RIMADYL CATTLE INJ. 50ML / 1339725

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine karprofeen
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Preparaat on näidustatud antimikrobiaalse ravi lisana veistel ägeda infektsioosse respiratoorhaiguse ja ägeda mastiidi kliiniliste nähtude vähendamiseks.
Liigid Veis
Säilitamine Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida viaal välispakendis, et kaitsta seda valguse eest.
Pakendi kogus 50mg 1ml 50ml 1TK
Tootja Zoetis Belgium S.A.
ATC QM01AE91

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Rimadyl Cattle, 50 mg/ml süstelahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:

Toimeaine:
Karprofeen 50 mg

Abiained:
Etanool 0,1 ml
Bensüülalkohol 10 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.


3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, kahvatu õlgkollane lahus.


4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Preparaat on näidustatud antimikrobiaalse ravi lisana veistel ägeda infektsioosse respiratoorhaiguse ja
ägeda mastiidi kliiniliste nähtude vähendamiseks.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada südame-, maksa- või neeruhaigusega loomadel.
Mitte kasutada loomadel, kellel esinevad mao-soole haavandid või veritsus.
Mitte kasutada, kui on tõendeid vere vormelementide düskraasiast.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu tuleks ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või
liiga madala vererõhuga loomadel vältida. Vältima peab kasutamist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste
ravimitega. Ettenähtud annust või ravi kestvust ei tohi ületada.

Mitte manustada samaaegselt teiste NSAID-idega või 24 tunni jooksul enne või pärast nende
kasutamist.
Kuna NSAID-ide kasutamisega võivad kaasneda seedetrakti või neerude häired, peaks kaaluma
vedelikteraapia kaasamist, seda eriti ägeda mastiidi ravimisel.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Karprofeenil, nagu ka teistel NSAID-idel, on laboratoorsetel uuringutel ilmnenud fotosensibiliseeriv
potentsiaal. Vältida ravimi sattumist nahale. Kui see juhtub, pesta koheselt ravimiga kokkupuutunud
piirkonda.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Uuringud veistel on näidanud, et süstekohal võib tekkida mööduv lokaalne reaktsioon.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinete veistega tehtud spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu kasutada ainult vastavalt vastutava
loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Karprofeeni, nagu ka teisi NSAID-e, ei peaks manustama samaaegselt teiste NSAID-ide või
glükokortikoidide klassi kuuluvate ravimitega.

NSAID-id seonduvad tugevalt vereplasma valkudega ja kuna nad võivad teiste tugevalt seonduvate
ravimitega võistelda, võib nende üheaegsel manustamisel olla toksiline toime.

Kliinilistel uuringutel veistega kasutati nelja erineva klassi antibiootikume – makroliide, tetratsükliine,
tsefalosporiine ja potentseeritud penitsilliine – teadaolevate koostoimete ilmnemiseta.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Üks subkutaanne või intravenoosne manustamine annuses 1,4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta
(1 ml / 35 kg) vajadusel koos antibiootilise raviga.
Loomarühma ravimisel kasutage automaatsüstalt, et vältida korgi liigset läbistamist. Korki ei tohi
läbistada rohkem kui 20 korda.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kliinilistel uuringutel kuni 5-kordse soovitatava annuse intravenoossel ja subkutaansel manustamisel
kõrvaltoimeid ei täheldatud.
Karprofeenile spetsiifilist antidooti ei ole ning üleannustamisel peaks rakendama tavalist NSAID-ide
üleannustamisel kasutatavat toetavat ravi.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 21 päeva
Piimale: 0 tundi

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed reuma- ja põletikuvastased ained.
ATCvet kood: QM01AE91

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Karprofeen on 2-arüülpropioonhapete rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane aine, millel on
põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime.

Sarnaselt paljudele teistele NSAID-idele inhibeerib karprofeen arahhidoonhappe kaskaadis ensüüm
tsüklooksügenaasi. Arvestades karprofeeni põletikuvastast ja valuvaigistavat toimet, inhibeerib see
ravim prostaglandiinide sünteesi siiski vaid vähesel määral. Täpne toimemehhanism ei ole teada.

Uurimused on näidanud, et karprofeenil on tugev palavikku alandav toime ja see alandab oluliselt
kopsukoe põletikureaktsiooni veiste ägedate kehatemperatuuri tõusuga kulgevate nakkuslike
respiratoorhaiguste korral. Uurimused veistel eksperimentaalselt esile kutsutud ägeda mastiidiga on
näidanud, et karprofeenil on intravenoossel manustamisel tugev palavikku alandav toime ja see
parandab südametegevust ja vatsafunktsiooni.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Imendumine
Pärast ühte subkutaanset manustamist annuses1,4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta, saavutati
maksimaalne kontsentratsioon plasmas (Cmax) 15,4 µg/ml 7…19 tunni pärast (Tmax).

Jaotumine
Karprofeeni kontsentratsioon on kõige kõrgem sapivedelikus ja plasmas ning üle 98 % karprofeenist
on seondunud plasmavalkudega. Karprofeen jaotus kudedes hästi, kontsentreerudes eelkõige neerudes
ja maksas, millele järgnesid rasv- ja lihaskude.

Metabolism
Karprofeen (algne) on kõikides kudedes peamine komponent. Karprofeen (algühend) metaboliseerub
peamiselt tsüklilise hüdroksüleerumise, α-süsiniku juures hüdroksüleerumise ja
karboksüülhapperühma glükuroonhappega konjugeerumise teel. 8-hüdroksüleerunud metaboliit ja
metaboliseerumata karprofeen domineerivad roojas, sapivedeliku proovid sisaldavad konjugeerunud
karprofeeni.

Eritumine
Karprofeeni poolväärtusaeg plasmas on 70 tundi. Karprofeen väljutatakse peamiselt roojaga, mis
viitab sapinõristuse tähtsusele.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu

Etanool
Bensüülakohol
Makrogool 400
Poloksameer 188
Etanoolamiin
Süstevesi

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
Hoida viaal välispakendis, et kaitsta seda valguse eest.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Kartongkarp, mis sisaldab ühte mitmeannuselist merevaikkollasest klaasist (I tüüpi) 50 ml, 100 ml või
250 ml viaali, mis on suletud bromobutüülkummist korgiga ja kinnitatud pressitud alumiiniumist
kattega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1532

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 31.10.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 21.12.2012

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2014


TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Kuuluvus: Retseptiravim
 

Uued tooted