STRONGHOLD 45MG (0,75ML) CAT /1134245

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine selamektiin
Ravimivorm täpilahus
Näidustus Kassid ja koerad• Ctenocephalides spp. põhjustatud kirbuinfestatsiooni ravi ja profülaktika ühe kuu jooksul pärast ühekordset manustamist. Selle veterinaarravimiomaduste tõttu hukkuvad kirpude täiskasvanud vormid, munad ja larvid. Veterinaarravim tapab kirbumune kuni 3 nädalat pärast manustamist. Kirbupopulatsiooni vähendades aitab igakuine manustamine tiinetele ja lakteerivatele loomadele ära hoida kirbuinfestatsiooni kutsikatel kuni seitsmenda elunädalani.Veterinaarravimit võib kasutada ühe komponendina kirbuallergiast tingitud dermatiidi ravis ja kirbumune ja –vastseid tapvate omaduste tõttu võib see aidata kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas keskkonnas.• Dirofilaria immitis’e põhjustatud südameusstõve profülaktika igakuise manustamise korral. Stronghold on ohutu manustamiseks täiskasvanud südameussidega nakatunud loomadele. Siiski on kooskõlas hea loomaarstliku tavaga soovitatav, et kõiki loomi, kes on vanemad kui kuus kuud ja elavad maades, kus eksisteerib Dirofilaria immitis’e siirutaja, kontrollitaks täiskasvanud südameusside infektsiooni suhtes enne Strongholdiga ravimist. Südameusside profülaktika osana on soovitatav, et koeri testitaks perioodiliselt selle infektsiooni suhtes kas siis, kui Strongholdi on manustatud iga kuu. Veterinaarravim ei toimi Dirofilaria immitis’e täiskasvanud vormide vastu.• Kuulmelestade (O. cynotis) põhjustatud parasitoosi raviKassid• Täide (Felicola subrostratus) infestatsioonist vabanemine• Ümarusside (Toxocara cati) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi• Soolestiku nugiussi (Ancylostoma tubaeforme) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside raviKoerad• Täide (Trichodectes canis) infestatsioonist vabanemine.• Süüdiklesta (Sarcoptes scabiei) põhjustatud parasitoosi ravi.• Ümarusside (Toxocara canis) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.
Liigid Kassid ja koerad kehamassiga kuni
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Suletud pakendit säilitada kuivas kohas.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on sildil.
Pakendi kogus 45mg 0.75ml 0.75ml 3TK
Tootja Zoetis Belgium S.A.
ATC QP54AA05

Ülevaade

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
STRONGHOLD 15 mg täpilahus
STRONGHOLD 30 mg täpilahus
STRONGHOLD 45 mg täpilahus
STRONGHOLD 60 mg täpilahus
STRONGHOLD 120 mg täpilahus
STRONGHOLD 240 mg täpilahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
Üks tuub STRONGHOLD 15 mg sisaldab 15 mg (6%) selamektiini
Üks tuub STRONGHOLD 30 mg sisaldab 30 mg (12%) selamektiini
Üks tuub STRONGHOLD 45 mg sisaldab 45 mg (6%) selamektiini
Üks tuub STRONGHOLD 60 mg sisaldab 60 mg (12%) selamektiini
Üks tuub STRONGHOLD 120 mg sisaldab 120 mg (12%) selamektiini
Üks tuub STRONGHOLD 240 mg sisaldab 240 mg (12%) selamektiini
 
Abiained:
Butüleeritud hüdroksütolueen 0,08%
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Täpilahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
Koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kassid ja koerad: Ctenocephalides spp. (munade, larvide, nukkude ja täiskasvanud vormide) põhjustatud kirbuinvasiooni ravi ja tõrje ühe kuu jooksul pärast ühekordset manustamist preparaadi kirpude täiskasvanud vorme, mune ja larve tapvate omaduste tulemusena.Preparaat tapab kirbumune kuni 3 nädalat pärast manustamist. Kirbupopulatsiooni vähendades aitab igakuine manustamine tiinetele ja lakteerivatele loomadele ära hoida kirbuinvasiooni kutsikatel kuni seitsmenda elunädalani. Preparaati võib kasutada ühe komponendina kirbuallergiast tingitud dermatiidi ravis ning kirbumune ja –vastseid tapvate omaduste tõttu võib see aidata kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas keskkonnas.
 
Kassid ja koerad: Dirofilaria immitis’e põhjustatud parasitoosi vältimine, kui preparaati manustatakse iga kuu.
STRONGHOLD on ohutu manustamiseks Dirofilaria immitis’e täiskasvanud vormidega nakatunud loomadele. Siiski on kooskõlas hea loomaarstliku tavaga soovitatav, et kõik loomad, kes on vanemad kui kuus kuud ja elavad maades, kus eksisteerib Dirofilaria immitis’e siirutaja, testitaks Dirofilaria immitis’e invasiooni suhtes enne STRONGHOLDiga ravimist. Dirofilaria immitis’e tõrje osana on soovitatav, et koeri testitaks perioodiliselt selle infektsiooni suhtes kas siis, kui Strongholdi on manustatud iga kuu. Preparaat ei toimi Dirofilaria immitis’e täiskasvanud vormide vastu.
Kassid ja koerad: Kuulmelestade (O. cynotis) põhjustatud parasitoosi ravi.
Kassid: Ümarusside (Toxocara cati) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ja soole nugiussi (Ancylostoma tubaeforme) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.
Kassid: Täide (Felicola subrostratus) invasioonist vabanemine.
Koerad: Täide (Trichodectes canis) invasioonist vabanemine.
Koerad: Süüdiklesta (S. scabiei) põhjustatud parasitoosi ravi.
Koerad: Ümarusside (Toxocara canis) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel loomadel. Mitte kasutada kassidel, kes põevad mingit täiendavat haigust, on kurtunud või alakaalulised
 
4.4. Erihoiatused
Loomade pesemine kaks või enam tundi pärast preparaadi manustamist ei vähenda efektiivsust.
Kuulmelestadest põhjustatud parasitoosi raviks mitte manustada otse kuulmekäiku.
Et vähendada preparaadi ära lakkumist, on tähtis manustada ravimit vastavalt juhendile. Märkimisväärse lakkumise korral võib kassidel harva esineda lühiajalist hüpersalivatsiooni.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Preparaat on mõeldud ainult naha pinnale manustamiseks. Mitte manustada oraalselt või parenteraalselt.
Mitte manustada märja karvastikuga loomadele. Looma shampoonitamine ja märjaks tegemine 2 või enam tundi pärast preparaadi manustamist ei vähenda preparaadi efektiivsust.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte
Preparaat on kergesti süttiv: hoidke eemale kuumusest, sädemetest, lahtisest tulest või teistest süüteallikatest.
Preparaadi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Pärast kasutamist pesta käsi. Preparaadi kokkupuutel nahaga pesta koheselt vee ja seebiga. Preparaadi juhuslikul sattumisel silma loputada koheselt silmi veega ja pöörduda arsti poole.
Hoida loomi vähemalt 30 minutit pärast preparaadi manustamist või karvastiku kuivamiseni eemal lahtisest tulest või teistest süüteallikatest.
Vältida otsest kontakti ravitud loomadega kuni manustamiskoha kuivamiseni. Hoida lapsi ravitud loomadest eemal vähemalt 30 minutit pärast preparaadi manustamist või karvastiku kuivamiseni.
Tundliku nahaga või seda tüüpi preparaatidele teadaoleva allergiaga inimesed peaksid preparaati käsitsema ettevaatlikult.
Muud ettevaatusabinõud
Loomi ei tohi lubada veekogudesse kuni kaks tundi pärast preparaadi manustamist.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Preparaadi kasutamisel kassidel on manustamise kohal harvadel juhtudel esinenud kerget mööduvat alopeetsiat. Väga harva on esinenud mööduvat kohalikku ärritust. Alopeetsia ja ärritus mööduvad tavaliselt iseenesest, kuid mõnigatel juhtudel võib kasutada sümptomaatilist ravi.
Harvadel juhtudel võib preparaadi manustamise kohal esineda karvade kokkukleepumist ja/või vähese koguse valge pulbri ilmumist. See on normaalne ja kaob tavaliselt 24 tunni möödudes, mõjutamata preparaadi ohutust ja toimet.
Nagu ka teiste makrotsükliliste laktoonide puhul, on üliharva pärast preparaadi kasutamist täheldatud pöörduvaid neuroloogilisi nähte, kaasaarvatud krambihoogusid.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Strongholdi kasutamine aretuses kasutatavatel, tiinetel ja lakteerivatel koertel ja kassidel on lubatud.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Laialdastel uuringutel ei ilmnenud koostoimeid Strongholdi ja tavaliselt kasutatavate veterinaarravimite ja meditsiiniliste või kirurgiliste protseduuride vahel.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Manustada lokaalselt nahale looma kaela eesosas abaluude ees.
STRONGHOLD manustatakse ühekordse lokaalse annusena, manustades minimaalselt 6 mg/kg selamektiini. Kui preparaadiga ravitakse mitmeid kaasuvaid invasioone või infektsioone samal loomal, tuleks preparaati korraga manustada ainult üks kord soovitatavas doosis. Individuaalsete parasitooside ravi on toodud järgnevalt.
Manusta vastavalt järgnevale tabelile:
Kass (kg)
Tuubi korgi värv
Selamektiini mg
Tugevus (mg/ml)
Manustatud kogus (nominaalne tuubi suurus- ml)
≤2.5
Roosa
15
60
0.25
2.6-7.5
Sinine
45
60
0.75
>7.5
 
 
Sobiv tuubide kombinatsioon
 
60
Sobiv tuubide kombinatsioon
 
 
 
 
Koer (kg)
Tuubi korgi värv
Selamektiini mg
Tugevus (mg/ml)
Manustatud kogus (nominaalne tuubi suurus- ml)
≤2.5
Roosa
15
60
0.25
2.6-5.0
Lilla
30
120
0.25
5.1-10.0
Pruun
60
120
0.5
10.1-20.0
Punane
120
120
1.0
20.1-40.0
Roheline
240
120
2.0
>40
Sobiv tuubide kombinatsioon
60/120
Sobiv tuubide kombinatsioon
 
Kirbuinvasiooni ravi ja tõrje (kassid ja koerad)
Preparaadi manustamise järgselt täiskasvanud kirbud looma kehal ja tema keskkonnas hukkuvad, ei tooda enam eluvõimelisi mune, (ainult keskkonnas leiduvad) larvid hukkuvad. See peatab kirpude paljunemise, katkestab nende arengutsükli ja võib aidata kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas keskkonnas.
Kirbuinvasiooni profülaktikaks tuleks preparaati manustada ühekuulise inervalliga kogu kirbuhooaja jooksul, alustades 1 kuu enne kirpude aktiveerumist. Tiinete ja imetavate loomade igakuine ravi vähendab kirbupopulatsiooni, soodustades kirbuinvasiooni profülaktikat pesakonnas.
Komponendina kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravis peaks preparaati manustama ühekuulise intervalliga.
 
Dirofilaria immitis’e põhjustatud parasitoosi profülaktika (kassid ja koerad)
Preparaati võib manustada aastaringselt või vähemalt ühe kuu vältel pärast looma esimest kokkupuudet sääskedega ning seejärel igakuiselt kuni sääsehooaja lõpuni. Viimane doos tuleks manustada ühe kuu vältel pärast viimast kokkupuudet sääskedega. Kui üks manustamiskord jääb vahele ja manustamisintervall on pikem kui üks kuu, minimeerib kohene preparaadi manustamine ja igakuise raviskeemi taasalustamine täiskasvanud usside arenguvõimalusi. Ühe Dirofilaria immitis’e vastase profülaktilise preparaadi asendamisel teisega tuleks esimene doos manustada ühe kuu jooksul pärast eelmise ravimi viimase doosi manustamist.
 
Ümarusside põhjustatud parasitooside ravi (kassid ja koerad)
Manustatakse üks doos.
 
Täide invasioonist vabanemine (kassid ja koerad)
Manustatakse üks doos.
 
Kuulmelestade põhjustatud parasitoosi ravi (kassid)
Manustatakse üks doos.
 
Kuulmelestade põhjustatud parasitoosi ravi (koerad)
Manustatakse toote ühekordne doos kahel järjestikusel kuul. Enne manustamist puhastada koeral kõrvad.
 
Ancylostoma tubaeforme põhjustatud parasitooside ravi (kassid)
Manustatakse üks doos.

Süüdiklesta põhjustatud parasitoosi ravi (koerad)

Lestade täielikuks hävitamiseks manustatakse üks doos kahel järjestikusel kuul.
 
 
 
   
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
STRONGHOLDi manustamisel 10-kordses soovitatavas doosis kõrvatoimeid ei esinenud. Preparaadi manustamisel Dirofilaria immitis’e täiskasvanud vormidega nakatunud kassidele ja koertele 3-kordses soovitatavas doosis manustatuna kõrvatoimeid ei esinenud. Preparaadi manustamisel 3-kordses soovitatavas doosis aretuses kasutatavatele isastele ja emastele koertele ja kassidele, sealhulgas tiinetele ja lakteerivatele järglasi imetavatele emasloomadele, ja 5-kordses doosis ivermektiinitundlikele colliedele, kõrvaltoimeid ei esinenud.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: antiparasiitikum.
ATC-vet kood: QP54A A05 selamektiin
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Selamektiin on poolsünteetiline avermektiinide rühma kuuluv aine. Selamektiin halvab ja/või tapab paljusid selgrootuid parasiite, takistades nende kloorikanalite juhtivust ja põhjustades normaalse neurotransmissiooni katkemise. See inhibeerib nematoodidel närvirakkude ja artropoodidel lihasrakkude elektrilist aktiivsust, viies nende halvatuse ja/või surmani.
Selamektiin toimib täiskasvanud kirpudesse, kirbuvastsetesse ja munadesse. Seetõttu katkestab see efektiivselt kirbu elutsükli, tappes täiskasvanud kirbud (loomal), hoides ära vastsete koorumise munadest (loomal ja keskkonnas), tappes vastsevormid (ainult keskkonnas). Selamektiiniga ravitud loomadelt pärinev materjal tapab selamektiiniga varasemat kokkupuudet mitteomavad kirbumunad ja vastsed, aidates sellega kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas keskkonnas.
Selamektiin on aktiivne Dirofilaria immitis’e larvide vastu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast lokaalset manustamist imendub selamektiin nahalt ja saavutab maksimaalsed plamakontsentratsioonid kassidel umbes 1 ja koertel umbes 3 päeva pärast manustamist. Pärast nahalt imendumist jaotub selamektiin süsteemselt ja eritub plasmast aeglaselt, nagu võib näha jälgitavatest plasmakontsentratsioonidest 30 päeva pärast ühekordset lokaalset manustamist koertele ja kassidele doosis 6 mg/kg. Pikendatud toimeaeg ja aeglane eritumine plasmast väljenduvad lõplikus poolestusajas, mis on 8 päeva kassidel ja 11 päeva koertel. Selamektiini süsteemne püsimine plasmas ja ekstensiivse metabolismi puudumine tagavad selamektiini efektiivse kontsentratsiooni 30-päevase doseerimisintervalli puhul.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
Butüleeritud hüdroksütolueen 0,08%
 
6.2. Sobimatus
Ei rakendata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 30C.
Suletud pakendit säilitada kuivas kohas.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
STRONGHOLD on saadaval kolmest (kõik tuubi suurused), kuuest (kõik tuubi suurused v.a. 15 mg selamektiini) või viieteistkümnest (ainult 15 mg selamektiini) tuubist koosnevate pakkidena. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Preparaat on alumiinium- ja alumiinium/PVC blisterümbrises poolläbipaistvas polüpropüleentuubis. Tuubidel kasutatavad värvikoodid on järgmised:
Roosa korgiga tuubid sisaldavad 0.25 ml 6% -list lahust ja 15 mg selamektiini.
Sinise korgiga tuubid sisaldavad 0.75 ml 6% -list lahust ja 45 mg selamektiini.
Lilla korgiga tuubid sisaldavad 0.25 ml 12% -list lahust ja 30 mg selamektiini.
Pruuni korgiga tuubid sisaldavad 0.5 ml 12% -list lahust ja 60 mg selamektiini.
Punase korgiga tuubid sisaldavad 1.0 ml 12% -list lahust ja 120 mg selamektiini.
Rohelise korgiga tuubid sisaldavad 2.0 ml 12% -list lahust ja 240 mg selamektiini.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Selamektiin võib olla ohtlik kaladele ja nende toiduks olevatele veeorganismidele. Pakendid ja jäätmematerjal tuleb veekogudesse sattumise vältimiseks hävitada koos kodumajapidamises tekkivate jäätmetega.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/99/014/001-012
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 25/11/1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01/10/2009
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.