CORTIZEME 125ML / 1060041

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine prednisoloon + neomütsiin
Ravimivorm nahasuspensioon
Näidustus Dermatiidi sümptomaatiline ravi koertel ja kassidel.
Liigid Koer, kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida originaalpakendis. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Pakendi kogus 1mg+5000RÜ 1ml 125ml 1TK
Tootja Virbac
ATC QD07CA81

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Cortizeme, nahasuspensioon koertele ja kassidele


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:
Toimeained:
Neomütsiinsulfaat 5000 RÜ
Prednisoloon 1 mg

Abiained:
Lavendli lõhnaaine (VMF 7364R) 1 µl
Bensüülalkohol 0,005 ml
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 1 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.


3. RAVIMVORM
Nahasuspensioon.
Läbipaistmatu valge suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid

Koer, kass.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Dermatiidi sümptomaatiline ravi koertel ja kassidel.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada loomadel, kellel teadaolevalt esineb maohaavand, diabetes mellitus, immunoloogiliste
häiretega mitteseonduv neerupuudulikkus, nakkushaigus või immunosupressiooniga kaasnev haigus.

4.4. Erihoiatused
Vältida ravitava piirkonna lakkumist looma poolt võimalikult kaua, et tagada pikim kontakt
preparaadi ja kahjustatud piirkonna vahel.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi efektiivsemaks toimimiseks pügada looma kahjustatud naha piirkonnast karvad. Ravimi
ebaõige kasutamine võib suurendada neomütsiinile resistentsete bakterite esinemissagedust.
Kahjustuste püsimise korral pidage nõu loomaarstiga.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Soovitatav on preparaati manustada kinnastatud käega. Pärast kasutamist pesta käed.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Võib esineda ülitundlikkust. Pikaajalise kasutamise korral võivad kortikosteroidid nagu prednisoloon
põhjustada iatrogeenset hüperadrenokortitsismi, polüuropolüdipsiat (PUPD), immunosupressiooni,
buliimiat ja keha rasvavaru ümberjaotumist.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult
vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Nahale manustamiseks.
Manustada haigestunud piirkonnale 1 kuni 2 korda ööpäevas kuni 2 nädalat.
Kui manustatakse kauem kui 8 päeva, on vajalik ravimi manustamise järk-järguline lõpetamine.
Täpse raviskeemi üle otsustab loomaarst.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Pikaajalise ravi korral või kui ravitav nahapind on väga suur, võivad ilmneda kortikosteroidide
kasutamise kõrvalnähud.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: kortikosteroidid kombinatsioonis antibiootikumiga
ATCvet kood: QD07CA81
Neomütsiin on aminoglükosiidide gruppi kuuluv antibiootikum. Neomütsiin pärsib tundlike
mikroorganismide valgusünteesi, seondudes ribosoomiga ning kutsudes esile mRNA valesti lugemise.
Neomütsiin toimib gram-negatiivsetesse ja mõnedesse gram-positiivsetesse mikroorganismidesse.
Prednisoloon on sünteetiline hüdrokortisooni derivaat, mis kuulub kortikosteroidide rühma.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Bensüülalkohol
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Lavendli lõhnaaine VMF 7364R
Glütserool
Polüeterifitseeritud rasvalkoholid
Vedel parafiin
Simetikooni emulsioon
Vesinikkloriidhape
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 15 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Plastpudel 125 ml, mis on suletud keeratava korgiga, millel on reguleerimiskang manustamise
kontrollimiseks.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.


7. MÜÜGILOA HOIDJA
VIRBAC S.A.
1 ère Avenue – L.I.D. – 2065 m
06516 – CARROS
Prantsusmaa


8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1466

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 02.06.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.06.2012


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
September 2018
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.