VITAMINTHE PASTE 10ML / 1104174

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine niklosamiid + oksübendasool
Ravimivorm suukaudne pasta
Näidustus Paelusstõbede, ümarusstõbede ja kidausstõbede ravi koertel ning kassidel.
Liigid Koer, kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pakendi kogus 0,24g+0,03g 1ml 10ml 1TK
Tootja Virbac
ATC QP52AG81

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Vitaminthe, suukaudne pasta koertele ja kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml suukaudset pastat sisaldab:
Toimeained:
Niklosamiidi 0,24 g
Oksübendasooli 0,03 g

Abiained:
Naatriumbensoaat (E211) 0,0022 g
Anšoovise pulber 0,012 g
Naatriummetabisulfit 0,001 g
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Suukaudne pasta.
Kreemikas kuni kollane pasta.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kass, koer.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Paelusstõbede, ümarusstõbede ja kidausstõbede ravi koertel ning kassidel.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel kassipoegadel või kutsikatel.
Mitte kasutada kõhulahtisuse või soolesulguse korral.
Mitte kasutada, kui kahtlustate resistentsust bensimidasoolide suhtes.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole teada.

4.5. Erihoiatused
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimresistentsuse väljakujunemise ning selle tulemusel ravi mittetoimise vältimiseks mitte kasutada
liiga sageli ja korduvalt sama klassi anthelmintikume pikema perioodi jooksul.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule

Teadaoleva ülitundlikkuse korral toimeainete suhtes vältida preparaadi otsest kokkupuudet nahaga.
Pärast kasutamist pesta käed. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
Kõrvaldage nakkusohtlikud väljaheited. Ärge laske lapsi ravitud loomade juurde.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Harva (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) võib täheldada
mööduvaid seedehäireid (kõhulahtisus, oksendamine).
Väljaheide võib ajutiselt pehmeks muutuda

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult
vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Suukaudseks manustamiseks.
Manustada 15 mg oksübendasooli ja 120 mg niklosamiidi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,5 ml
suukaudsele pastale 1 kg kehamassi kohta.
5 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 0,5 kg kehamassile.
10 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 2 kg kehamassile.
25 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 10 kg kehamassile.
Preparaat tuleb manustada ühekordse annusena otse keelele või segada toidu hulka.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass.
Koerakutsikad ja kassipojad: ravida kaks korda neljanädalase intervalliga 6. ja 12. elunädala vahel.
Täiskasvanud loomad: ravida iga kuue kuu järel.
Emasloomad: ravida 3 korda aastas – paaritusperioodil, üks nädal enne poegimist ja 3...4 nädalat
pärast poegimist.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kasutades soovitatavast annusest oluliselt suuremaid annuseid, ei täheldatud kliinilisi ega
farmakoloogilisi toksilisuse ilminguid.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: fenooli derivaadid ja sarnased ained
ATC-vet kood: QP52AG81

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Niklosamiid inhibeerib oksüdatiivseid protsesse paelusside mitokondrites, mille toimel parasiidid
hävivad ja lahustuvad seejärel seedetraktis. Oksübendasool on bensimidasooli derivaat, mille
toimemehhanismiks on parasiitide energiaainevahetuse katkestamine.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Mõlemad toimeained imenduvad seedetraktist vähesel määral, mistõttu on preparaat suhteliselt vähese
toksilisusega.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Naatriummetabisulfit
Naatriumbensoaat (E211)
Dekvaliinkloriid
Ksantaankummi
Naatriumpolünaftaleensulfonaat
Dimetikoon 300
Naatriumtsüklamaat
Anšoovise pulber
Vahuvastane aine 70426
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
5 ml: Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
10 ml, 25 ml: Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 24 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Valge plastist suusüstal pappkarbis.
Pakendi suurused: 5 ml, 10 ml, 25 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 M L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1436

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.10.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.06.2012

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2020

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.