VECTRA 3D TÄPILAHUS 4,7ML KOER 25-40KG N3 / 1635713

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine permetriin + püriproksüfeen + dinotefuraan
Ravimivorm täpilahus
Näidustus KirbudVeterinaarravim tapab kirbud nakatunud loomadel ja hoiab ühe kuu vältel ära uue nakkuse.Veterinaarravim on efektiivne järgmistel koertel esinevate kirpude suhtes: Ctenocephalides canis jaCtenocephalides felis. Veterinaarravim takistab samuti kirpude paljunemist kahe kuu vältel pärastkasutamist, pärssides kirpude koorumist munadest (ovitsiidne toime) ja arenemisjärgus kirpudearenemist täiskasvanud kirpudeks.Veterinaarravimit saab kasutada osana ravistrateegiast kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi (FleaAllergy Dermatitis, FAD; nahapõletik) puhul.PuugidAntud veterinaarravim tapab ja tõrjub eemale puuke (Rhipicephalus sanguineus’e ja Ixodes ricinus’epuukide korral ühe kuu vältel, Dermacentor reticulatus’e puukide korral kolme nädala vältel).Kui loomal esinevad veterinaarravimi pealekandmise ajal puugid, siis ei pruugi kõik puugid esimese48 tunni jooksul hävida, kuid nad võivad surra nädala jooksul. Puukide eemaldamiseks on soovitatavkasutada sobivat puugieemaldusvahendit.Kihulased, sääsed ja pistekärbsedVeterinaarravim tõrjub ühe kuu vältel pärast kasutamist eemale (hoiab ära nende nõelapisted)lendavaid putukaid, nagu kihulased (Phlebotomus perniciosus), sääsed (Culex pipiens, Aedes aegypti)ja pistekärbsed (Stomoxys calcitrans). Samuti hävitab see ühe kuu vältel pärast kasutamist sääsed(Aedes aegypti) ja pistekärbsed.
Liigid Koer.
Säilitamine Säilitamise eritingimusedHoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.Ärge kasutage seda veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja täpiravimiaplikaatoril (pärast lühendit „EXP”).
Pakendi kogus 397mg+4,84mg+54mg 4.7ml 4.7ml 3TK
Tootja Ceva Sante Animale
ATC QP53AC87

Ülevaade


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Vectra 3D täpilahus 1,5–4 kg koertele
Vectra 3D täpilahus 4–10 kg koertele
Vectra 3D täpilahus 10–25 kg koertele
Vectra 3D täpilahus 25–40 kg koertele
Vectra 3D täpilahus > 40 kg koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained
Üks milliliiter sisaldab 54 mg dinotefuraani, 4,84 mg püriproksüfeeni ja 397 mg permetriini.
Üks täpiravimi aplikaator sisaldab järgmist.

Koera kehakaal
(kg)
Aplikaatori korgi
värvus
Maht
(ml)
Dinotefuraan (mg) Püriproksüfeen
(mg)
Permetriin
(mg)
1,5–4 kg kollane 0,8 44 3,9 317
4–10 kg rohekassinine 1,6 87 7,7 635
10–25 kg sinine 3,6 196 17,4 1429
25–40 kg lilla 4,7 256 22,7 1865
> 40 kg punane 8,0 436 38,7 3175

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Täpilahus.
Helekollane lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid

Koer.

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kirbud
Kirbunakkuse (Ctenocephalides felis ja Ctenocephalides canis) ravi ja profülaktika. Ravi hoiab ühe
kuu vältel ära uue kirbunakkuse. Samuti hoiab see kahe kuu vältel pärast pealekandmist ära kirpude
paljunemise, pärssides kirpude munadest koorumist (ovitsiidne toime) ja täiskasvanud kirpude
munetud munadest uute täiskasvanud kirpude arenemist (larvitsiidne toime).
Veterinaarravimit saab kasutada osana ravistrateegiast kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi (Flea
Allergy Dermatitis, FAD) puhul.
Puugid
Veterinaarravimil on püsiv akaritsiidne ja repellentne toime puuginakkustele (Rhipicephalus
sanguineus’ele ja Ixodes ricinus’ele ühe kuu vältel ning Dermacentor reticulatus’ele kuni 3 nädala
vältel).
Kui loomal esinevad veterinaarravimi pealekandmise ajal puugid, siis ei pruugi kõik puugid esimese
48 tunni jooksul hävida, kuid nad võivad surra nädala jooksul. Puukide eemaldamiseks on soovitatav
kasutada sobivat puugieemaldusvahendit.
Kihulased, sääsed ja pistekärbsed
Ravi tagab püsiva repellentse (verdimevaid putukaid tõrjuva) toime. Veterinaarravim hoiab ühe kuu
vältel pärast pealekandmist ära kihulaste (Phlebotomus perniciosus), sääskede (Culex pipiens, Aedes
aegypti) ja pistekärbeste (Stomoxys calcitrans) nõelamised. Ravi tagab samuti ühe kuu vältel pärast
pealekandmist püsiva insektitsiidse toime sääskedele (Aedes aegypti) ja pistekärbestele (Stomoxys
calcitrans).

4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada kassidel. Tulenevalt kasside füsioloogia omapärast ja võimetusest permetriini
metaboliseerida ei tohi seda veterinaarravimit kassidel kasutada. Kui seda veterinaarravimit
kasutatakse kassidel või kui selle neelab alla kass, kes lakub hiljuti ravitud koera karvu, siis võib see
põhjustada tõsiseid kahjulikke toimeid.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ravida tuleb kõiki majapidamises elavaid koeri. Majapidamises elavaid kasse tuleb ravida üksnes
antud loomaliigi raviks müügiluba omava veterinaarravimiga.
Kirbud võivad nakatada koerakorvi, aseme ja harjumuslikud lamamiskohad, näiteks vaiba ja pehme
mööbli. Massiivse kirbunakkuse korral ja kirbutõrjemeetmete alguses on nimetatud piirkondi
soovitatav töödelda sobiva insektitsiidiga ning seejärel puhastada regulaarselt tolmuimejaga.

4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Veterinaarravim võib kassidel, kes on liigiomase füsioloogilise eripära tõttu võimetud
metaboliseerima teatud ühendeid, sealhulgas permetriini, põhjustada krampe, mis võivad olla
surmavad. Kui ravimi juhuslikul nahale sattumisel ilmnevad soovimatud toimed, pesta kassi šampooni
või seebiga. Kasside juhusliku kokkupuute vältimiseks preparaadiga hoida ravitud koerad kuni
veterinaarravimi pealekandmiskoha kuivamiseni kassidest eemal. Tähtis on kindlustada, et kassid ei
lakuks selle veterinaarravimiga ravitud koeral ravimi pealekandmiskohta.
Antud veterinaarravimi ohutus noorematel kui 7-nädalastel koertel või koertel, kes kaaluvad alla
1,5 kg, ei ole tõestatud.
Veterinaarravimi sattumist koera silma tuleb vältida.
Ei saa välistada, et pärast antud veterinaarravimi kasutamist kinnitub nahale mõni üksik puuk. Seetõttu
ei saa vastavate soodsate tingimuste esinemisel täielikult välistada nakkushaiguste ülekandumise
võimalust.
Veterinaarravim säilitab toime ravitud loomade kastmisel vette (nt ujumine, vannitamine). Loomade
korduv vettekastmine üks kord nädalas ühe kuu vältel 48 tundi pärast ravi ja šampooniga pesemine
2 nädalat pärast ravi ei mõjuta antud veterinaarravimi efektiivsust. Siiski võib sagedase šampooniga
pesemise korral või koera vannitamisel 48 tunni vältel pärast ravi toime kestus lüheneda.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Ärge sööge, jooge ega suitsetage veterinaarravimi käsitsemise ajal.
Pärast kasutamist peske kohe hoolikalt käsi.
See veterinaarravim võib olla silmadele ja nahale ärritav.
Vältida veterinaarravimi sattumist silma.
Juhuslikul sattumisel nahale peske vastavat piirkonda kohe vee ja seebiga.
Veterinaarravimi sattumisel silma tuleb silmi kohe rohke veega loputada.
Juhuslikult ravimi allaneelamisel või naha või silmade ärrituse püsimisel pöörduda viivitamatult arsti
poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Inimesed, kes on mis tahes koostisosa suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga
vältima.
Lapsed ei tohi ravitud koeri vähemalt nelja tunni vältel pärast veterinaarravimi manustamist katsuda.
Seetõttu on soovitatav ravida koeri õhtul või enne nendega jalutama minemist. Ravimise päeval ei tohi
ravitud koertel lubada magada koos nende peremeestega, eriti koos lastega. Kasutatud aplikaatorid
tuleb kohe ära visata, mitte jätta neid lastele nähtavasse või kättesaadavasse kohta.
Oodake, kuni manustamiskoht kuivab, enne kui lubate ravitud koeral puutuda kokku riiete või
mööbliga.

Muud ettevaatusabinõud
Ravitud koeri ei tohi lubada 48 tunni vältel pärast ravi veekogudesse, et ära hoida kahjulik toime
veeorganismidele (vt lõik 6.6).

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Harva on teatatud pealekandmiskoha mööduvast punetusest, sügelusest või teistest ebamugavustunde
nähtudest, mis tavaliselt mööduvad iseenesest 24 tunni vältel pärast veterinaarravimi manustamist.
Harva on teatatud käitusmishäiretest nagu hüperaktiivsus, vokalisatsioon või ärevus, süsteemsetest
häiretest nagu letargia või anoreksia, ja neuroloogilistest häretest nagu lihastreemor.
Väga harva on teatatud ka seedetraktiga seotud nähtudest, nagu oksendamine või kõhulahtisus.
Väga harva on veterinaarravimi pealekandmiskohas täheldatud mööduva iseloomuga kosmeetilisi
karvkatte muutusi (märg pind, karvkatte ogaline väljanägemine ja veterinaarravimi kogumid), aga
need ei ole enamasti pärast 48 tundi enam märgatavad.
Kõrvaltoimete esinemissageduse kirjeldamisel on kasutatud järgmisi kokkuleppelisi kriteeriume:
- väga sage (kõrvaltoime esineb ravikuuri ajal rohkem kui 1 loomal 10-st);
- sage (kõrvaltoime esineb rohkem kui 1-l, aga vähem kui 10 loomal 1000-st);
- aeg-ajalt (kõrvaltoime esineb rohkem kui 1-l, aga vähem kui 10 loomal 100-st);
- harv (kõrvaltoime esineb rohkem kui 1-l, aga vähem kui 10 loomal 10 000-st);
- väga harv (kõrvaltoime esineb vähem kui 1 loomal 10 000-st, sealhulgas üksikjuhud).

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus emaste koerte tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
Veterinaarravimi kasutamine tiinetel või lakteerivatel emastel koertel või koertel, keda plaanitakse
paaritada, peab põhinema veterinaararsti läbi viidud kasulikkuse ja riski suhte hinnangul.
Laboratoorsed loomkatsed (rottidel ja küülikutel) dinotefuraani, püriproksüfeeni ja permetriiniga ei ole
näidanud teratogeenset ega toksilist toimet lootele ega emasloomale.
On näidatud, et dinotefuraan läbib vere-piima barjääri ja eritub piimaga.
On näidatud, et veterinaarravimi abiaine N-metüülpürroliin on laboratoorsetele katseloomadele
teratogeenne.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.

4.9 Annustamine ja manustamisviis
Annustamine
Minimaalne soovitatav annus on 6,4 mg dinotefuraani kg kehamassi kohta, 0,6 mg püriproksüfeeni kg
kehamassi kohta ja 46,6 mg permetriini kg kehamassi kohta, mis vastab 0,12 milliliitrile
veterinaarravimile kg kehamassi kohta.
Alljärgnevas tabelis on näidatud, millise suurusega täpiravimi aplikaatorit tuleb sõltuvalt koera
kehakaalust kasutada.

Manustamisviis ja manustamistee
Täppmanustamine.
Veterinaarravimit võib kanda üksnes tervele nahale.
Ravimi pealekandmine
Võtke täpiravimi aplikaator pakendist välja.
1. samm. Aplikaator peab olema püstises asendis. Hoidke sellest sõrmedega kinni suuremast kettast
allpool, nagu on näidatud alloleval joonisel.

2. samm. Suruge teise käega väiksemat ketast allapoole, kuni kaks ketast omavahel tihedalt kokku
puutuvad. See läbistab kaitseplommi.

3. samm. Koer peab seisma või olema ravimi pealekandmiseks mugavas asendis. Lükake karvad
kõrvale, kuni paljastub koera nahk. Kandke veterinaarravim (4. sammu all toodud juhiste kohaselt)
aeglaselt aplikaatori otsaga nahale.

4. samm
Kasutage 4a või 4b soovituste kohaselt.
Soovitus 4a. Pigistage õrnalt aplikaatorit ja kandke veterinaarravim nahale piki koera selga, alustades
abaluude vahelt allolevatel joonistel näidatud täppide arvu ja manustamise järjekorra alusel, kuni
aplikaator on tühi. Vältige veterinaarravimi pindmist kandmist koera karvadele. Täpiravimi
pealekandmise kohtade arv sõltub koera kehakaalust.


VÕI
Soovitus 4b. Kandke veterinaarravim sõltumata koera kehakaalust aplikaatori otsaga nahale. Alustage
saba lähtekohast. Lükake karvad laiali, kuni paljastub koera nahk, ja kandke veterinaarravim alates
saba lähtekohast kuni abaluudeni mööda selja keskosa pideva joonena otse nahale, nagu on näidatud
alloleval joonisel. Samal ajal pigistage aplikaatorit, kuni see on tühi.

Ravigraafik
Pärast ühekordset manustamist hoiab veterinaarravim nakkuse ära ühe kuu vältel. Ravi võib korrata
üks kord kuus.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Tervetel 7 nädala vanustel kutsikatel, keda raviti 2-nädalaste intervallide tagant maksimaalsest
annusest kuni 5 korda suuremate annustega, ei täheldatud muid kõrvaltoimeid peale nahapunetuse ja
karvkatte kosmeetiliste muutuste manustamiskohas.
Pärast suurima soovitatava annuse juhuslikku allaneelamist võivad tekkida oksendamine, süljevoolus
ja kõhulahtisus, mis peaksid siiski ilma ravita mööduma.

4.11 Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid, permetriini
kombinatsioonid
ATCvet kood: QP53AC54

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Dinotefuraan on insektitsiid. Dinetofuraani struktuur on pärineb neurotransmitter atsetüülkoliinist ja
see toimib putuka närvisünapsis nikotiintundlikesse atsetüülkoliini retseptoritesse. Pärast nimetatud
retseptoritega seondumist tapab dinotefuraani korduvate ergutavate impulsside agonistlik toime
putuka. Putukad ei pea dinetofuraani alla neelama, sest see tapab kontakti teel. Dinotefuraani afiinsus
imetajate atsetüülkoliini retseptorite seondumiskohtade suhtes on madal.
Püriproksüfeen on fotostabiilne putukate kasvuregulaator (IGR). Püriproksüfeen toimib kontakti teel,
maskeerides putukate juveniilset hormooni, mis reguleerib putukate üleminekut ühest
arengustaadiumist järgmisse arengustaadiumisse. Püriproksüfeen peatab kirbu elutsükli nii enneaegse
munemise esilekutsumise kui ka munarebu ladestumise pärssimise teel kirbumunades, mistõttu
munetakse viljatud munad. Püriproksüfeen blokeerib samuti noorvormide (larvid ja varased
(faraatsed) nukud) arengu täiskasvanud putukateks. See hoiab ravitud loomadel ära nakkuse taastekke
ümbritseva keskkonna vahendusel.
Permetriin on sünteetiline püretroid. Püretroidid toimivad neurotoksiinidena voltaažist sõltuvatele
naatriumikanalitele, aeglustades nende aktiveerumise ja inaktiveerumise omadusi. See toob endaga
kaasa ülierutatavuse ja parasiidi surma. Permetriin on akaritsiid ja insektitsiid. Samuti on tal
repellentsed omadused.
In vitro uuringutes on täheldatud sünergistlikku toimet, kui dinotefuraani manustati koos
permetriiniga, mistõttu in vivo saabub insektitsiide toime kiiremini. Veterinaarravimi kasutamise
päeval ilmneb piisav toime kirpude täiskasvanud vormidele juba 12 tunni vältel pärast pealekandmist.
Dinetofuraani ja permetriini kombinatsiooni oodatavat kliinilist kasulikkust näitas üks laboratoorne
uuring koertel, milles leiti efektiivsuse pikenemine C. canis’e suhtes kuni 4 nädalani.

5.2 Farmakokineetilised andmed
Pärast lokaalset kasutamist imenduvad dinotefuraan ja püriproksüfeen osaliselt läbi koera naha, tuues
kaasa süsteemse ekspositsiooni. Permetriini plasmakontsentratsioonid jäävad siiski määramispiirist
väiksemateks.
Kõik kolm toimeainet levivad esimese päeva jooksul kiiresti üle kogu looma kehapinna ja
maksimaalne kontsentratsioon saabub 3 päeva pärast pealekandmist. Üks kuu pärast ravi oli
veterinaarravimi toimeainete kontsentratsioon erinevates karvkatte tsoonides endiselt mõõdetav.
Keskkonnaomadused
Veterinaarravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest see on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
Ärge laske veterinaarravimil ega kasutatud pakenditel sattuda tiikidesse, kanalitesse ega kraavidesse.
 

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu

N-oktüül-2-pürrolidiin
N-metüülpürrolidiin

6.2 Sobimatus
Ei ole teada.
Mitte segada teiste veterinaarravimitega ega kasutada samal ajal ja samas kohas koos mõne teise
veterinaarravimiga.

6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Täpiravimi aplikaator on valmistatud alumiiniumi ja polüetüleeni (PE) mitmekihilisest kompleksist
koos HDPE-ga. Aplikaatori otsak on suletud sisekatte kompleksiga (alumiinium/polüester / liimiv PE
kiht).
Pakendi suurused:
Kartongkarbis on 1, 3, 4, 6, 12, 24 või 48 täpiravimi aplikaatorit, mis sisaldavad 0,8 ml, 1,6 ml, 3,6 ml,
4,7 ml või 8,0 ml lahust. (Igas karbis on ainult ühe suurusega aplikaatorid.)
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Vectra 3D ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Ärge laske
veterinaarravimil ega kasutatud pakenditel sattuda tiikidesse, kanalitesse ega kraavidesse.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER
EU/2/13/156/001–035

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.12.2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil
http://www.ema.europa.eu.
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.