VITAMIN AD3E FORTE INJ. 100ML/1090022

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine retinool + tokoferool + kolekaltsiferool
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Vitamiinide A, D3 ja E puudus ning sellest tingitud haigusseisundid.
Liigid Hobune, veis, lammas, kits, koer, kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Pakendi kogus 500000RÜ+50mg+75000RÜ 1ml 100ml 1TK
Tootja Alfasan International B.V
ATC QA11JA81

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
VITAMIN AD3E FORTE, süstelahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
 
Toimeained:
 
A-vitamiini 500 000 RÜ
D3-vitamiini 75 000 RÜ
E-vitamiini (atsetaati) 50 mg
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, kollane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Hobune, veis, lammas, kits, koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Vitamiinide A, D3 ja E puudus ning sellest tingitud haigusseisundid.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:
Ei rakendata.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma.
Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Ühekordselt intramuskulaarselt või subkutaanselt manustatuna:
Hobune, veis: 5 ml
Varss, vasikas: 2 ml
Lammas, kits: 3 ml
Koer, kass: 0,5 ml
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
Koer, kass: ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinid
ATCvet kood: QA11JA81
A-vitamiin, rasvlahustuv vitamiin on vajalik looma kasvuks, epiteelkoe arenguks ja säilitamiseks ning
nägemisprotsessis, eriti hämaras valguses. D-vitamiini koostisosad on rasvas lahustuvad steroolid, mis
on vajalikud kaltsiumi õigeks regulatsiooniks ja fosfaadi homöostaasiks ja luude mineralisatsiooniks.
E-vitamiini (rasvlahustuv vitamiin) peamine roll on polüsatureerimata rasvhapete oksüdatsiooni
vältimine. E-vitamiin reageerib vabade radikaalidega, mis on rakumembraanide oksüdatiivse
lagunemise põhjuseks, ilma et protsessi käigus tekiks teisi vabu radikaale.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Sojaõli
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. .Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pruun klaasviaal (tüüp II) mahuga 100 ml. Viaalil on butüülkummist kork, mis on kaetud
alumiiniumiga.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Alfasan International BV
P.O. Box 78
3440 AB Woerden
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1474
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
08.06.2007 / 26.03.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2013
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim