Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Zoovetvaru veebilehe kasutustingimused

Veebilehe kasutustingimused kehtivad alates 19.10.2017.

1. Mõisted

1.1 Zoovetvaru on OÜ Zoovetvaru, rg-kood 10498372, aadress Uusaru 5, 76505 Saue, Harjumaa, telefon 670 9006, e-post zoovet@zoovet.ee;

1.2 Veebileht on Zoovetvaru veebileht aadressil www.zoovet.ee, selle alamdomeenidel asuvad veebilehed, alamleheküljed, Zoovetvaru muudel domeenidel asuvad veebilehed ja Zoovetvaru infosüsteemidele loodud rakendused;

1.3 Kasutustingimused on Zoovetvaru veebileht aadressil www.zoovet.ee, selle alamdomeenidel asuvad veebilehed, alamleheküljed, Zoovetvaru muudel domeenidel asuvad veebilehed ja Zoovetvaru infosüsteemidele loodud rakendused;

1.4 Kasutaja/Klient on iga füüsiline ja/või juriidiline isik, kes külastab Veebilehte;

1.5 Privaatsuspoliitika on Zoovetvaru poolt kehtestatud põhimõtted ja tingimused selle kohta, kuidas töödeldakse Kasutajate/Klientide andmeid, kehtiv Privaatsuspoliitika on kättesaadav Veebilehel;

1.6 Seade on mistahes seade (sh arvuti, tahvelarvuti, telefon), mille kaudu Kasutaja/Klient kasutab Veebilehte;

1.7 Kohalikud Andmed on Veebilehe poolt Kasutaja/Kliendi Seadmesse salvestatavad ja sealt Veebilehele kättesaadavad erinevad andmeüksused, sh küpsised, salvestatud andmed jms.

2. Üldsätted

2.1 Käesolevad Kasutustingimused kehtivad Veebilehe kohta.

2.2 Veebilehe külastamisega Kasutaja/Klient kinnitab, et on põhjalikult tutvunud, aru saanud ja nõustub Kasutustingimustega ning kohustub neid järgima. Veebilehte ei ole lubatud kasutada, kui Kasutaja/Klient ei nõustu Kasutustingimustega. Tingimusel, et Kasutaja/Klient nõustub täielikult Kasutustingimustega ja Privaatsuspoliitikaga, annab Zoovetvaru Kasutajale/Kliendile õiguse Veebilehe külastamiseks ja kasutamiseks kooskõlas Kasutustingimuste jm Zoovetvaru poolt kehtestatud tingimustega ning õigusaktidega. Veebilehte võivad külastada üksnes isikud, kes on vähemalt 18-aastat vanad ning alla 18-aastased isikud võivad külastada seda üksnes Kasutustingimustega nõusoleva vanema või muu seadusliku esindaja sellekohasel nõusolekul ning järelevalve all.

2.3 Zoovetvarul on õigus Kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Zoovetvaru teavitab Kasutajaid/Klienti Kasutustingimuste muutumisest Veebilehe ja/või muude sidevahendite kaudu võimalikult aegsasti ette, v.a juhul kui Kasutustingimusi muudetakse õigusaktidest lähtuvalt.

2.4 Kasutajal/Kliendil on keelatud tegevused, mille sisuks on või millega kaasneb Veebilehe toimimise häirimine või takistamine.

2.5 Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Veebilehe kasutamisest tingitud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

3. Veebilehe kuuluvus ja kaitstus

3.1 Veebilehe sisu, sh selle kujundus, graafiline lahendus, kujutised, tekst, kood, domeeninimi jm autoriõigused, ärinimed, kaubamärgid jm intellektuaalne omand ning muu omand selles kuulub täies ulatuses Zoovetvarule ja/või selle litsentsiandjatele ja/või selle sidusettevõtetele, v.a kui Veebilehel pole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

3.2 Veebilehel intellektuaalset omandit ei või mis tahes viisil reprodutseerida, levitada, tõlkida, muuta, töödelda, luua sellest tuletatud teoseid, avalikult esitada, taasesitada, üldsusele eksponeerida, edastada, teha üldsusele kättesaadavaks, võõrandada, müüa, litsentseerida jmt, kui selleks pole Zoovetvaru sellekohast eelnevat kirjalikku nõusolekut või kui seaduses pole sätestatud teisti.

3.3 Kogu Veebilehe intellektuaalne omand on kaitstud siseriiklike ning rahvusvaheliste intellektuaalomandi kaitset reguleerivate õigusaktidega. Iga Kasutaja/Klient ning kolmas isik on kohustatud Zoovetvaru nõudmisel koheselt lõpetama Zoovetvaru intellektuaalomandi ebaseadusliku kasutamise, reprodutseerimise, esitlemise jmt ning hüvitama Zoovetvarule sellega tekitatud kahju.

4. Veebilehe sisu ja avaldatud teave

4.1 Veebilehe ning selle sisu, sh tekstide, logode, artiklite, fotode, kujutiste, informatsiooni, tarkvarakoodi, infomaterjalide jms mis tahes viisil reprodutseerimine, levitamine, esitlemine jmt (sh mitteärilistel eesmärkidel) on Zoovetvaru eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta keelatud ning juhul, kui selle teabe kasutamine on Kasutustingimuste või õigusaktide kohaselt lubatud, tuleb teabe allikale alati kohaselt ja korrektselt viidata.

4.2 Zoovetvaru jaoks on oluline ning Zoovetvaru teeb mõistlikke pingutusi, et Veebilehel avaldatud informatsioon oleks täpne, terviklik ning pärineks usaldusväärsetest allikatest. Samas Zoovetvaru ei taga ega kinnita, et Veebilehel avaldatud teave on igal ajal täpne ja terviklik ning Zoovetvaru ei vastuta sellest Kasutajale/Kliendile tuleneva võimaliku kahju eest. Vajadusel võib Kasutaja/Klient võtta Zoovetvaruga ühendust soovitud teabe täpsustamiseks.

4.3 Veebilehel võib olla viiteid kolmandate isikute veebilehtedele, infoallikatele jms, sh veebilehtedele, mis ei kuulu Zoovetvarule ega ole Zoovetvaruga seotud. Zoovetvaru ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede, infoallikate jms sisu eest, samuti vastavate kolmandate isikute poolt pakutavate toodete ja/või teenuste eest. Juhul, kui Kasutajal/Kliendil on soov Veebilehel oleva internetiviida kaudu siseneda kolmanda isiku veebilehele, siis toimub see üksnes Kasutaja/Kliendi enda vastutusel.

5. Veebilehe kasutamise piirangud

5.1 Veebileht ja sellel avaldatud teave ei ole mõeldud kasutamiseks ega suunatud isikutele, kellele on õigusaktidega keelatud Veebilehele sisenemine. Veebilehe Kliendiks registreerimine ja Kliendina Veebilehe registreeritud alale sisenemine on keelatud isikutele, kes ei ole Eestis registreeritud veterinaararstid, loomakliinikute esindajad, farmide esindajad ning muud isikud, kellele Zoovetvaru hinnangu ei saa väljastada kasutajanime ning sellele vastava parooli. Veebilehelt peavad koheselt lahkuma kõik isikud, kellele on keelatud Veebilehel leiduva teabe kasutamine või kes ei ole kindlad, et see on neile lubatud. Isikud külastavad Veebilehte omal vastutusel ja riisikol ning vastutavad ise kõikidest nende suhtes kohalduvatest õigusaktidest kinnipidamise eest.

5.2 Kui Zoovetvarul tekib kahtlus, et Kasutaja/Klient on esitanud valeandmeid või kasutab Veebilehte vastuolus käesolevate Kasutustingimustega või Kasutaja/Kliendi poolt Veebilehe kasutamine võib rikkuda kolmandate isikute õigusi või Zoovetvaru või avalikke huve, on Zoovetvarul õigus igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta katkestada Kasutaja/Kliendi poolt Veebilehe kasutamine, eemaldada Veebilehelt Kasutaja/Kliendi poolt sisestatud andmed ja/või peatada Veebilehe rakendustele juurdepääs.

5.3 Veebilehel avalikkusele kättesaadav informatsioon on informatiivse tähendusega ega ole käsitletav soovituse, nõustamise või muu teenuse osutamisena, samuti ei saa Veebilehe sisu olla mingil juhul isikutele tegevuse või tegevusetuse aluseks või ajendiks. Zoovetvaru ei vastuta Veebilehe sisust ajendatud tegevuse või tegevusetuse tagajärgede eest.

5.4 Veebilehel avaldatud teave võib käsitleda informatsiooni toodete kohta, sh ravimid (ka retseptiravimid), veterinaarsete tooted, tarvikud jms. Avalikkusele kättesaadav informatsioon retseptiravimite kohta ei ole ühelgi juhul käsitletav ravimireklaamina ning sama informatsioon on avalikkusele kättesaadav Eesti Ravimiameti andmebaasist. Samuti ei ole informatsioon erinevate toodete kohta (sh ravimite kohta) käsitletav mistahes soovitusena toote soetamiseks, kasutamiseks jmt ning enne toote soetamist tuleb Kasutajal/Kliendil tähelepanelikult lugeda informatsiooni toote kohta, et veenduda toote ohutuses, vajalikkuses ja sobivuses. Kui toote (sh selle toime või võimaliku kõrvaltoime jne) osas on küsimusi või kaebusi, tuleks nõu pidada pädeva isikuga.

5.5 Zoovetvaru ei vastuta Veebilehe külastamisega, tutvumisega ja/või kasutamisega seotud Kasutaja/Kliendi kulu ja kahju eest, v.a kui õigusaktide imperatiivsetest sätetest tuleneb teisiti. Sellisel juhul on Zoovetvaru vastutus piiratud vastavates imperatiivsetes normides sätestatud minimaalse vastutusega.

5.6 Veebilehe töös võib esineda häireid. Zoovetvaru ei taga Veebilehe pidevat häireteta toimimist ega vastuta Kasutajale/Kliendile sellest tuleneva võimaliku kahju eest.

6. Veebilehe Kasutaja/Klient ja Kasutaja/Kliendi seadmed

6.1 Veebilehe kasutamise turvalisuse eest vastutab Kasutaja/Klient. Kasutaja/Klient peab tagama iga sideseansi ajal oma Seadme kaitstuse, sh kasutama turvalist internetiühendust ning ajakohaseid turvalisi ja stabiilseid tarkvaralahendusi, sh operatsioonisüsteemi, veebisirvijat, viiruse- ja pahavaratõrjet. Registreeritud Kasutaja/Klient peab hoidma saladuses ja kaitstuna talle avaldatud kasutajanime, parooli ning Veebilehe registreeritud osas saadud teavet. Registreeritud Kasutaja/Kliendi poolt kolmandatele isikutele vastava Kasutaja/Kliendi andmete (sh kasutajanimi, parool, arvete andmed jms), Veebilehe registreeritud osa teabe jms informatsiooni kättesaadavaks tegemist käsitletakse Kasutustingimuste rikkumisena ning Zoovetvarul on õigus etteteatamata omal valikul sellise Kasutaja/Kliendi andmed oma süsteemist kustutada, teenuse osutamine peatada, informatsiooni avalikustamine, levitamine, reprodutseerimine keelata ning vastaval Kasutajal/Kliendil on kohustus selliste salastatud ja/või mitteavalike andmete avaldamisest tulenev kahju Zoovetvarule koheselt hüvitada.

6.2 Zoovetvaru teeb endast mõistlikult oleneva, et tagada Veebilehe kasutamise võimalikkus mõistlikus ulatuses kuni kahe (2) aasta vanuste üldlevinud stabiilsete operatsioonisüsteemide ja veebilehitsejate poolt. Zoovetvaru ei vastuta võimalike probleemide ja kahju eest, mis on tingitud kolmandate isikute riist- ja tarkvara lahenduste probleemidest.

6.3 Veebileht võib sisaldada Kohalikke Andmeid (sh küpsiseid), mis on mh mõeldud selleks, et Veebilehe külastamine oleks mugavam, samuti statistika ja turunduse eesmärgil. Veebilehele sisenemisega Kasutaja/Klient kinnitab, et on andnud nõusoleku Seadmesse Kohalike Andmete ajutiseks (seansi ajal) ja/või püsivaks salvestamiseks vastavalt Kasutustingimustele. Kasutajal/Kliendil on võimalik blokeerida või kustutada Kohalikud Andmed oma veebilehitsejas käsitsi või vastava tarkvara abil, samuti võtta tagasi nõusolek Kohalike andmete salvestamiseks. Zoovetvaru ei vastuta Kohalike Andmete Seadmesse salvestamise ega salvestamisest tuleneva võimaliku kahju eest.

6.4 Zoovetvarul on õigus kasutada kolmandate osapoolte tarkvaralahendusi Veebilehe sisu paremaks esitlemiseks, sh kaasata selliseid lahendusi Veebilehele kolmandate osapoolte serveritest.

6.5 Kasutajate/Klientide andmeid töödeldakse vastavalt Zoovetvaru Privaatsuspoliitikale.

 

Zoovetvaru veebilehe privaatsuspoliitika

Veebilehe Privaatsuspoliitika kehtib alates 19.10.2017.

1. Mõisted

1.1 Zoovetvaru on OÜ Zoovetvaru, rg-kood 10498372, aadress Uusaru 5, 76505 Saue, Harjumaa, telefon 670 9006, e-post zoovet@zoovet.ee;

1.2 Veebileht on Zoovetvaru veebileht aadressil www.zoovet.ee, selle alamdomeenidel asuvad veebilehed, alamleheküljed, Zoovetvaru muudel domeenidel asuvad veebilehed ja Zoovetvaru infosüsteemidele loodud rakendused;

1.3 Kasutustingimused on Zoovetvaru veebileht aadressil www.zoovet.ee, selle alamdomeenidel asuvad veebilehed, alamleheküljed, Zoovetvaru muudel domeenidel asuvad veebilehed ja Zoovetvaru infosüsteemidele loodud rakendused;

1.4 Kasutaja/Klient on iga füüsiline ja/või juriidiline isik, kes külastab Veebilehte;

1.5 Kliendiandmed on Kasutaja/Kliendi isikuandmed, mille Kasutaja/Klient on Zoovetvarule esitanud, sh isiklikud andmed (sh nimi, isiku- ja/või registrikood, aadress, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, tegevusala, ametikoht), kontaktandmed (sh aadress, telefon, e-post), finantskäitumine (sh võlgnevused), andmed lepingute ja tehingute kohta (sh arved, lepingud Zoovetvaruga), andmed kliendirahulolu kohta (sh pretensioonid, kiitused, tagasiside jms), andmed usaldusväärsuse kohta, andmed kliendisegmendi kohta, andmed Veebilehe külastamise/kasutamise kohta ning andmed, mida kogutakse õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks jms;

1.6 Privaatsuspoliitika on Zoovetvaru poolt kehtestatud põhimõtted ja tingimused selle kohta, kuidas töödeldakse Kasutajate/Klientide andmeid, kehtiv Privaatsuspoliitika on kättesaadav Veebilehel;

2. Üldsätted

2.1 Privaatsuspoliitika määrab kindlaks tingimused ja korra, kuidas Zoovetvaru poolt töödeldakse Kliendiandmeid.

2.2 Zoovetvaru Veebilehe külastamise, kasutamise, registreerimise, oma andmete sisestamise, sõnumite edastamise jms, sh Veebilehe kaudu tehingute tegemisega ja rakenduste kasutamisega, annab Kasutaja/Klient Zoovetvarule nõusoleku kõigi isikuandmete (sh Kliendiandmete) töötlemiseks, sh nende kogumiseks, säilitamiseks, kasutamiseks ja/või avaldamiseks kooskõlas õigusaktide nõuetega ja Privaatsuspoliitikas ettenähtud tingimustel.

2.3 Kasutajal/Kliendil on õigus tutvuda Zoovetvaru töötluses olevate isikuandmetega, mille subjektiks Kasutaja/Klient on. Kasutajal/Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete kustutamist, parandamist või töötlemise piiramist õigusaktides sätestatud juhtudel. Kasutaja/Kliendi vastavate õiguste realiseerimiseks tuleb Zoovetvarule esitada vastavasisulise avaldus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul, kui Kasutaja/Klient on registreeritud Veebilehe mitteavaliku osa kasutajaks, siis tema isikuandmete kustutamise või töötlemise piiramise nõude saamisel on Zoovetvarul õigus kõik Kasutaja/Kliendi andmed kustutada, sh kustutada Kasutaja/Kliendi konto. Zoovetvaru teeb mõistlikult endast oleneva, sh rakendab mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud Kasutaja/Kleindi isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

2.4 Veebilehel võidakse kasutada küpsiseid. Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis laaditakse alla kasutaja seadmesse veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsiste eesmärk on eristada Kasutajat/Klienti Veebilehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada seeläbi Veebilehe kasutusmugavust. Kasutajal on võimalus seadistada oma veebibrauser küpsistest teavitamisele, nendest keelduda ja neid kustutada.

2.5 Zoovetvarul on õigus Privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta, võimalusel teavitatakse Kasutajaid/Klienti Privaatsuspoliitika muutmisest võimalikult aegsasti ette.

2.6 Privaatsuspoliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Privaatsuspoliitikast tingitud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

3. Töödeldavad andmed ning nende töötlemise eesmärk

3.1 Zoovetvaru töötleb kõiki Kliendiandmeid.

3.2 Zoovetvarul on õigus Kliendiandmeid töödelda kliendisuhte loomiseks, Veebilehe vahendusel tehingute tegemiseks, õigusaktides sätestatud hoolduskohustuse täitmiseks, Veebilehe külastajate paremaks teenindamiseks, pakkumuste tegemiseks, Zoovetvaru poolt pakutavate toodete ja teenuste kasutatavuse analüüsimiseks, uute teenuste arendamiseks, Veebilehe arendamiseks, infomaterjalide osas ka avalikkuse teavitamiseks. Lisaks töötleb Zoovetvaru Kliendiandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikale selleks, et: otsustada, kas ja millistel tingimustel on Kasutajal/Kliendil võimalik registreerida konto Veebilehe mitteavaliku osa kasutamiseks; otsustada, kas ja millistel tingimustel teha tehinguid Kasutaja/Kliendiga; hinnata Kasutaja/Kliendi finantsvõimekust ja usaldusväärsust; tuvastada Kasutaja/Kliendi isikusamasus, sh teha päringuid ametlikesse andmekogudesse Kasutaja/Kliendi poolt avaldatud andmete alusel; vähendada või hoida ära riske ja kahju tekkimist Zoovetvarule; teavitada Eesti Ravimiametit või muud pädevat ametiasutust Kasutaja/Kliendi pretensioonidest jms juhtumitest; edastada Kasutajale/Kliendile õigusaktidega lubatud ja/või Kasutaja/Kliendi poolt soovitud reklaami ja/või uudiskirju; teostada uuringuid, statistilisi analüüse, aruandlust ja riskide juhtimist; kontrollida ja vajadusel täiendada Kliendiandmeid ning Zoovetvaru poolt kehtestatud tingimusi ja kordasid, sh Privaatsuspoliitika, Kasutustingimused, müügitingimused jms; Kasutaja/Kliendi sellekohasel nõusolekul määrata kindlaks tema geograafiline asukoht, et pakkuda mugavamat teenust; korraldada kampaaniaid; paremini mõista Kasutajate/Klientide ootusi (sh kliendiküsitlused).

3.3 Kuivõrd Zoovetvaru töötleb Kliendiandmeid kooskõlas õigusaktidega ka otseturunduslikel eesmärkidel (nt küsitluste läbiviimiseks, pakkumisteks, reklaamiks), siis Privaatsuspoliitika p 2.3 alusel on Kasutajal/Kliendil sellekohase teate alusel õigus keelata teda käsitletavate Kliendiandmete töötlemine otseturunduslikel (ja ka kliendiharjumuste uurimiseks mõeldud) eesmärkidel, samuti keelata sellekohase informatsiooni edastamine kolmandatele isikutele. Pakkumiseks ja reklaamiks ei loeta samas Veebilehte, Zoovetvaru müügitingimusi, Zoovetvaru (sh pakutavate toodete ja teenuste) üldist tutvustavat infot, hinnakirja, informatsiooni Kasutajaga/Kliendiga tehtud tehingute täitmise kohta ning muid analoogseid tingimusi – sellise teabe saamisest ei saa Kasutaja/Klient keelduda.

4. Kliendiandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele

4.1 Zoovetvarul on õigus Kliendiandmeid avalikustada ja/või edastada: Zoovetvaruga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele; Zoovetvaru ja Kasutaja/Kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele; Zoovetvaru nõustajatele, tingimusel, et nad täidavad konfidentsiaalsuskohustust (sh tõlkijad, advokaadid, audiitorid, pangad jms); maksehäireregistri pidajale (Kasutaja/Klient annab selleks Veebilehe vahendusel tehinguid tehes nõusoleku); andmekogude, nagu nt äriregister, pidajale, et kontrollida ja tagada Kasutaja/Kliendi andmete õigsus ja terviklikkus; finantsasutustele, et hinnata Kasutaja/Kliendi finantsvõimekust ja usaldusväärsust; volitatud töötlejale; nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale; muudele kolmandatele isikutele, kui Kasutaja/Klient on rikkunud Kasutustingimusi, Zoovetvaru müügitingimusi ja/või muid Zoovetvaruga tehtud tehingu tingimusi. Kui Zoovetvaru on avaldanud Kliendiandmeid kolmandatele isikutele põhjusel, et Kasutaja/Klient on rikkunud Kasutustingimusi, Zoovetvaru müügitingimusi ja/või muid Zoovetvaruga tehtud tehingu tingimusi, siis töötlevad need kolmandad isikud Kliendiandmeid oma tingimuste kohaselt ja omal vastutusel (sh välismaised isikud töötlevad Kliendiandmeid oma asukohariigi õiguse kohaselt).

4.2 Kliendiandmeid avalikustatakse üksnes ulatuses, mil on see vajalik nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Zoovetvarul on kohustus avaldada ja edastada Kliendiandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt uurimisasutusele, pankrotihaldurile, Eesti Maksu- ja Tolliametile jne).

5. Kliendiandmete salvestamine, muutmine ja nende töötlemise lõpetamine

5.1 Zoovetvarul on õigus salvestada kõik Kasutaja/Kliendi poolt esitatud Kliendiandmed, sh tagasiside, tehinguandmed, telefoni teel antud korraldused, samuti muud toimingud jms. Zoovetvarul on õigus kasutada salvestisi Kasutaja/Kliendi poolt tehtud korralduste ja/või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muudel Kliendiandmete töötlemise eesmärkidel.

5.2 Zoovetvaru ja Kasutaja/Kliendi vara kaitsmise, samuti isikute turvalisuse tagamise eesmärgil võib Zoovetvaru jälgimisseadme abil jälgida Zoovetvaru ruume ja nende lähiümbrust, jälgimise tulemused salvestada ning neid salvestisi kasutada Zoovetvaru õiguste kaitsmisel, kohustuste täitmisel ja/või asjaolude tõendamisel.

5.3 Kasutajal/Kliendil on kohustus viivitamatult Zoovetvaru teavitada kõikidest muudatustest ja ebatäpsustest Zoovetvarule esitatud Kliendiandmetes ning õigus nõuda ebaõigete Kliendiandmete parandamist. Zoovetvaru teeb mõistlikult oleneva, et Kliendiandmed oleksid korrektsed ja terviklikud.

5.4 Kui Zoovetvaru poolt Kliendiandmete töötlemine ei ole Privaatsuspoliitika, õigusaktide ja/või Zoovetvaruga sõlmitud lepingu alusel lubatud, siis on Kasutajal/Kliendil õigus (vt p 2.3) alusel nõuda Kliendiandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist.

5.5 Kasutajal/Kliendil on õigus pöörduda Zoovetvaru, Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva ametiasutuse poole, kui Kasutaja/Kliendi hinnangul rikutakse Kliendiandmete töötlemisel tema õigusi. Zoovetvaru palub Kasutajal/Kliendil ühendust võtta, kui seoses Privaatsuspoliitikaga on küsimusi ja/või kaebusi.