SYNULOX RTU-inj. 100 ML N1 / 1089301

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine amoksitsilliin + klavulaanhape
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Amoksitsilliinile ja amoksitsilliini ja klavulaanhappe kombinatsioonile tundlike mikroorganismidepõhjustatud infektsioonid.Veis: hingamisteede infektsioonid, pehmete kudede infektsioonid, liigesepõletik, sõrahaigused,metriit, mastiit.Siga: kasvikute hingamisteede infektsioonid, kolibakterioos, poegimisjärgse perioodi infektsioonidemistel (mastiit, metriit, agalaktia).Koer ja kass: hingamis- ja kuseteede, naha ja pehmete kudede infektsioonid (s.h. abstsessid,püoderma, pärakupaunapõletik, gingiviit).Kliiniliselt oluline toimespekter:Grampositiivsed bakterid:Actinomyces bovisBacillus anthracisClostridium sppCorynebacteriumPeptostreptococcusStaphylococcus sppStreptococcus sppGramnegatiivsed bakteridActinobacillus lignieresiActinobacillus pleuropneumoniaeBacteroidesBordetella bronchisepticaCampylobacter sppEscherichia coliFusobacterium necrophorumHistophilusKlebsiellaMoraxellaPasteurella sppProteusSalmonella spp
Liigid Veis, siga, koer, kass.
Säilitamine Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pakendi kogus 140mg+35mg 1ml 100ml 1TK
Tootja Zoetis Belgium S.A.
ATC QJ01CR80

Ülevaade

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Synulox RTU, süstesuspensioon
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
amoksitsilliini (amoksitsilliintrihüdraadina) 140 mg
klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina) 35 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Amoksitsilliinile ja amoksitsilliini ja klavulaanhappe kombinatsioonile tundlike mikroorganismide
põhjustatud infektsioonid.
Veis: hingamisteede infektsioonid, pehmete kudede infektsioonid, liigesepõletik, sõrahaigused,
metriit, mastiit.
Siga: kasvikute hingamisteede infektsioonid, kolibakterioos, poegimisjärgse perioodi infektsioonid
emistel (mastiit, metriit, agalaktia).
Koer ja kass: hingamis- ja kuseteede, naha ja pehmete kudede infektsioonid (s.h. abstsessid,
püoderma, pärakupaunapõletik, gingiviit).
 
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Grampositiivsed bakterid:
Actinomyces bovis
Bacillus anthracis
Clostridium spp
Corynebacterium
Peptostreptococcus
Staphylococcus spp
Streptococcus spp
Gramnegatiivsed bakterid
Actinobacillus lignieresi
Actinobacillus pleuropneumoniae
Bacteroides
Bordetella bronchiseptica
Campylobacter spp
Escherichia coli
Fusobacterium necrophorum
Histophilus
Klebsiella
Moraxella
Pasteurella spp
Proteus
Salmonella spp
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada küülikutel, merisigadel, hamstritel või liivahiirtel. Ettevaatust kasutamisega teistel
taimtoidulistel väikeloomadel.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Hoiduda vee sattumisest ravimipudelisse.
Klavulaanhape on niiskustundlik. Väga tähtis on preparaadi manustamisel kasutada täiesti kuiva
süstalt, et vältida viaali sisu saastumist veetilkadega. Vee sattumine ravimipudelisse tekitab
tumepruuni sette. Selliselt saastunud preparaati ei tohi kasutada, sest ravimi efektiivsus on tunduvalt
vähenenud.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad põhjustada allergiat süstimise, sissehingamise, allaneelamise
või nahakontakti kaudu. Ülitundlikkus penitsillinide suhtes võib viia ristuva allergiani
tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid neile toimeainetele võivad olla tõsised.
Mitte kasutada preparaati, kui olete tundlik toimeainete suhtes või teil on keelatud töötada selliste
preparaatidega.
Selle preparaadiga töötades tuleb vältida igasugust kokkupuudet ja kasutada kõiki
ettevaatusabinõusid.
Kui preparaadi kasutamisel ilmnevad nahalööve või muud allergianähud, pöörduda arsti poole ja
näidata pakendi infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude paistetus ning hingamishäired on tõsised
sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Preparaadi kasutamine võib mõnikord kaasa tuua valu või infektsiooni ja/või lokaalse koereaktsiooni.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Preparaati võib kasutada tiinetel loomadel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada subkutaanselt või intramuskulaarselt kassidele ja koertele; intramuskulaarselt veistele ja
sigadele, doosis 8,75 mg kg/kehamassi kohta (1 ml/20 kg kehamassi kohta) üks kord päevas 3...5
päeva jooksul.
Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Pärast manustamist süstekohta kergelt masseerida. Kasutada
täiesti kuiva süstalt ja nõela. Kuivatada pudeli kork enne järgmise doosi võtmist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Synulox RTU on madala toksilisusega ja parenteraalsel manustamisel hästi talutav.
Peale harvade süstekoha reaktsioonide, mis võivad esineda ka ettenähtud doosi manustamisel, ei ole
juhusliku üledoseerimise korral teisi nähtusid täheldatud.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: veis 28 päeva,
siga 19 päeva.
Piimale: 48 tundi.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Penitsilliinide kombinatsioonid, k.a. beeta-laktamaasi inhibiitorid
ATCvet kood: QJ01CR02
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Amoksitsilliin:
Amoksitsilliin on laia toimespektriga poolsünteetiline penitsilliin.
_-laktaam-antibiootikumide toimemehhanism on hästi tõestatud: antibiootikum seostub areneva
bakteriraku seinaga ja rakk laguneb. Grampositiivsetel bakteritel tungib _-laktaam-antibiootikum
vabalt läbi peptidoglükaankihi tsütoplasma membraanile, mis ongi antibiootikumi toimekoht.
Gramnegatiivsetel bakteritel katab peptidoglükaankihti hüdrofoobne barjäär. Laia toimespektriga _-
laktaam-antibiootikumid suudavad tungida läbi selles barjääris olevate väikeste pooride.
Bakteritel on resistentsuse väljakujunemiseks olemas kolm mehhanismi: _-laktaam-ensüümide
tootmine, rakuseina pooride muutmine läbimatuks ja aminohapete lõikude modifitseerimine nendes
tsütoplasma membraani kohtades, kus moodustatakse rakuseina.
Klavulaanhape:
Klavulaanhape on _-laktaam, mis on ehituslikult sarnane penitsilliinidele.
_-laktaam-ensümaaside olemasolul moodustavad _-laktamaasid komplekse antibiootikumidega või
põhjustavad _-laktaamringi lagunemise. Mõlemal juhul antibakteriaalne toime kaob. Klavulaanhape
inhibeerib _-laktamaasi toimet. Klavulaanhappe koostises on _-laktaamring, mille _-laktamaasid
tunnevad ära kui penitsilliini tüüpi komponendi. Ensüümi ja klavulaanhappe kompleks on pöördumatu
ja tagajärjeks on ensüümi molekulide varu lõppemine.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast Synulox RTU nahaalust või lihasesisest manustamist koertele või kassidele ja lihasesisest
manustamist veistele või sigadele imenduvad nii amoksitsilliin kui klavulaanhape kiiresti ja levivad
hästi kudedes. Toimeained elimineeritakse peamiselt uriini kaudu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
Fraktsioneeritud kookosõli.
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
40 ja 100 ml III tüüpi klaasviaalid, mis sisaldavad valkjat mittevesisuspensiooni. Viaalid on suletud
kummikorgi ja alumiiniumkinnitusega ja pakendatud 1x 100ml, 6 x 100 ml, 1x 40ml või 12 x 40 ml
pappkarpidesse. Iga klaasviaal sisaldab valkjat kuni kahvatukollakat ühtlast vedelikku,
hästidispergeeruvat suspensiooni.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1428
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08/09/2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27/02/2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Juuli 2014
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 

 

Uued tooted

STOMORGYL 2 N20 / 1101193

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS