CARPRODOLOR INJ. 50MG/ML 50ML N1 / 1555321

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine karprofeen
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Ravim on näidustatud antimikrobiaalse ravi lisana veistel ägeda infektsioosse respiratoorhaiguse jaägeda mastiidi kliiniliste nähtude vähendamiseks.
Liigid Veis.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Mitte hoida külmikus, mitte külmutada.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Pärast välispakendil ja viaalil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 50mg 1ml 50ml 1TK
Tootja Le Vet. Beheer B.V.
ATC QM01AE91

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Carprodolor, 50 mg/ml süstelahus veistele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:

Toimeaine:
Karprofeen 50 mg

Abiained:
Etanool 96% 0,1 ml

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, hele õlgkollane lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Ravim on näidustatud antimikrobiaalse ravi lisana veistel ägeda infektsioosse respiratoorhaiguse ja
ägeda mastiidi kliiniliste nähtude vähendamiseks.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada südame-, maksa- või neeruhaigusega loomadel.
Mitte kasutada loomadel, kellel esinevad mao-soole haavandid või verejooks.
Mitte kasutada, kui on tõendeid vere vormelementide düskraasia tunnuseid.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu tuleks ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või liiga
madala vererõhuga loomadel vältida. Vältima peab kasutamist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste
ravimitega.
Ettenähtud annust või ravi kestvust ei tohi ületada.
Mitte manustada samaaegselt teiste NSAID-idega või 24 tunni jooksul enne või pärast nende kasutamist.
Kuna NSAID-ide kasutamisega võivad kaasneda seedetrakti või neerude häired, peaks kaaluma
vedelikteraapia kaasamist, eriti ägeda mastiidi ravimisel.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Nagu ka teistel NSAID-idel, on karprofeenil laboratoorsetes uuringutes ilmnenud fotosensibiliseeriv
potentsiaal.
Vältida ravimi sattumist nahale ja silma. Kui see juhtub, pesta ravimiga kokkupuutunud piirkonda
koheselt. Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.

Vältida juhuslikku süstimist iseendale. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult
arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Uuringud veistel on näidanud, et süstekohal võib väga harvadel juhtudel tekkida mööduv lokaalne
reaktsioon.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud)

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinete veistega tehtud spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu kasutada ainult vastavalt vastutava
loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Karprofeenil ei ole olulisi koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Kliinilistes uuringutes veistega
kasutati nelja erineva klassi antibiootikume – makroliide, tetratsükliine, tsefalosporiine ja potentseeritud
penitsilliine – teadaoleva koostoimete ilmnemiseta. Siiski ei peaks karprofeeni, nagu ka teisi NSAID-e,
manustama samaaegselt teiste NSAID-ide või glükokortikoidide klassi kuuluvate ravimitega. Kui
karprofeeni manustatakse üheaegselt antikoagulandiga, peab looma hoolikalt jälgima.

NSAID-id seonduvad tugevalt plasmaproteiinidega ja kuna nad võivad teiste tugevalt seonduvate
ravimitega konkureerida, võib nende üheaegselt manustamisel olla toksiline toime.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Ühekordne subkutaanne või intravenoosne süste annuses 1,4 mg karprofeeni/kg kehamassi kohta (1
ml/35 kg), vajaduse korral koos sobiva antibiootikumiraviga.

Viaali korki tohib läbistada kuni 20 korda.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kliinilistes uuringutes kuni 5-kordse soovitatava annuse intravenoossel ja subkutaansel manustamisel
kõrvaltoimeid ei täheldatud.

Karprofeenile spetsiifilist antidooti ei ole ja üleannustamisel tuleb rakendada tavapärast NSAID-ide
üleannustamisel kasutatavat toetavat ravi.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 21 päeva.
Piimale: 0 tundi.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed reuma- ja põletikuvastased ained
ATCvet kood: QM01AE91

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Karprofeen on 2-arüülpropioonhapete rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane aine (NSAID),
millel on põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime.

Sarnaselt paljudele teistele NSAID-idele inhibeerib karprofeen arahhidoonhappe kaskaadis ensüüm
tsüklooksügenaasi. Arvestades karprofeeni põletikuvastast ja valuvaigistavat toimet, inhibeerib see
ravim prostaglandiinide sünteesi siiski vaid vähesel määral. Täpne toimemehhanism ei ole teada.

Uuringud on näidanud, et karprofeenil on tugev palavikku alandav toime ja see alandab oluliselt
kopsukoe põletikureaktsiooni veiste ägedate kehatemperatuuri tõusuga kulgevate nakkuslike
respiratoorhaiguste korral. Uuringud veistel eksperimentaalselt esile kutsutud ägeda mastiidiga on
näidanud, et karprofeenil on intravenoossel manustamisel tugev palavikku alandav toime ja see
parandab südametegevust ja vatsafunktsiooni.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Imendumine
Pärast ühekordset subkutaanset manustamist annuses 1,4 mg karprofeeni 1 kg kehamassi kohta, saabub
maksimaalne kontsentratsioon plasmas (Cmax) 15,4 µg/ml 7...19 tunni pärast (Tmax).

Jaotumine
Karprofeeni kontsentratsioon on kõige kõrgem sapis ja plasmas ning üle 98 % karprofeenist on
seondunud plasmavalkudega. Karprofeen jaotus kudedes hästi, kontsentreerudes enim neerudes ja
maksas, millele järgnevad rasv-ja lihaskude.

Metabolism
Karprofeen (algne) on kõikides kudedes peamine komponent. Karprofeen (algühend) metaboliseerub
aeglaselt, peamiselt tsüklilise hüdroksüleerumise, α-süsiniku juures hüdroksüleerumise ja
karboksüülhapperühma glükuroonhappega konjugeerumise teel. 8-hüdroksüleerunud metaboliit ja
metaboliseerumata karprofeen on domineerivad roojas. Sapiproovid sisaldavad konjugeerunud
karprofeeni.

Eliminatsioon
Karprofeeni poolväärtusaeg plasmas on 70 tundi. Karprofeen väljutatakse peamiselt roojaga, mis viitab
sapinõristuse olulisusele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Etanool 96%
Makrogool 400
Poloksameer 188
Etanoolamiin (pH reguleerimiseks)
Süstevesi

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pappkarbis 50 ml merevaikkollased klaasviaalid (tüüp I), mis on suletud klorobutüülist punnkorgiga ja
kaetud alumiiniumkattega.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Le Vet. Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1767

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.04.2013
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.09.2018

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
September 2018

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.