VECTRA FELIS TÄPILAHUS 0,6-10KG N3 / 1657997

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine püriproksüfeen + dinotefuraan
Ravimivorm täpilahus
Näidustus Kirbuinfestatsiooni (Ctenocephalides felis) ravi ja profülaktika kassidel. Üks manustamine hoiab kirbuinfestatsiooni ära ühe kuu vältel. Samuti hoiab see kolme kuu vältel ära kirpude paljunemise, pärssides kirpude taasilmumist kassi elukeskkonda. Veterinaarravimit saab kasutada osana kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi (flea allergy dermatitis, FAD) ravistrateegiast.
Liigid Kass
Säilitamine See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pakendi kogus 42,3mg+423mg 0.9ml 0.9ml 3TK
Tootja Ceva Santé Animale
ATC QP53AX73

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vectra Felis 423 mg / 42,3 mg täpilahus kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained
Üks 0,9 ml aplikaator sisaldab:
Dinotefuraan…………………..423 mg
Püriproksüfeen…………………42,3 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Täpilahus.
Värvitu kuni kahvatukollane lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid

Kassid.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kirbuinfestatsiooni (Ctenocephalides felis) ravi ja profülaktika kassidel.
Üks manustamine hoiab kirbuinfestatsiooni ära ühe kuu vältel. Samuti hoiab see kolme kuu vältel ära
kirpude paljunemise, pärssides kirpude taasilmumist kassi elukeskkonda.
Veterinaarravimit saab kasutada osana kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi (flea allergy dermatitis,
FAD) ravistrateegiast.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada kassidel või kassipoegadel kehamassiga alla 0,6 kg.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ravima peab kõiki kasse majapidamises. Majapidamises olevaid koer tuleb ravida ainult
veterinaarravimitega, mis on näidustatud sellel liigil kasutamiseks.
Kirbud võivad infitseerida kassi korvi, magamisaseme ja tavalised puhkamiskohad, näiteks vaibad ja
pehme mööbli. Massiivse infestatsiooni korral ja kirbutõrje alustamisel tuleb neid kohti töödelda
sobiva insektitsiidiga ning seejärel regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Selle preparaadi ohutus ei ole tõestatud alla 7 nädala vanustel või alla 0,6 kg kaaluvatel kassidel.
Tuleb veenduda, et ravim kantakse piirkonda, kust loom ei saa seda ära lakkuda (vt punkt 4.9), ja
tagada, et loomad ei lakuks üksteist kohe pärast ravi.
Peab olema ettevaatlik, et täpiravimi aplikaatori sisu või manustatud annus ei puutuks kokku ravitava
kassi ja/või teiste loomade silmadega.
Haigete või haigusest paranevate kasside uuringud puuduvad, seetõttu võib seda preparaati kasutada
ainult vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangu alusel.
Šampooniga pesemise mõju veterinaarravimi efektiivsusele ei ole hinnatud.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kohe pärast kasutamist peske põhjalikult käsi.
See veterinaarravim tekitab silmade ja naha ärritust.
Vältige preparaadi sattumist nahale, silma ja suhu.
Juhuslikul sattumisel nahale peske see kohe seebi ja veega maha.
Kui veterinaarravim juhuslikult silma satub, peab silmi põhjalikult veega loputama.
Naha või silmade ärrituse püsimisel või ravimi juhuslikul allaneelamisel pöörduda kohe arsti poole ja
näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Inimesed, kes on ülitundlikud dinotefuraani, püriproksüfeeni või dimetüülsulfoksiidi suhtes, peaksid
kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima.
Ravitud loomi ei tohi puudutada vähemalt 8 tundi pärast preparaadi manustamist. Seega on soovitatav
loomi ravida õhtul. Ravipäeval ei tohi ravitud loomadel lubada omanike, eriti laste juures magada.
Kasutatud aplikaatorid tuleb kohe ära visata ja mitte jätta lastele nähtavasse või kättesaadavasse kohta.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Manustamiskohal võib esineda mööduvat kosmeetilist mõju, nagu niiske karv ja valge kuiv
ravimijääk, mis võivad püsida kuni 7 päeva. Need nähud ei ole tavaliselt pärast 48 tundi märgatavad ja
muutused ei mõjuta veterinaarravimi ohutust ega tõhusust.
Harvadel juhtudel võib täheldada kerget kestendust, mööduvat erüteemi ja alopeetsiat, mis kaovad
tavaliselt iseenesest ilma ravita.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt.
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st, sealhulgas harva esinevad üksikjuhud).

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja imetamise ajal täiskasvanud emastel kassidel ei ole tõestatud. Selle
tõttu peab veterinaarravimi kasutamine tiinetel ja imetavatel loomadel põhinema vastutava loomaarsti
tehtud kasu-riski suhte hinnangul.
Mõlema komponendi, dinotefuraani ja püriproksüfeeni laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel ei
ole näidanud teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet.
Rottidel on näidatud, et dinotefuraan läbib vere-piima barjääri ja eritub piimaga.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Annustamine
Minimaalne soovitatav annus on 42,3 mg dinotefuraani/kg kehamassi kohta ja 4,23 mg
püriproksüfeeni/kg kehamassi kohta.
Raviannuse ulatus 0,6 kg –10 kg kehamassiga kassidele on 42,3–705 mg dinotefuraani/kg kehamassi
kohta ja 4,23–70,5 mg püriproksüfeeni/kg kehamassi kohta.
Manustamisviis ja -tee
Täppmanustamine.
Peab olema tähelepanelik, et veterinaarravim satuks manustamisel ainult tervele nahale.
Kuidas manustada?
Võtke täpiravimi aplikaator pakendist välja.
1. etapp. Võtke sõrmedega suurema ketta alt kinni, nagu joonisel näidatud, ja hoidke aplikaatorit
püsti.


2. etapp. Vajutage teise käega väiksemat ketast allapoole, kuni kettad on ühtlaselt kokku surutud. See
läbistab katte.


3. etapp. Kass peab seisma või olema manustamise jaoks mugavas asendis. Lükake kassi kuklal
karvad lahku, kuni nahk paistab. Manustage veterinaarravim aplikaatori otsaga aeglaselt nahale.
Vältige pindmist manustamist kassi karvadele.Raviskeem
Pärast ühte manustamist hoiab veterinaarravim uue kirbunakkuse ära ühe kuu jooksul ja kaitseb
kirpude edasise paljunemise eest 3 kuud, pärssides kirpude taastekkimist kassi elukeskkonda.
Tõenäoliselt taasnakatunud kasside uuesti ravimise vajadus ja aeg ravikordade vahel peavad põhinema
vastutava veterinaararsti hinnangul.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
7-nädalastel ja vanematel tervetel kassipoegadel, kellele manustati paikselt neljakordne suurim
soovitatav annus 7 korda kahenädalaste vahemikega, ei täheldatud kliiniliselt olulisi kõrvaltoimeid
peale mööduva ödeemi ja kuiva naha manustamiskohal.
Pärast juhuslikku preparaadi allaneelamist võib esineda mööduvaid reaktsioone, näiteks süljeeritust,
ebanormaalset väljaheidet ja oksendamist, kuid need peaksid ilma ravita taanduma 4 tunni jooksul.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: parasiitide vastased ained, insektitsiidid ja repellendid, teised
nahaparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks, püriproksüfeen, kombinatsioonid.
ATCvet kood: QP53AX73.

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Dinotefuraan on insektitsiid. Selle struktuur tuleneb neurotransmitterist atsetüülkoliinist ja see toimib
putuka närvisünapsi nikotiinsetesse atsetüülkoliini retseptoritesse. Pärast nende retseptoritega
seondumist tapab korduvate ärritavate impulsside täielik agonistlik toime putuka. Putukad ei pea
dinotefuraani alla neelama, see tapab kokkupuutel. Dinotefuraanil on imetajate atsetüülkoliini
retseptori koha suhtes väike afiinsus. Dinotefuraan tapab kirbud 2 tunni jooksul pärast ravi või
nakatumist.
Püriproksüfeen on fotostabiilne putukate kasvuregulaator (insect growth regulator, IGR). See toimib
kokkupuutel, matkides juveniilhormooni, mis reguleerib putukate kestumist ühest faasist teise
üleminekul. Püriproksüfeen peatab kirbu elutsükli nii enneaegse munemise esilekutsumise kui ka
kirbumunades rebu moodustumise pärssimise teel, põhjustades viljatute munade tootmist.
Püriproksüfeen blokeerib ka noorvormide (vastsete ja noorte nukkude) täiskasvanuks arenemist. See
takistab infestatsiooni ravitud looma elukeskkonnas.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast paikset manustamist jaotuvad kaks toimeainet esimese päeva jooksul kiiresti üle kogu looma
kehapinna. Üks kuu pärast manustamist oli nende sisaldus karvkatte erinevates tsoonides endiselt
mõõdetav.
Dinotefuraan ja püriproksüfeen absorbeeruvad osaliselt kassi nahas (vastavalt 30% ja 12%), kuid
süsteemne imendumine ei ole preparaadi kliinilise efektiivsuse seisukohalt oluline.
Laboriliikidel eritub dinotefuraan pärast intraperitoneaalset manustamist kiiresti muutumata
algmolekulina peamiselt uriiniga. Pärast suukaudset manustamist metaboliseeritakse püriproksüfeen
kiiresti, peamiselt hüdroksülatsiooni teel, ja eritatakse peamiselt roojaga ning vähemal määral uriiniga.
Keskkonnaomadused
Vectra Felis ei tohi sattuda veekogudesse, sest see on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
Mitte saastata tiike, veeteid ega kraave veterinaarravimi või tühja pakendiga.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu

Dimetüülsulfoksiid.

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
Mitte segada ühegi teise veterinaarravimiga ja mitte manustada ühegi teise veterinaarravimiga koos
samal ajal ning samasse kohta.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: kasutada kohe.

6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Mitmekihilisest alumiiniumi ja polüetüleeni (PE) kompleksist täpiravimi aplikaator, HDPE-st
valmistatud otsaga ja suletud pealt kattekihiga (alumiinium/polüester/suletav PE kiht).
Pakendi suurused:
Kartongkarp 1, 3, 4, 6, 12, 24 või 72 täpiravimi aplikaatoriga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Vectra Felis ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Mitte
saastata tiike, veeteid ega kraave veterinaarravimi või tühja pakendiga.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/14/165/001-007

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06/06/2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
http://www.ema.europa.eu/.

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.