VITAMINTHE PASTE 10ML / 1104174

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine niklosamiid + oksübendasool
Ravimivorm suukaudne pasta
Näidustus Paelusstõbede, ümarusstõbede ja kidausstõbede ravi koertel ning kassidel.
Liigid Koer, kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pakendi kogus 0,24g+0,03g 1ml 10ml 1TK
Tootja Virbac
ATC QP52AG81

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Vitaminthe, suukaudne pasta koertele ja kassidele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 ml suukaudset pastat sisaldab:
Niklosamiidi 0,24 g
Oksübendasooli 0,03 g
 
Abiained:
Naatriumbensoaat (E211) 0,0022 g
Anšoovise pulber 0,012 g
Naatriummetabisulfit 0,001 g
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Suukaudne pasta.
Kreemikas kuni kollane pasta.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kass, koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Paelusstõbede, ümarusstõbede ja kidausstõbede ravi koertel ning kassidel.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole teada.
 
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Mitte kasutada kui kahtlustate resistentsust bensimidasoolidele.
Resistentsuse kujunemise ning selle tulemusel ebaefektiivse ravi vältimiseks mitte kasutada liiga
sageli ja korduvalt samasse klassi kuuluvaid anthelmintikume pika aja jooksul.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Vältida otsest kontakti nahaga. Pärast kasutamist pesta käed. Juhuslikul ravimi allaneelamisel
pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ravi ajal võib esineda mõnikord kõhulahtisust ja iiveldamist ning oksendamist.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ravimit võib kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel. 
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Suukaudseks manustamiseks.
Manustada 15 mg oksübendasooli ja 120 mg niklosamiidi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,5 ml
suukaudsele pastale1 kg kehamassi kohta.
5 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 0,5 kg kehamassile.
10 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 2 kg kehamassile.
25 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 10 kg kehamassile.
Preparaat tuleb manustada ühekordse doosina otse keelele või segada toidu hulka.
Korrektse doosi manustamise tagamiseks määrata looma kehamass nii täpselt kui võimalik.
Koerakutsikad ja kassipojad: ravida kaks korda neljanädalase intervalliga 6. ja 12. elunädala vahel.
Täiskasvanud loomad: ravida iga kuue kuu järel.
Emasloomad: ravida 3 korda aastas – paaritusperioodil, üks nädal enne poegimist ja 3...4 nädalat
pärast poegimist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kasutades soovitavast doosist oluliselt suuremaid doose ei täheldatud kliinilisi ega farmakoloogilisi
toksilisuse ilminguid.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: Fenooli derivaadid ja sarnased ained.
ATC-vet kood: QP52AG81
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Niklosamiid inhibeerib oksüdatiivseid protsesse paelusside mitokondrites, mille toimel
parasiididhävivad ja lahustuvad seejärel seedetraktis. Oksübendasool on bensimidasooli derivaat, mille
toimemehhanismiks on parasiitide energiaainevahetuse katkestamine.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Mõlemad toimeained imenduvad seedetraktist vähesel määral, mistõttu on preparaat suhteliselt madala
toksilisusega.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Naatriummetabisulfit, naatriumbensoaat, dekvaliinkloriid, ksantaankummi,
naatriumpolünaftaleensulfonaat, dimetikoon 300, naatriumtsüklamaat, anšoovise pulber, vahuvastane
aine 70426 , puhastatud vesi.
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Valge plastist suusüstal pappkarbis.
Pakendi suurused: 5ml, 10 ml, 25 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 M L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1436
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
06.10.2006/ 25.06.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
August 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata. 
 
Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.