SHOTAPEN INJ.250ML / 1142198

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine prokaiinbensüülpenitsilliin + dihüdrostreptomütsiin + bensatiinbensüülpenitsilliin 
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Bensatiinbensüülpenitsilliinile, prokaiinbensüülpenitsilliinile ja dihüdrostreptomütsiinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite põhjustatud infektsioonhaigused.
Liigid Veis, siga.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida külmkapis 2°C...8°C. Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 100mg+0+100mg 1ml 250ml 1TK
Tootja Virbac S. A.
ATC QJ01RA80

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Shotapen, süstesuspensioon. 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
Bensüülpenitsilliini (bensatiiinina) 74 mg
(vastab 100 mg bensatiinbensüülpenitsilliinile)
Bensüülpenitsilliini (prokaiini ja monohüdraadina) 57 mg
(vastab 100 mg prokaiinbensüülpenitsilliinile)
Dihüdrostreptomütsiini (sulfaadina) 164 mg 
(vastab 205 mg dihüdrostreptomütsiinsulfaadile)
 
Abiained:
Prokaiinvesinikkloriid 5 mg
naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219) 0,9 mg
naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217) 0,1 mg
naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 3 mg
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Veis, siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Bensatiinbensüülpenitsilliinile, prokaiinbensüülpenitsilliinile ja dihüdrostreptomütsiinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite põhjustatud infektsioonhaigused. 
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust penitsilliinide, prokaiini, tsefalosporiinide, aminoglükosiidide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada küülikutele ja närilistele.
Mitte kasutada kui esineb neeru-, maksa- või südamepuudulikkust.
 
4.4. Erihoiatused 
 
Mitte manustada intravenoosselt.
 
4.5. Erihoiatused 
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Mitte manustada koos teiste antimikroobsete ravimitega toime võimaliku vähenemise vältimiseks.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Inimesed, kes on ülitundlikud penitsilliini või streptomütsiini suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhaleerimise, allaneelamise või nahakontakti järgselt põhjustada allergilisi reaktsioone. Ülitundlikkus penitsilliinile võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid neile ainetele on tavaliselt tõsised.
Kui tekib näo, huulte või silmade turse või hingamisraskused, tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Tundlikel loomadel võivad tekkida allergilised või anafülaktilised reaktsioonid. Täheldatud on süljeeritust, värisemist, oksendamist, hingamisraskusi ja nahaalust turset. Anafülaktiliste reaktsioonide puhul rakendada sümptomaatilist ravi.
Ravimi kasutamisel võivad ilmneda ototoksilisuse, nefrotoksilisuse ja neuromuskulaarse blokaadi nähud. Sigadel võib prokaiinpenitsilliin põhjustada lihasvärinaid, krampe, oksendamist, kollapsit ja väga harvadel juhtudel surma.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Kasutamisel koos teiste antibiootikumidega (gentamütsiin või kanamütsiin) esineb antagonistlik toime. 

4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarne manustamine.
Enne kasutamist loksutada hoolikalt. 
Veis, siga: 1 ml süstesuspensiooni 10 kg kehamassi kohta. Raskematel juhtudel manustada teistkordselt 72 h möödudes.  
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamisel võivad tekkida allergilised reaktsioonid. Allergiliste reaktsioonide tekkimisel kasutada antihistamiinseid preparaate.
 
4.11. Keeluajad
 
Veis: lihale: 49 päeva,
piimale: 8 päeva (16 lüpsi).
Siga: lihale: 35 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Antibakteriaalsete ainete kombinatsioonid. ATC vet kood: QJ01RA80

5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Shotapen on kolme antibiootikumi kombinatsioon: prokaiinbensüülpenitsilliin, bensatiinbensüülpenitsilliin ja dihüdrostreptomütsiin.
Penitsilliinid toimivad üldiselt grampositiivsetesse mikroorganismidesse. Penitsilliinid toimivad peamiselt paljunevatesse mikroorganismidesse. Väga väikestes kontsentratsioonides on penitsilliinidel bakteriostaatiline toime ja kõrgetes konstentratsioonides bakteritsiidne toime. Penitsilliin avaldab bakteritsiidset toimet inhibeerides bakterirakus mukopeptiidide biosünteesi.
 
Dihüdrostreptomütsiin toimib järgmiste mikroorganismide vastu: Pasteurella, Brucella, Haemophilus, Salmonella, Shigella, Klebsiella ja Mycobacterium.
Dihüdrostreptomütsiin seondub spetsiifiliselt valguga bakteri 30 S ribosomaalses alaühikus. Tundlikel bakteritel põhjustab see ribosomaalse alaühiku lagunemist ja mRNA informatsiooni valesti lugemist. See viib niinimetatud kasutute valkude sünteesini bakterirakus.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Penitsilliin eritub peamiselt uriiniga. Ravimi ülejäägid utiliseeritakse maksas ja väljutatakse sapiga aktiivsete muutumatute vormidena. Mida suurem on annus, seda suurem on ka eritumine. Parenteraalse manustamise järgselt on eritumine kiirem.
Dihüdrostreptomütsiin imendub süstimise järgselt hästi. Dihüdrostreptomütsiin jaotub ka piima ning difundeerub verest ekstratsellulaarsesse vedelikku, kuid ei läbi hematoentsefaalbarjääri. Ravimi kontsentratsioon on suurim neerudes, lihastes, kopsudes ja maksas. Süstimise järgselt eritub ravim neerude kaudu uriiniga. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Prokaiinvesinikkloriid, naatriummetüülparahüdroksübensoaat, naatriumpropüülparahüdroksübensoaat, naatriumformaldehüüdsulfoksülaat, naatriumedetaat, naatriumtsitraat, uurea, polüvidoon K30, polüoksüül 35 riitsinusõli, süstevesi.

6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida külmkapis 2°C...8°C.
Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C. 

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Läbipaistvast klaasist viaalid, mis on suletud kummist korgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 50 ml, 100 ml või 250 ml klaasviaal.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Virbac SA
1ère avenue – L.I.D. – 2065m 
06516 – CARROS 
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1213
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
06.02.2004/20.04.2011

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
August 2017 

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
Kuuluvus: Retseptiravim.