BRAUNOVIDON SALV 100G / 1046078

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine joodpovidoon
Ravimivorm salv
Näidustus Infitseerunud nahakahjustuste (lamatised, säärehaavandid, pindmised haavad ja põletused, infitseerunud dermatoosid) ravi.
Liigid -
Säilitamine Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Pakendi kogus 100mg 1g 100g 1TK
Tootja B. Braun Melsungen AG
ATC D08AG02

Ülevaade


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Braunovidon, 100 mg/g, salv

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 g salvi sisaldab:
100 mg polüvidoonjodiidi, milles on 10% vaba joodi
INN. Povidonum iodinatum

Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1

3. RAVIMVORM
Salv
Pruuni värvusega salv

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Polüetüleenist sisekestaga polüfooliumist tuubid, polüpropüleenist või polüetüleenist keeratava korgiga.
Tuubis on 20 g, 100 g või 250 g salvi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun –Str. 1
34212 Melsungen
Saksamaa


8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

353501


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

17.08.2001/30.06.2011


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV


veebruar 2017