TRICHOBEN AV INJ. 40ML N1 / 1683064

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine Trichophyton vaktsiin
Ravimivorm süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti
Näidustus Veiste aktiivseks immuniseerimiseks, vähendamaks dermatofüüdi Trichophyton verrucosum pooltpõhjustatud dermatofütoosi kliinilisi tunnuseid, profülaktiliseks vaktsineerimiseks ning terapeutilisteleesmärkidel kasutamiseks.Immuunsus tekib ühe kuu jooksul pärast revaktsineerimist ja kestab vähemalt üks aasta.
Liigid Veis (alates esimesest elupäevast).
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C)Mitte lasta külmudaHoida kuivas kohas.Hoida originaal pakendis valguse eesti kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
Pakendi kogus 20annust 1TK
Tootja Bioveta a.s.
ATC QI02AQ01

Ülevaade

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
TRICHOBEN AV, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
A) Lüofilisaat
Trichophyton verrucosum avirulentne tüvi                   Min. 3,125 x 106 CFU, Max 18,75 x 106  CFU*
*CFU: kolooniaid moodustav ühik
 
B) Lahusti
Diluent A         1ml                                                     
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.
Valge kuni pruun pulber. Värvitu selge lahusti.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis (alates esimesest elupäevast).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veiste aktiivseks immuniseerimiseks, vähendamaks dermatofüüdi Trichophyton verrucosum poolt põhjustatud dermatofütoosi kliinilisi tunnuseid, profülaktiliseks vaktsineerimiseks ning terapeutilistel eesmärkidel kasutamiseks.
 
Immuunsus tekib ühe kuu jooksul pärast revaktsineerimist ja kestab vähemalt üks aasta.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Vaktsineerimisel ja revaktsineerimisel on vaja vältida ravimi manustamist samale kehapiirkonnale (või lähedasele kehapiirkonnale). Sel põhjusel on vaktsineerimisel ja revaktsineerimisel rangelt vastunäidustatud ravimi manustamine samale kehapoolele.
Vastunäidustatud on muud immunoprofülaktilised protseduurid 10 päeva enne esimest ja 20 päeva pärast teist vaktsineerimist või suukaudsete antimükootilise toimega preparaatide manustamine vasikatele ning vaktsineeritud loomade paigutamine trihhofütoosiga nakatunud veiste hulka.
 
4.4.       Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kui on vaja vasikaid ravida antibiootikumidega, võib trihhofütoosi vastase vaktsineerimise ajal kasutada penitsilliini, streptomütsiini, tülosiini, tetratsükliini või sulfoonamiidi ilma olulise mõjuta trihhofütoosi vastase immuunsuse tekkele.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule
 
Vaktsineerimise ajal kasutada kummikindaid.
 
4.6.      Kõrvaltoimed
 
Harvadel juhtudel täheldatakse süstekohas lühiajalist turset, mis taandub ilma ravita.
Üldiste anafülaktiliste reaktsioonide teket täheldatakse väga harva, tõenäoliselt 2 tunni jooksul vaktsineerimisest. Sellisel juhul tuleb koheselt manustada antihistamiinse toimega aineid.
 
Haiguse inkubatsiooni faasis olevate loomade vaktsineerimine võib esile kutsuda latentse infektsiooni. Neil võivad tekkida trihhofüütilised kahjustused nahal, mis kaovad järkjärgult iseenesest täiendava ravita.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks manustamiseks. Manustada õlavarre tagaosa lihastesse.
Vaktsineerimine ja revaktsineerimine teostada vastavalt üks keha vasakusse ja teine keha paremasse poolde.
 
Annustamine:
Profülaktiline ja terapeutiline annus:
Vasikad vanuses üks päev kuni kolm kuud                     2 x 2 ml
Veised vanuses kolm kuud ja rohkem                            2 x 4 ml
Intervall vaktsineerimise ja revaktsineerimise vahel on profülaktilisel eesmärgil on 5...14 päeva.
Intervall kahe manustamise vahel terapeutilisel eesmärgil on 5 päeva.
 
Nakkusohu korral tuleks vaktsineerida kõiki põhikarja loomi. Kõiki uude lauta viidavaid loomi vanuses 1 kuni 2 kuud ja uusi loomi tuleks samuti vaktsineerida, kuna Trichophyton verrucosum on äärmiselt resistentne ning võimeline püsima keskkonnas 6 kuni 8 aastat.
 
Vaktsiin tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul pärast manustamiskõlblikuks muutmist.
 
4.10.    Üleannustamine
 
Ettenähtud vaktsiini annuse kümnekordne manustamine ei põhjusta sihtloomaliikidel muid kõrvaltoimeid kui neid mis nimetatud punktis 4.6..
 
4.11.    Keeluajad
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 14 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Trihhofütoosi vastane vaktsiin.
 ATCvet kood: QI02AP01.
Immuniseeritud loomadel tekib tsellulaarne ja osaliselt humoraalne immuunsus. Immuunsus saavutatakse ühe kuu jooksul pärast revaktsineerimist ja kestab vähemalt ühe aasta.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.       Abiainete loetelu
 
Lüofiliseerimise keskkond, lahusti A (Diluent A).
Koostis - 1 ml sisaldab:
Naatriumkloriid – 8,34 mg
Kaaliumkloriid – 0,21 mg
Naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg
Kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg
Dinaatriumfosfaatdodekahüdraat 2,47 mg
Süstevesi – ad 1 ml
 
Lüofilisaat: naatriumkloriid, sahharoos, želatiin
 
6.2.       Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
                                     
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C) .
Mitte lasta külmuda.
Hoida kuivas kohas.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pakendite suurused:
 
Pappkarp sisaldab 5 viaali lüofilisaadiga (10 ml viaal) ja 5 viaali 10 ml lahustiga.
Pappkarp sisaldab 1 viaali lüofilisaadiga (10 ml viaal) ja 1 viaali 40 ml lahustiga.
Pappkarp sisaldab 1 viaali lüofilisaadiga (10 ml viaal) ja 1 viaali 80 ml lahustiga.
I tüüpi klaasviaal sisaldab lüofilisaati, on suletud bromobutüülkummikorgi ja alumiiniumkinnitusega.
I/II tüüpi klaasviaalid sisaldavad lahustit ja on suletud klorobutüülkummikorgi ja alumiiniumkinnitusega.    
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Kasutatud viaalid tuleb enne hävitamist inaktiveerida, tuleb välistada nende lauta jäämine. Inaktiveerimiseks tuleb kasutada 2% ajatiini lahust või 1% peräädikhappelahust (4 tunni jooksul) või termilist inaktiveerimist (2 tundi 100° C juures).
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta,a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
Tel.      00 420 517 318 500
Faks     00 420 517 318 653
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1480
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuuupäev:16.8.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.06.2012
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Aprill 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.