RIMADYL PALATABLE TBL 100MG N20 /1117213

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine karprofeen
Ravimivorm närimistablett
Näidustus Valu ja kroonilise põletiku vähendamiseks, näiteks degeneratiivse liigesehaiguse puhul koertel.Tablette saab kasutada operatsioonijärgse valu leevendamiseks.
Liigid Koer.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 100mg 20TK
Tootja Zoetis Belgium S.A.
ATC QM01AE91

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Rimadyl, 20 mg närimistablett koertele
Rimadyl, 50 mg närimistablett koertele
Rimadyl, 100 mg närimistablett koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 närimistablett sisaldab:
Toimeaine:
Rimadyl 20 mg karprofeeni
Rimadyl 50 mg karprofeeni
Rimadyl 100 mg karprofeeni
Abiaine(d):
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Närimistablett. Helepruun tablett, mille ühel küljel on sisse pressitud „R“ ja teisel küljel poolitusjoon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Valu ja kroonilise põletiku vähendamiseks, näiteks degeneratiivse liigesehaiguse puhul koertel. Tablette saab kasutada operatsioonijärgse valu leevendamiseks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ettenähtud annust mitte ületada!
Mitte manustada südamehaigusega, maksahaigusega, neeruhaigusega koertele.
Mitte manustada koertele, kellel esineb eelsoodumus mao-seedetrakti haavanditele või veritsusele. Mitte manustada koertele, kellel esineb vereloomehäired.
Mitte manustada dehüdreerunud, hüpovoleemilistele või liiga madala vererõhuga koertele.
Mitte manustada kassidele.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(te) abiaine(te) suhtes.
Mitte manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete rühma kuuluvate ravimitega. Mõned mittesteroidsed põletikuvastased ained seonduvad aktiivselt vereplasma valkudega ning võivad konkureerida teiste plasmaproteiinidega aktiivselt seonduvate ainetega, mis võib viia toksiliste efektide tekkimiseni.
 
 4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Karprofeeni manustamine väga noortele (alla 6 nädala vanustele) ja väga eakatele koertele on seotud riskiga. Alla kuue nädala vanustele ning eakatele koertele manustada vähendatud annuses ning hoolika kliinilise järelevalve all. Mitte manustada dehüdreerunud, hüpovoleemilistele või madala vererõhuga koertele, sest sellistel patsientidel on suurem risk neerukahjustuse tekkimiseks. Üheaegselt karprofeeniga ei tohi manustada potentsiaalselt nefrotoksilisi ravimeid. Et mittesteroidsed põletikuvastased ained võivad inhibeerida fagotsütoosi, tuleb bakteriaalsete infektsioonide olemasolul rakendada asjakohast antibakteriaalset teraapiat.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte manustada kassidele.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Eksperimentaalsed ja kliinilised uuringud näitavad, et gastrointestinaalseid haavandeid tekib karprofeeni ravi ajal harva ning ainult terapeutiliste annuste ületamisel.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Karprofeeni toimet tiinetele ja lakteerivatele koertele ei ole uuritud, seepärast kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Kliiniliselt olulisi koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud. Katsed, mis tehti viieteistkümne levinud ravimiga (atsetüülsalitsüülhape, atropiin, kloorpromasiin, diasepaam, difenhüdramiin, etüülalkohol, hüdrokloortiasiid, imipramiin, meperidiin, propoksüfeen, pentobarbitaal, sulfisoksasool, tetratsükliinid ja tolbutamiid) näitasid, et nende ravimite samaaegne manustamine karprofeeniga ei mõjutanud oluliselt karprofeeni ägedat toksilisust loomadel. Kuigi nii karprofeen kui varfariin seonduvad mõlemad vereplasma valkudega, võib neid ravimeid hoolika kliinilise järelvalve all samaaegselt kasutada, sest on tõestatud, et nad seonduvad inimese ja veise seerumi albumiinidega kahes erinevas kohas.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Tavaline annus suukaudselt manustatuna on 4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta üks kord päevas. Üldannuse võib jagada kaheks võrdseks osaks ja manustada 2 korda päevas. Vastavalt ravi mõjususele võib 7 päeva pärast ravi algust vähendada annust 2 mg-ni 1 kg kehamassi kohta üks kord päevas.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Spetsiifilist antidooti karprofeenile ei ole. Üleannustamisel rakendada tavalist mittesteroidsete põletikuvastaste ainete üleannustamisel kasutatavat toetavat ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: mittesteroidsed põletiku- ja valuvastased ravimid
ATCvet kood: QM01AE91
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Karprofeen on 2-arüülpropioonhapete rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane aine, millel on põletikuvastane, valu vaigistav ja antipüreetiline toime. Sarnaselt paljudele teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ainetele inhibeerib karprofeen arahhidoonhappe kaskaadis ensüüm tsüklooksügenaasi. Võrreldes karprofeeni põletikuvastase ja valu vaigistava toimega inhibeerib see ravim prostaglandiinide sünteesi vaid vähesel määral. Terapeutilistes annustes manustatuna mõjutab karprofeen tsüklooksügenaasi (prostaglandiinide ja tromboksaanide) või lipooksügenaasi (leukotrieenide) sünteesi koeral vähe või üldse mitte. Et prostaglandiinide sünteesi pidurdav efekt on üldiselt seostatav mittesteroidsete põletikuvastaste ainete potentsiaalselt toksiliste omadustega, siis vähene tsüklooksügenaasi sünteesi inhibeerimine võib seletada karprofeeni vähest toksilisust neerudele ning mao-sooltraktile. Karprofeeni täpne toimemehhanism ei ole selge. Pärast 8-nädalast korduvat manustamist terapeutilistes annustes ei ilmnenud karprofeeni kahjulikku toimet koera artriitilisele liigesekõhrele. On ilmenud, et karprofeeni terapeutilised annused suurendavad in vitro glükoosaminoglükaani (GAG) sünteesi koera artriitilise liigesekõhre kondrotsüütides.
 
5.2 Farmakokineetilised omadused
 
Karprofeen imendub kiiresti ja hästi pärast suukaudset manustamist. Biosaadavus on üle 90% ja kontsentratsiooni maksimum saavutatakse 1..3 tunni jooksul. Karprofeen on plasmavalkudega seotud üle 99% ja tema jaotusruumala on väike. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 8 tundi pärast ühekordset suukaudset manustamist.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Kuivatatud seamaksa pulber
Hüdrolüüsitud taimne valk
Maisitärklis
Laktoosmonohüdraat
Suhkur
Nisuidud
Kaltsiumvesinikfosfaat
Maisisiirup
Želatiin
Magneesiumstearaat
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Neljakandiline valge polüetüleenplastikust pudel polüpropüleenist turvakorgiga. Tabletid 14 tk, 20 tk, 30 tk, 50 tk, 60 tk, 100 tk või 180 tk pakendis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
Rimadyl 20 mg: 1142
Rimadyl 50 mg: 1143
Rimadyl 100 mg: 1144
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.08.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.03.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim

Uued tooted