VETRIMOXIN LA INJ. 250ML / 1386446

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine amoksitsilliin
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud haiguste raviks.Kasutusalad:- seedetrakti infektsioonid- hingamisteede infektsioonid (pastörelloos)- naha ja pehmete kudede infektsioonid- kuse-suguorganite infektsioonid (tsüstiit, metriit, mastiit)- postoperatiivsed infektsioonid.
Liigid Veis, siga.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusega,mis on märgitud sildil pärast“EXP“. Kõlblikkusaegviitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 150mg 1ml 250ml 1TK
Tootja Ceva Santé Animale
ATC QJ01CA04

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Vetrimoxin LA, 150 mg/ml süstesuspensioon veistele ja sigadele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:

Toimeaine:
Amoksitsilliin 150 mg (vastab 180 mg amoksitsilliintrihüdraadile)

Abiained:
Metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216).

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Kreemjas-beežikas suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud haiguste raviks.
Kasutusalad:
seedetrakti infektsioonid
hingamisteede infektsioonid (pastörelloos)
naha ja pehmete kudede infektsioonid
kuse-suguorganite infektsioonid (tsüstiit, metriit, mastiit)
postoperatiivsed infektsioonid.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Mitte manustada jäneselistele, närilistele ja hobuslastele.

4.4. Erihoiatused
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimi kasutamine peab põhinema mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringul ning arvesse tuleb
võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.

Mitte manustada veistele rohkem kui 20 ml süstesuspensiooni ühte süstekohta.
Mitte manustada sigadele rohkem kui 6 ml süstesuspensiooni ühte süstekohta.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on ülitundlikud amoksitsilliini suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel ja allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele
ainetele olla tõsised.
Preparaati tuleb käsitseda ettevaatlikult, pidades silmas kõiki ettevaatusabinõusid. Kui teil tekivad
pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle
käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning
nõuavad viivitamatut arstiabi.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Veistel võib süstekohas esineda lokaalset reaktsiooni. Reaktsioonid ei ole eriti tugevad ja kaovad
kiiresti. Sigadel esineb reaktsioone harva.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Amoksitsilliini eritub piimaga vähesel määral, seega võib ravitud loomade piima anda järglastele.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mitte manustada koos bakteriostaatiliste antibiootikumidega, mis võivad põhjustada amoksitsilliini
bakteritsiidse toime vähenemist.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada intramuskulaarselt.
Enne kasutamist loksutada.

Veis: 1 ml 10 kg kehamassi kohta, mis vastab 15 mg amoksitsilliinile kg kehamassi kohta, kaks korda
48 tunnise intervalliga.

Siga: 1 ml 10 kg kehamassi kohta, mis vastab 15 mg amoksitsilliinile kg kehamassi kohta, kaks korda
48 tunnise intervalliga.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt määrata kindlaks looma kehamass.
Veis: mitte manustada rohkem kui 20 ml süstesuspensiooni ühte süstekohta.
Siga: mitte manustada rohkem kui 6 ml süstesuspensiooni ühte süstekohta.
Iga täiendava süste jaoks tuleb valida teine süstekoht.

Süstimisel järgida aseptika nõudeid.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis: Lihale ja söödavatele kudedele: 14 päeva; piimale: 3 päeva.
Siga: Lihale ja söödavatele kudedele: 12 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsed beeta-laktaami derivaadid, penitsilliinid.
ATCvet kood: QJ01CA04

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Amoksitsilliin on antibiootikum, mis kuulub betalaktaamide hulka ning aminopenitsilliinide
perekonda, millel on bakteritsiidne toime, inhibeerides bakteriraku seina sünteesi.
Toimib kasvavatesse bakteritesse nagu grampositiivsed bakterid ja mõned gramnegatiivsed bakterid:
Pasteurella, Salmonella, Haemophilus, Actinobacillus, Bordetella, E. coli, Proteus, Clostridium,
Corynebacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Erysipelothrix.

Amoksitsilliin on annusest sõltuv antibiootikum, millel on post-antibiootiline toime. Maksimaalne
bakteritsiidne aktiivsus saavutatakse, kui kontsentratsioon on 5...10 korda suurem MIC väärtusest.
Post-antibiootiline toime on umbes 6...8 tundi grampositiivsetesse ja 0,5 kuni 3 tundi gram-
negatiivsetesse tekitajatesse.
Amoksitsilliini suhtes resistentsuse kujunemise tuntuim mehhanism on beetalaktamaasi tootmine
bakterite poolt. Beetalaktamaas hüdrolüüsib amoksitsilliini beetalaktaamringi, et produtseerida
inaktiivset penitsilliinhapet.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Amoksitsilliini absoluutne biosaadavus intramuskulaarse manustamise järgselt on: 97 % veistel ja 80
% sigadel. Kontsentratsioon 1,67 µg/ml saabub veistel 3 tundi ja 4,80 µg/ml sigadel 1,5 tundi pärast
manustamist. Kontsentratsioonid on 8...10 korda suuremad kui MIC väärtus Pasteurella suhtes veistel
ning enam kui 40 korda suurem kui sigadel. Korduva manustamise järgselt (2 manustamist 48 tunnise
intervalliga) jäävad farmakokineetilised parameetrid stabiilseks ning akumuleerumist ei toimu.
Efektiivne plasmakontsentratsioon jääb vahemikku MIC50 ja MIC90 86,6 ja 72,7 tunniks vasikatel,
96 tunniks piimaveistel ning seal vastavalt 40,1 ja 36,4 tunniks.
Amoksitsilliin jaotub peamiselt ekstratsellulaarses ruumis, imendumist kudedesse lihtsustab vähene
seondumine plasmaproteiinidega. Osaliselt, umbes 20% ulatuses, metaboliseerub inaktiivseks
penitsilliinhappeks. Amoksitsilliin eritub peamiselt neerude kaudu ning sekundaarselt sapiga. Uriiniga
eritumine toimub glomerulaarfiltratsiooniga, samuti aktiivse tubulaarse sekretsiooniga. Eritumine
piimaga on vähene.

Taluvus:
Üldine amoksitsilliini taluvus on hea. Veistel ei esinenud reaktsioone kuni annuse 55 mg/kg korduval
intramuskulaarsel manustamisel. Siiski on amoksitsilliinil sarnaselt teistele aminopenitsilliinidele
tugev toime soolestiku floorale. Seetõttu on vastunäidustatud amoksitsilliini manustamine närilistele,
jäneselistele ja hobuslastele.
Penitsilliinidest tingitud allergilisi reaktsioone, mis klassikaliselt esinevad inimestel, on loomadel
harva täheldatud.
Paikseid reaktsioone süstekohal võib täheldada veistel, erandkorras ka sigadel. Need reaktsioonid
mööduvad kiiresti.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Sorbitaanmonooleaat
Propüleenglükooldiester.

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Esmane pakend: mitmekihiline plastikviaal (PP/EVOH/PP).
Teisene pakend: pappkarp.
Pakend: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Ceva Santé Animale
10 Avenue de la Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER
1272

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 13.08.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Oktoober 2020

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.