BOVITUBAL -25000 INJ. 5ML N10 / 1114131

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine tuberkuliin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Veiste tuberkuliinimine.
Liigid Veis
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril 2…8°C.Hoida originaalpakendis ja valguse eest kaitstult.Hoida kuivas kohas.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 25000RÜ 1ml 5ml 10TK
Tootja Bioveta a.s.
ATC QV04CF01

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Bovitubal, süstelahus veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Tuberculinum Mycobacterii bovis 25000 RÜ
 
Abiaine(d):
Fenool 0,005 g
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Osakestevaba ja ilma sademeta, läbipaistev vedelik.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veiste tuberkuliinimine.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte tuberkuliinida haigeid loomi.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Tuberkuliinimist ei või korrata varem kui 42 päeva pärast.
5000 RÜ-d ja suurem annus suurendab mittespetsiifiliste nahareaktsioonide esinemissagedust
tuberkuliinimise kohas.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Preparaat ei mõjuta tiinust ega laktatsiooni.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Tavaline annus 0,1 ml, manustatuna intradermaalselt. Tuberkuliinimist võib korrata 42 päeva pärast.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Preparaadi kahekordse üleannustamise korral veistel kõrvaltoimeid ei täheldatud.
 
4.11. Keeluaeg
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Tuberculinum Mycobacterii bovis
ATCvet kood: QV04CF01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Preparaat on valmistatud termiliselt töödeldud ja lõhustatud Mycobacterium bovis`e kultuurist.
Preparaat võimaldab tuvastada ülitundlikkust, mis on tekkinud loomade varasemast nakatumisest
sama liigi mükobakteritega.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Preparaat sisaldab bakterite lüsaati, mis süstekohast järk-järgult imendub. Tegemist on välise
antigeeniga, mis organismi sattununa käivitab indiviidi immuunsüsteemi vastureaktsiooni.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Fenool
Glütserool
Dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat
Kaaliumdivesinikfosfaat
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril 2…8°C.
Hoida originaalpakendis ja valguse eest kaitstult.
Hoida kuivas kohas.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Klaasviaal, suletud kummikorgiga ja kaetud alumiiniumkapsliga.
5 ml preparaati 7 ml klaasviaalis.
Pakis 1 või 10 viaali.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, Plc.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
Tel: 00420 517 318 502
Faks: 00420 517 318 653
e-post: comm@bioveta.cz
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1141
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
04.04.2003 / 29.02.2008 / 25.02.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2013
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim