ALOXAN SILVERSPRAY 200ML

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele

Ülevaade

ALOXAN® Silver-Spray hõbepihusti
Mikroioniseeritud alumiinium.

KASUTUSOTSTARVE
Haavade paikseks katmiseks.

LOOMALIIK
Veis, siga, hobuslased, lambad, kitsed, kass, koer ja eksootiliste liigid

ISELOOMUSTUS
Aloxan® Silver-Spray alumiiniumpihusti, loob täielikult katva ja niiskust tõrjuva hõbeda värvi metallikihi, mis jääb elastseks ning on õhku läbilaskev.
Kaitseb tundlikku nahka mustuse või muude kahjulike keskkonnamõjude eest.

TOIMEAINED
Alumiinium pulber

SISALDAB
Atsetoon, propaan-2-ool, etüülatsetaadiga

KASUTAMINE
Enne kasutamist raputage pihustit enne kasutamist korralikult, kuni sees olev teraskuul on komponendid põhjalikult läbi seganud.
Pihustage seejärel 10-20 cm kauguselt puhtale ja kuivale pinnale , kuni tekib õhuke nähtav metalne kaitsekiht.


ERIHOIATUSED
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust.
Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest ja muudest süüteallikatest. Toote käsitlemisel mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.Vältida aerosooli sissehingamist.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50ºC /122ºF.
Sisu/mahuti kõrvaldadavastavalt kohalikele/ piirkondlikele/ riiklikele/rahvusvahelistele määrustele.
 

SOOVITUSLIKUD SÄILITAMISE TINGIMUSED
Hoida toatemperatuuril, kuivas kohas. Pärast avamist kasutada 2 kuu jooksul. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Soovitame kasutada sööta enne pakendil märgitud kuupäeva.

PARTII VIITENUMBER/ PARIM ENNE
vt. pakend.

PAKEND
200 ml

TOOTJA
EW Nutrition GmbH,
Hogenbögen 1, 49429 Visbek (Germany), www.ew-nutrition.com

Lisateavet küsida:
OÜ Zoovetvaru
(α–EE-00048), 76505 Saue, Uusaru 5, tel 6709006, zoovet@zoovet.ee,
tasuta telefoninumber 800 9000, www.zoovet.ee

Info 30.10.2018