CHINOSEPTAN-ZINCOXIDE SPRAY 200ML

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele

Ülevaade

CHINOSEPTAN®
Tsinkoksiidi salv-sprei
. Toetab looma naha loomulikku regeneratsiooni.

ISELOOMUSTUS
Chionoseptan® tsikoksiid salv-sprei
toimib nagu salv-side, mis hoiab naha elastsena ning millel on suurepärane kaitsev toime.
Võib kasutada kui kaitsekatet või iseäranis stressis naha korral.

KASUTAMINE
Enne kasutamist loksutada, kuni sisemine teraspall on koostisosad täielikult laiali raputanud.
Puhastage kahjustunud pind ning pihustage ühtlaselt 10 kuni 20 cm kaetavale pinnale.

KOOSTIS
Tsinkoksiid, lanoliin, allantoiin

SISALDAB
Süsivesinikud, C6-C7, isoalkaanid, <5%nheksaan Süsivesinikud, C6, isoalkaanid, <5%nheksaan Süsivesinikud, C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilisedsed süsivesinikud, C6-C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilisedsed<5%nheksaan.

ERIHOIATUSED
Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Põhjustab nahaärritust.
Võib põhjustada unisust või peapööritust.
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Toote käsitlemisel mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.Vältida aerosooli sissehingamist.

Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50ºC /122ºF.
Sisu/mahuti kõrvaldadavastavalt kohalikele/ piirkondlikele/ riiklikele/rahvusvahelistele määrustele.

PARTII VIITENUMBER/ PARIM ENNE
vt. pakend

PAKEND
200ml

TOOTJA
AGROCHEMICA GMBH, Leerkämpe 6A, D-28259 Bremen, Saksamaa
Tel: +49 (0)421 57292-0 www.agrochemica.de

Lisateavet küsida:

OÜ Zoovetvaru (α–EE-00048), 76505 Saue, Uusaru 5, tel 6709006, zoovet@zoovet.ee, tasuta telefoninumber 800 9000, www.zoovet.ee

Ver.18.10.2018