõletikuga:- traumast tingitud lonkamine;- artriit;- osteiit, kõõlusepaistetus;- kõõlusepõletik, bursiit;- lodiluu sündroom;- laminiit;- müosiit.Ketoprofeen on näidustatud ka operatsioonijärgse põletiku raviks ning koolikute ja palavikusümptomaatiliseks raviks.VeisPõletiku, valu või palavikuga seotud haigused:- hingamisteede haigused; - mastiit; - luude ja liigeste ning lihas-skeleti süsteemi häired, nagu lonkamine, artriit ja püstitõusmise kergendamine pärast poegimist; - vigastused.SigaPõletiku, valu või palavikuga seotud haigused: - mastiidi-metriidi-agalaktia (MMA) sündroomiga seotud ravi; - hingamisteede infektsioonid;- palaviku sümptomaatiline ravi.Lühiajaliseks postoperatiivse valu leevendamiseks, mis on seotud väiksemate pehmekoeoperatsioonidega, nagu põrsaste kastreerimine.Vajaduse korral tuleb ketoprofeeni manustamist kombineerida sobiva antimikroobse raviga.
Liigid Hobune, veis, siga.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida klaasviaal välispakendis, valguse eest kaitstult.Pärast vahetu pakendi esmast avamist mitte hoida temperatuuril üle 25°C.Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 100mg 1ml 100ml 1viaal
Tootja Richter Pharma AG
ATC QM01AE03

Ülevaade

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Rifen, 100 mg/ml süstelahus hobustele, veistele ja sigadele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Ketoprofeeni 100 mg
 
Abiained:
Bensüülalkohol (E1519) 10 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu või kollaka või pruunika varjundiga lahus.
 
4.            KLIINILISED ANDMED
 
4.1.         Loomaliigid
 
Hobune, veis, siga
 
4.2.         Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Hobune
Haigused, mis mõjutavad luude-liigeste ja lihas-skeleti süsteemi ning mis on seotud ägeda valu ja põletikuga:
 
-   traumast tingitud lonkamine;
-   artriit;
-   osteiit, kõõlusepaistetus;
-   kõõlusepõletik, bursiit;
-   lodiluu sündroom;
-   laminiit;
-   müosiit.
 
Ketoprofeen on näidustatud ka operatsioonijärgse põletiku ning koolikute ja palaviku sümptomaatiliseks raviks.
 
Veis
Põletiku, valu või palavikuga seotud haigused:
 
-          hingamisteede haigused;
-          mastiit;
-          luude ja liigeste ning lihas-skeleti süsteemi häired, nagu lonkamine, artriit ja püstitõusmise
kergendamine pärast poegimist;
-          vigastused.
 
Siga
Põletiku, valu või palavikuga seotud haigused:
 
-   mastiidi-metriidi-agalaktia (MMA) sündroomiga seotud ravi;
-   hingamisteede infektsioonid;
-   palaviku sümptomaatiline ravi.
Lühiajaliseks postoperatiivse valu leevendamiseks, mis on seotud väiksemate pehmekoe operatsioonidega, nagu põrsaste kastreerimine.
Vajaduse korral tuleb ketoprofeeni manustamist kombineerida sobiva antimikroobse raviga.
 
4.3.         Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada loomadel, kellel esinevad seedetrakti haavandid, hemorraagiline diatees, maksa-, neeru- või südamefunktsiooni kahjustus.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ketoprofeeni manustamine põrsastele enne kastreerimist vähendab postoperatiivset valu 1 tunni jooksul. Valu leevendamiseks operatsiooni ajal on vajalik samaaegne sobiva anesteetikumi/rahusti manustamine.
 
4.5.         Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vältida arterisisest süstimist. Mitte ületada soovitatavat annust ega ravi kestust. Eriti tähelepanelik tuleb olla ravimi manustamisel raske dehüdratsiooni, hüpovoleemia ja hüpotensiooniga loomadele.
 
Ketoprofeeni ei soovitata manustada alla 15-päevastele varssadele. Ravimi kasutamine alla 6‑nädalastel või eakatel loomadel võib kaasa tuua täiendavaid riske. Kui ravimi selline kasutamine on hädavajalik, võivad loomad vajada vähendatud annust ja hoolikat jälgimist. Ravimi kasutamise kohta tiinetel märadel ja emistel vt lõik 4.7.
 
Ravi ajal tuleb loomale tagada piisav joogivee kättesaadavus.
Koolikute puhul võib järgneva annuse manustada ainult pärast uut põhjalikku läbivaatust.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Inimesed, kes on ketoprofeeni või bensüülalkoholi suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Vältida ravimi sattumist nahale ja silma. Kui see siiski juhtub, loputada nahka ja silmi hoolikalt veega. Kui ärritus püsib, pöörduda arsti poole. Pärast kasutamist pesta käsi.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
MSPVA-de toimemehhanismi tõttu (prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine) võivad isegi korrektse kasutamise korral tekkida mao ja soolte ärritus või haavandumine või neerufunktsiooni häired.
Intramuskulaarne manustamine võib aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st) põhjustada mööduvat ärritust.
Korduv manustamine sigadele võib põhjustada mööduvat isupuudust.
Allergilisi reaktsioone võib esineda väga harva (vähem kui 1-l loomal 10000-st).
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus
Ketoprofeeni ohutust on uuritud tiinetel laboriloomadel ja veistel ning mingeid kõrvaltoimeid ei täheldatud. Ravimit võib kasutada tiinete lehmade raviks.
Sigadel ei ole uuringuid läbi viidud, seetõttu tohib seda ravimit kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu/riski suhte hinnangule. Mitte kasutada tiinetel märadel.
 
Laktatsioon
Lubatud manustada lakteerivatele lehmadele.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Seda ravimit ei tohi kasutada samal ajal või 24 tunni jooksul pärast teise MSPVA ja glükokortikoidide manustamist. Vältida tuleb samaaegset diureetikumide, nefrotoksiliste ravimite ja hüübimisvastaste ravimite manustamist.
 
Ketoprofeen seondub tugevalt plasmavalkudega ja võib sealt välja tõrjuda teised ravimid või vastupidi – saada välja tõrjutud teiste ravimite poolt, mis seonduvad tugevalt plasmavalkudega, nagu antikoagulandid. Et ketoprofeen võib inhibeerida vereliistakute agregatsiooni ja põhjustada seedekulgla haavandumist, ei tohi seda kasutada koos teiste ravimitega, millel on samasugune kõrvaltoimete profiil.
 
4.9.         Annustamine ja manustamisviis
 
Hobune
2,2 mg ketoprofeeni 1 kg kehamassi kohta üks kord ööpäevas intravenoosselt 3…5 päeva järjest, st 1 ml 45 kg kehamassi kohta.
 
Koolikute raviks piisab tavaliselt ühest süstist. Järgnevale ketoprofeeni manustamisele peab eelnema looma kliinilise seisundi uus hindamine. Vt lõik 4.5 Ettevaatusabinõud.
 
Veis
3 mg ketoprofeeni 1 kg kehamassi kohta üks kord ööpäevas intravenoosselt või sügava intramuskulaarse süstena kuni 3 päeva järjest, st 3 ml 100 kg kehamassi kohta.
 
Siga
3 mg ketoprofeeni 1 kg kehamassi kohta üks kord ööpäevas sügava intramuskulaarse süstena, st 3 ml 100 kg kehamassi kohta (= 0,03 ml/kg).
 
Postoperatiivse valu vähendamiseks tuleb ravimit süstida 10…30 minutit enne operatsiooni. Eriti ettevaatlik tuleb olla annustamise täpsuse osas, sh sobiva annustamisvahendi kasutamisel (s.o väikese annuse süstal) ja kehamassi õigel määramisel.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ketoprofeen võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioone.
MSPVA-de üleannustamine võib põhjustada seedetrakti haavandumist, teatud valkude tootmise vähenemist ning maksa- ja neerukahjustust. Sigadel läbi viidud taluvusuuringutes, kus kuni 25%-le loomadest manustati soovitatud annustest kolm korda suuremaid annuseid (9 mg/kg) kolme päeva jooksul või soovitatud annuseid (3 mg/kg) aja jooksul, mis oli kolm korda pikem kui soovitatav manustamisperiood (9 päeva), täheldati nii mao glandulaarses kui ka mitteglandulaarses osas erosiivseid ja/või haavandilisi koldeid. Toksilisuse varajaste nähtude hulka kuuluvad isukaotus ja hele roe või kõhulahtisus. Üleannustamise sümptomite täheldamisel tuleb alustada sümptomaatilise raviga. Piiratud ulatuses on haavandite teke annusest sõltuv.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
 
Piimale (veis):      0 tundi.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained.
ATCvet kood: QM01AE03
 
5.1.         Farmakodünaamilised omadused
 
Ketoprofeen on mittesteroidne põletikuvastane ravim. Lisaks põletikuvastasele toimele on sellel ka palavikku alandav ja valuvaigistav toime. Ketoprofeeni farmakoloogiline toimemehhanism põhineb tsüklooksügenaasi ja lipoksügenaasi inhibeerimisel. Ketoprofeen hoiab ära ka bradükiniini moodustumise ja stabiliseerib rakus lüsosoomide membraane, mis pärsib koe lagundamist vahendavate lüsosomaalsete ensüümide vabanemist.
 
5.2.         Farmakokineetilised andmed
 
Pärast intramuskulaarset manustamist imendub ketoprofeen kiiresti. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 30…60 minuti pärast. Veistel ja sigadel on absoluutne biosaadavus pärast intramuskulaarset manustamist 90…100% ja hobustel 70%. Jaotusruumala ja kliirens on vastavalt ligikaudu 0,17 l/kg ja 0,3 l/kg. Enamasti on kineetika lineaarne.
Plasma poolväärtusaeg on pärast intramuskulaarset manustamist 2…3 tundi. Ketoprofeen seondub 95% ulatuses plasmavalkudega ja metaboliseerub redutseerimisega sekundaarseks alkoholiks. See eritub kiiresti ja peamiselt uriiniga – s.o 80% manustatud annusest eritub 12 tunni jooksul. Veistel esineb rohkem redutseeritud ketoprofeeni metaboliiti ja hobustel glükuroniseeritud konjugaati.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol (E1519)
Arginiin
Sidrunhappe monohüdraat
Süstevesi
 
6.2.      Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida klaasviaal välispakendis, valguse eest kaitstult.
Pärast vahetu pakendi esmast avamist mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
50 ml, 100 ml
Merevaikkollased II tüüpi klaasviaalid, I tüüpi bromobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA
 
Richter Pharma AG
Feldgasse 19
4600 Wels
Austria
 
8.            MÜÜGILOA NUMBER
 
1642
 
9.            ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 17.02.2011
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12.02.2016
 
10           TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.