SUISENG INJ 100ML (50D) N1 / 1364206

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine Escherichia vaktsiin+Clostridium
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Põrsad: Vastsündinud põrsaste passiivseks kaitsmiseks suguemiste aktiivse immuniseerimise teel, et vähendada suremust neonataalse enterotoksikoosi tagajärjel ja kliinilisi nähte, nagu kõhulahtisus, mille põhjustajaks on Escherichia coli, mis ekspresseerib adhesiine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) või F6 (987P). Nende antikehade püsivus pole kindlaks tehtud. Põrsaste passiivseks immuniseerimiseks vastsündinute nekrootilise enteriidi vastu suguemiste aktiivse immuniseerimise teel, et tekitada seroneutraliseerivaid antikehi C-tüüpi Clostridium perfringens’i β-toksiini vastu. Antikehade püsivus pole kindlaks tehtud. Suguemised: Suguemiste aktiivseks immuniseerimiseks, et tekitada seroneutraliseerivaid antikehi Clostridium novyi α-toksiini vastu. Seroneutraliseerivate antikehade olulisus pole eksperimentaalselt kindlaks määratud. Antikehasid on avastatud 3 nädalat pärast vaktsineerimist. Nende antikehade püsivus pole kindlaks tehtud.
Liigid Siga (emis ja nooremis)
Säilitamine Hoida ja transportida külmas (2°C–8°C). Hoida kaitstult valguse eest. Mitte lasta külmuda.
Pakendi kogus 500ELISA ühik+10RÜ 1annust 50annust 1TK
Tootja LABORATORIOS HIPRA, S.A.
ATC QI09AB08

Ülevaade

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

SUISENG
Süstesuspensioon sigadele.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks doos (2 ml) sisaldab:

Toimeained:

E. coli fimbriaalne adhesiin F4ab ≥ 65% ER60 *
E. coli fimbriaalne adhesiin F4ac ≥ 78% ER70
E. coli fimbriaalne adhesiin F5 ≥ 79% ER50
E. coli fimbriaalne adhesiin F6 ≥ 80% ER25
E. coli LT enterotoksoid ≥ 55% ER70
Clostridium perfringens’i C-tüüpi toksoid ≥ 35% ER25
Clostridium novyi toksoid ≥ 50% ER120
*% ERx: X seroloogilise EIA vastusega immuniseeritud küülikute protsent

Adjuvandid:

alumiiniumhüdroksiidgeel 0,5 g
ženšenni ekstrakt (ekvivalentne ginsenosiididega) 4 mg (0,8 mg)

Abiaine:

bensüülalkohol 30 mg

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Valge-kollakas süstesuspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Loomaliigid

Siga (emis ja nooremis)
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Põrsad: Vastsündinud põrsaste passiivseks kaitsmiseks suguemiste aktiivse
immuniseerimise teel, et vähendada suremust neonataalse enterotoksikoosi tagajärjel ja
kliinilisi nähte nagu kõhulahtisus, mille põhjustajaks on enterotoksigeenne Escherichia coli,
mis ekspresseerib F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) või F6 (987P) adhesiine.
Nende antikehade püsivus pole kindlaks tehtud.

Vastsündinud põrsaste passiivseks immuniseerimiseks nekrootilise enteriidi vastu
suguemiste aktiivse immuniseerimise teel, et tekitada seroneutraliseerivaid antikehi C-tüüpi
Clostridium perfringens’i β-toksiini vastu.
Antikehade püsivus pole kindlaks tehtud.

Suguemised: suguemiste aktiivseks immuniseerimiseks, et tekitada seroneutraliseerivaid
antikehi Clostridium novyi α-toksiini vastu. Seroneutraliseerivate antikehade olulisus pole
eksperimentaalselt kindlaks määratud.
Antikehasid on avastatud 3 nädalat pärast vaktsineerimist. Nende antikehade püsivus pole
kindlaks tehtud.

4.3 Vastunäidustused

Ei ole.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5 Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Vaktsineerida tohib ainult terveid loomi.
Tundlikel loomadel võivad esineda ülitundlikkusreaktsioonid. Anafülaktilise reaktsiooni
korral tuleb kohe manustada sobivat ravimit, nt adrenaliini.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Süstekohal võib lihaskoes tekkida väike granuloom. Vaktsiini manustamine võib põhjustada
väikese (alla 3 cm suuruse) lokaalse mööduva turse tekkimist (24–48 tunniks). Vähestel
juhtudel (kuni 1% loomadest) võib täheldada väikesi sõlmi, mis kaovad 2–3 nädala jooksul.
Vaktsineerimine võib põhjustada kerget mööduvat kehatemperatuuri tõusu pärast
vaktsineerimist (4–6 tundi pärast süsti). Harva võib tekkida rektaalse temperatuuri tõus üle
1,5 °C, mis kestab alla 6 tunni.
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Võib kasutada tiinuse ajal alates 6. nädalast enne oodatavat poegimiskuupäeva.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel samaaegselt teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast
ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

4.9 Annustamine ja manustamisviis

Intramuskulaarne, kaela lihastesse.
Siga: 2 ml looma kohta.

Vaktsineerimise põhiskeem koosneb kahest doosist: esimene doos umbes 6 nädalat enne
poegimist ja teine doos umbes 3 nädalat enne poegimist.
Teine doos soovitatakse manustada eelistatavalt kaela teisele poolele.
Revaktsineerimine: iga järgmise tiinuse korral manustada üks doos 3 nädalat enne oodatavat
poegimiskuupäeva.

Soovitatav vaktsiini temperatuur manustamisel on +15 kuni +25 °C.
Enne kasutamist loksutada.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Kahekordse doosi manustamisel pole täheldatud muid toimeid peale nende, mis on toodud
lõigus 4.6.

4.11 Keeluaeg (-ajad)

0 päeva.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

Stimuleerib kaitsvate adhesiin-spetsiifiliste Escherichia coli antikehade ning
seroneutraliseerivate antikehade teket Escherichia coli termolabiilse (LT) enterotoksiini, C
tüüpi Clostridium perfringens’i ja Clostridium novyi vastu.

ATCvet kood: QI09AB08 (inaktiveeritud bakteriaalne vaktsiin: Escherichia
coli+Clostridiumi vaktsiin).
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

alumiiniumhüdroksiidgeel
ženšenn
bensüülalkohol
simetikoon
PBS lahus

6.2 Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

6.3 Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 8–10 tundi.

6.4. Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas (2°C–8°C). Hoida kaitstult valguse eest. Mitte lasta külmuda.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

20 ml, 50 ml ja 100 ml I tüüpi värvitust klaasist viaalid, suletud I tüüpi kummist korgi ja
alumiiniumkattega.
20 ml, 50 ml, 100 ml ja 250 ml PET-plastist viaalid, suletud I tüüpi kummist korgi ja
alumiiniumkattega.

Pakendi suurused:

- pappkarp ühe 10 doosi (20 ml) sisaldava klaasist või PET-st viaaliga
- pappkarp ühe 25 doosi (50 ml) sisaldava klaasist või PET-st viaaliga
- pappkarp ühe 50 doosi (100 ml) sisaldava klaasist või PET-st viaaliga
- pappkarp ühe 125 doosi (250 ml) sisaldava PET-st viaaliga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt riiklikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva, 135
17170- AMER (Girona)
HISPAANIA

Tel. +34 972 430660
Faks: +34 972 430661
E-post: hipra@hipra.com

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1570

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

25.09.2009

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Detsember 2010

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim