AMPICILLIN 20% INJ. 100ML / 1114333

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine ampitsilliin
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Ampitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.Veis, lammas, hobune:— Respiratoorsed infektsioonid, mille põhjustajateks Pasteurella spp., Streptococcus spp., E. coli, Klebsiella spp.— Kuseteede infektsioonid, mille põhjustajateks gramnegatiivsed bakterid;— Mastiidid, mille põhjustajateks enterobakterid.Siga:— Respiratoorsed infektsioonid, mille põhjustajateks Pasteurella spp., Streptococcus spp. ja Haemophilus spp;— Seedekulgla infektsioonid, mille põhjustajaks E. coli;— Kuseteede infektsioonid, mille põhjustajaks E. coli ja Corynebacterium suis.Koer, kass:— Respiratoorsed infektsioonid, mille põhjustajateks E. coli, hemolüütilised streptokokid, Staphylococcus aureus, Pasteurella spp. ja Proteus spp.— Naha ja haavade infektsioonid, mille põhjustajateks grampositiivsed kokid;— Kuseteede infektsioonid, mille põhjustajateks Proteus spp., E. coli ja grampositiivsed kokid;— Seedekulgla infektsioonid, mille põhjustajateks E. coli ja grampositiivsed kokid.
Liigid Veis, lammas, hobune, siga, koer ja kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 200mg 1ml 100ml 1TK
Tootja Alfasan International B.V.
ATC QJ01CA01

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Ampicillin 20% Injectable Suspension, 200 mg/ml süstesuspensioon
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
200 mg ampitsilliintrihüdraati
 
Abiaine(d):
Bensüülalkohol 9 mg
Butüülhüdroksütolueen 0,2 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, lammas, hobune, siga, koer ja kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Ampitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.
 
Veis, lammas, hobune:
— Respiratoorsed infektsioonid, mille põhjustajateks Pasteurella spp., Streptococcus spp., E.
coli, Klebsiella spp.
— Kuseteede infektsioonid, mille põhjustajateks gramnegatiivsed bakterid;
— Mastiidid, mille põhjustajateks enterobakterid.
 
Siga:
— Respiratoorsed infektsioonid, mille põhjustajateks Pasteurella spp., Streptococcus spp. ja
Haemophilus spp;
— Seedekulgla infektsioonid, mille põhjustajaks E. coli;
— Kuseteede infektsioonid, mille põhjustajaks E. coli ja Corynebacterium suis.
 
Koer, kass:
— Respiratoorsed infektsioonid, mille põhjustajateks E. coli, hemolüütilised streptokokid,
Staphylococcus aureus, Pasteurella spp. ja Proteus spp.
— Naha ja haavade infektsioonid, mille põhjustajateks grampositiivsed kokid;
— Kuseteede infektsioonid, mille põhjustajateks Proteus spp., E. coli ja grampositiivsed
kokid;
— Seedekulgla infektsioonid, mille põhjustajateks E. coli ja grampositiivsed kokid.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada loomadele, kellel esineb teadaolevalt ülitundlikkust penitsilliinide või ravimi ükskõik
milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja
kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Vt.osa 4.3
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti. Inimesed, kes on ampitsilliini suhtes ülitundlikud, peaksid vältima kokkupuudet
selle veterinaarravimiga.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ampitsilliin on poolsünteetiline penitsilliin, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
Allergilise reaktsiooni ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi. Süstekohal võib
esineda vähest ärritust.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Antagonism bakteriostaatiliste antibiootikumidega nt tetratsükliinid,
klooramfenikool, makroliidid, linkomütsiin, tiamuliin.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarselt manustamiseks: .
tavaline doos 20 mg kg kehamassi kohta päevas, mis vastab 1 ml ravimile 10 kg kehamassi kohta
päevas, 3-5 päeva.
Veis, hobune: 10 mg ampitsilliini kg kehamassi kohta (5 ml 100 kg kehamassi kohta) kaks korda
päevas.
Vasikas, varss, lammas: 10 mg ampitsilliini kg kehamassi kohta (2,5 ml 50 kg kehamassi kohta) kaks
korda päevas.
Siga: 20 mg ampitsilliini kg kehamassi kohta (5 ml 50 kg kehamassi kohta) üks kord päevas.
Põrsas: 20 mg ampitsilliini kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta) üks kord päevas.
Koer, kass: 10 mg ampitsilliini kg kehamassi kohta (0,1 ml 2 kg kehamassi kohta) kaks korda päevas,
minimaalselt 5 päeva.
Raskete infektsioonide korral võib doosi kahekordistada.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Võib esineda allergilisi reaktsioone ning vähest ärritust süstekohal. Soovitatavat doosi mitte ületada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis, lammas:
Liha ja söödavad koed: 10 päeva
Piim: 2 päeva
 
Siga:
Liha ja söödavad koed: 14 päeva
 
Hobune:
Mitte manustada hobustele, kelle liha tarvitatakse inimtoiduks.
 
Koer, kass:
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: antibiootikumid süsteemseks kasutamiseks, ATCvet kood: QJ01CA01.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Ampitsilliin on poolsünteetiline penitsilliin, millel on lai bakteritsiidne toime grampositiivsete
ja gramnegatiivsete bakterite suhtes. Penitsilliinid häirivad bateriraku seina arengut. Transpeptidaas
inhibeeritakse ning muudetakse inaktiivseks, mistõttu ei ole see võimeline looma ristseoseid kahe
lineaarse peptidoglükaani ahela vahel. Penitsilliinid toimivad kasvavatesse rakkudesse ning nad on
vähese toimega soikeseisundis (puhkefaasis) bakteritesse.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Preparaadi imendumine pärast lihasesisest manustamist on kiire, saavutades maksimaalse taseme
plasmas erinevatel loomaliikidel 1...2 tunniga. Pärast imendumist jaotub ampitsilliin
hästi organismi kudedes. Ampitsilliini kontsentratsioonid on märkimisväärselt suuremad neerudes,
kui teistes kudedes, samuti võivad nad olla kõrged maksas. Ampitsilliin väljutatakse peamiselt neerude
kaudu, kuid osaliselt ka maksa kaudu sapiga ning roojaga. Väljutatakse peamiselt muutumatul kujul.
Vaid väga väike osa metaboliseeritakse.
 
Keskkonnaomadused
Ampitsilliin võib kergesti bioloogiliselt laguneda. Toksilisus ei ole väga suur. Seetõttu ei ole ka
ampitsilliini keskkonnarisk väga kõrge.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Bensüülalkohol
Butüülhüdroksütolueen
Fraktsioneeritud kookospähkliõli.
 
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Valget värvi, õline süstesuspensioon pakituna 100 ml värvitusse klaaspudelisse, silikoonklaas tüüp 11,
millel butüülkummist korgid ning uuesti mitte kasutatavad alumiiniumkatted.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Alfasan International BV
P.O. Box 78
3440 AB Woerden
Holland
Tel.: 0031-348416945
Fax 0031-348483676
e-mail: Alfasan@wxs.nl
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1215
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
26.03.2004/20.04.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Märts 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.

Uued tooted

STOMORGYL 2 N20 / 1101193

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS