ALU SPRAY 200ML N1

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele

Ülevaade

ALU SPRAY 200ml
Mikroioniseeritud alumiinium.

KASUTUSOTSTARVE
Paikseks haavade katmiseks.

KASUTAMINE
Enne kasutamist loksutada, kuni sisemine teraspall on koostisosad täielikult laiali raputanud.

Puhastage vajalikud nahapiirkonnad suuremast mustusest ja pihustage 1....2 korda päevas.


ERIHOIATUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all, kuumenemisel võib lõhkeda.
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Toote käsitlemisel mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mahuti on rõhu all, mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

Vältida kemikaali sattumist keskkonda.
Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50ºC /122ºF.
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele määrustele.

PARTII VIITENUMBER/ PARIM ENNE

vt. pakend

PAKEND

200ml

TOOTJA
V.M.D. s.a., Berendonk 74, B-2370 Arendonk, Belgia.

Lisateavet küsida:

OÜ Zoovetvaru (α–EE-00048), 76505 Saue, Uusaru 5, tel 6709006, zoovet@zoovet.ee, tasuta telefoninumber 800 9000, www.zoovet.ee

Ver.18.10.2018