EFFIPRO 134MG TÄPILAHUS KESKMINE KOER 10-20KG N4 / 1340008

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine fiproniil
Ravimivorm täpilahus
Näidustus Kirpude (Ctenocephalides spp.) ja puukide (Dermacentor reticulatus) tõrje.Insektitsiidne toime täiskasvanud kirpude uute infestatsioonide vastu püsib kuni 8 nädalat.Preparaadil on püsiv akaritsiidne toime kuni 4 nädalat (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,Dermacentor reticulatus). Kui ravimi manustamise ajal on loomal erinevat liiki puugid(Rhipicephalus sanguineus ja Ixodes ricinus), ei pruugi kõik puugid surra esimese 48 tunni jooksul,kuid võivad surra nädala jooksul.Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD -flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana.
Liigid Koer
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 30°C.Hoida niiskuse eest kaitstult.Hoida originaalpakendis.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pipetil pärast „EXP“.Mitte võtta ravimit enne kasutamist blisterpakendist välja.
Pakendi kogus 134mg 1.34ml 1.34ml 4TK
Tootja Virbac
ATC QP53AX15

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
EFFIPRO, 134 mg täpilahus keskmistele koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 1,34 ml pipett sisaldab:
Toimeaine:
Fiproniil 134 mg

Abiained:
Butüülhüdroksüanisool (E320) 0,268 mg
Butüülhüdroksütolueen (E321) 0,134 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Täpilahus.
Selge värvitu kuni kollane lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid

Koer

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kirpude (Ctenocephalides spp.) ja puukide (Dermacentor reticulatus) tõrje.

Insektitsiidne toime täiskasvanud kirpude uute infestatsioonide vastu püsib kuni 8 nädalat.
Preparaadil on püsiv akaritsiidne toime puukide (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,
Dermacentor reticulatus) vastu kuni 4 nädalat. Kui ravimi manustamise ajal on koeral erinevat liiki
puugid (Rhipicephalus sanguineus ja Ixodes ricinus), ei pruugi kõik puugid surra esimese 48 tunni
jooksul, kuid võivad surra nädala jooksul.
Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD -
flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana.

4.3. Vastunäidustused
Andmete puudumise tõttu mitte kasutada alla 2 kuu vanustel kutsikatel ja/või kutsikatel, kes kaaluvad
alla 2 kg.
Mitte kasutada haigetel (nt süsteemsed haigused, palavik...) või paranevatel loomadel.
Mitte kasutada küülikutel, sest võivad esineda kõrvaltoimed ja isegi surm.
Preparaat on spetsiaalselt väljatöötatud koerte jaoks. Mitte kasutada kassidel, sest see võib põhjustada
üleannustamist.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Šampooniga pesemine tund aega enne ravimi manustamist ei mõjuta preparaadi efektiivsust kirpude
vastu.
Tuleb vältida vannitamist/vette kastmist kahe päeva jooksul pärast ravimi manustamist. Iganädalane
vette kastmine üheks minutiks vähendab püsiva insektitsiidse toime perioodi kirpude vastu ühe nädala
võrra ning seetõttu on soovitatav vältida koera sagedast ujutamist ja šampooniga pesemist.

Ravim ei takista puuke looma külge kinnitumast, kuid puugid võivad surra esimese 24…48 tunni
jooksul pärast kinnitumist ning enne seda kui puugid on end täielikult verd täis
imenud, mis vähendab, kuid ei välista haiguste edasikandumise riski. Surnud puugid kukuvad sageli
looma küljest ära, allesjäänud puugid on võimalik eemaldada puuki õrnalt tõmmates.

Lemmikloomadel leiduvad kirbud infesteerivad sageli looma korvi, magamisasemeid ja tavalisi
puhkamiskohti nagu vaibad ja pehme mööbel, mida tuleks massiivse infestatsiooni korral ja
tõrjemeetmetega alustamisel töödelda sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

Kasutamisel osana kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravistrateegiast soovitatakse ravimit
manustada kord kuus allergilisele loomale ja teistele sama pere koertele.

Kirpude nakkuse kontrolli all hoidmiseks mitme loomaga majapidamises tuleb kõiki koeri ja kasse
ravida sobiva insektitsiidiga.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Enne ravimist tuleb loomi täpselt kaaluda.
Vältida ravimi sattumist loomale silma. Ravimi juhuslikul sattumisel silma loputada kohe ja
põhjalikult veega.
Kontrollida, et ravimit manustatakse piirkonda, kust loom ei saa seda ära lakkuda. Veenduda, et
loomad ei laku üksteist pärast ravi.
Mitte manustada ravimit kahjustunud nahaga piirkondadele..

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

See preparaat võib põhjustada limaskestade ja silmade ärritust. Seetõttu tuleb vältida ravimi sattumist
suhu või silmadesse.
Ravimi juhuslikul sattumisel silma loputada kohe ja põhjalikult veega. Silmaärrituse püsimisel
pöörduda kiiresti arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Mitte suitsetada, juua ega süüa ravimi manustamise ajal.
Vältida ravimi sattumist sõrmedele. Selle juhtumisel pesta käsi vee ja seebiga. Pärast kasutamist pesta
käed.
Inimesed, kes on fiproniili või abiainete suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga
vältima.
Ravitud loomaga ei tohi kokku puutuda enne, kui manustamiskoht on kuiv. Ka lapsed ei tohi ravitud
loomadega enne karva kuivamist mängida. Seetõttu ei soovitata loomi ravida päeva ajal, vaid õhtul ja
mitte lasta äsja ravitud loomi magada koos omanikega, eriti lastega.

Teised ettevaatusabinõud

Fiproniil võib mõjuda ebasoodsalt veeorganismidele. Koertel ei tohi lubada ujuda veekogudes kahe
päeva jooksul pärast ravimi manustamist.
Preparaadil võivad esineda ebasoodsad toimed värvitud, lakitud või muudele majapidamispindadele
või mööblile.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Lakkumise korral võib esineda hüpersalivatsiooniperiood peamiselt abiaine omaduste tõttu.
Väga harva on pärast kasutamist kahtlustatavate kõrvaltoimetena teatatud mööduvatest
nahareaktsioonidest manustamiskohas (naha värvuse muutus, lokaalne alopeetsia, sügelus, erüteem) ja
üldisest sügelusest või alopeetsiast. Erandjuhtudel on pärast kasutamist täheldatud hüpersalivatsiooni,
pöörduvaid neuroloogilisi häireid (hüperesteesia, depressioon, närvinähud), oksendamist või
respiratoorseid häireid.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Laboratoorsed uuringud ei näidanud fiproniilil mingeid teratogeenseid või embrüotoksilisi toimeid.
Tiinetel ja lakteerivatel emasloomadel pole uuringuid selle ravimiga läbi viidud. Kasutada tiinuse ja
laktatsiooni perioodil ainult vastavalt loomaarsti nõuannete ja kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustamisviis ja annus:
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Manustada paikselt nahale kehamassi alusel järgmiselt:
Üks 1,34 ml pipett koerale kehamassiga 10 kg kuni 20 kg.

Manustamisviis

Termovormitud pipetid
Hoida pipett suunaga ülespoole. Koputada pipeti kitsale osale, et kogu sisu oleks pipeti põhiosas.
Murda piki murdejoont ära täpilahuse pipeti ots.

Tõmmata looma karv laiali, kuni ilmub nähtavale nahk. Panna pipeti ots kohe vastu paljastatud nahka
ja pigistada pipeti tühjendamiseks õrnalt mitu korda. Korrata protseduuri veel ühes või kahes kohas
looma seljal.


(Märkus: müügilolevate pipettide kuju võib olla erinev nagu ka pildid müügilolevate
karpide/pakendite infolehtedel.)

Polüpropüleenpipetid:
Eemaldada pipett mullpakendist. Hoida pipetti suunaga üles, keerata ja tõmmata kork pealt maha.
Pöörata kork teistpidi ja panna selle teine ots tagasi pipeti peale. Keerata korki katte lõhkumiseks,
seejärel eemaldada kork pipetilt.

Tõmmata looma karv laiali, kuni ilmub nähtavale nahk. Panna pipeti ots kohe vastu paljastatud nahka
ja pigistada pipeti tühjendamiseks õrnalt mitu korda. Korrata protseduuri veel ühes või kahes kohas
looma seljal.Kontrollida, et ravimit manustataks piirkonda, kust loom ei saa seda ära lakkuda. Veenduda, et
loomad ei laku üksteist pärast ravi.

Tuleb vältida karvade liigset märgumist ravimiga, sest see põhjustab karvade kleepumist
manustamiskohas. Kui see siiski toimub, kaob see 24 tunni jooksul.

Ravigraafik

Kirpude ja/või puukide nakkuse kontrolli all hoidmiseks peab ravigraafik põhinema kohalikul
epidemioloogilisel olukorral.

Ohutusuuringute puudumise tõttu on minimaalne raviintervall 4 nädalat.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ohutusuuringutes 2-kuulistel koerakutsikatel, kasvavatel koertel ja umbes 2 kg kaaluvatel koertel,
keda raviti terapeutilise annusega viiel järjestikusel päeval, ei esinenud kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimete
risk (vt lõik 4.6) võib suureneda üleannustamise korral.

4.11. Keeluaeg
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: välisparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks.
ATCvet kood: QP53AX15

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Fiproniil on insektitsiid ja akaritsiid, mis kuulub fenüülpürasooli rühma. Ta toimib, inhibeerides
GABA kompleksi, seondudes kloorikanaliga ja blokeerides sellega klooriioonide pre- ja
postsünaptilist transporti läbi rakumembraanide. Selle tulemuseks on kesknärvisüsteemi kontrollimatu
aktiivsus ja putukate või lestade surm.
Fiproniilil on insektitsiidne ja akaritsiidne toime koera kirpude (Ctenocephalides spp) ja puukide
(Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp, sealhulgas Ixodes ricinus) vastu.
Kirbud surevad 24 tunni jooksul. Puugid surevad tavaliselt 48 tunni jooksul pärast kokkupuudet
fiproniiliga, aga kui ravimi manustamise ajal on koeral erinevat liiki puugid (Rhipicephalus
sanguineus ja Ixodes ricinus), ei pruugi kõik puugid surra esimese 48 tunni jooksul.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Fiproniil metaboliseeritakse peamiselt sulfoonderivaadiks (RM1602), millel on samuti insektitsiidsed
ja akaritsiidsed omadused. Fiproniili kontsentratsioon karvadel väheneb ajaga.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Butüülhüdroksüanisool (E320)
Butüülhüdroksütolueen (E321)
Bensüülalkohol
Dietüleenglükoolmonoetüüleeter

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg:
polüpropüleenpipetid: 2 aastat
termovormitud pipetid: 3 aastat

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida niiskuse eest kaitstult.
Hoida originaalpakendis.
Mitte võtta ravimit enne kasutamist blisterpakendist välja.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Termovormitud pipetid: valged mitmekihilisest plastist pipetid, mis sisaldavad väljutatavat mahtu
1,34 ml.
Ravimiga kokkupuutes olevad sisekihid on valmistatud polüakrülonitriilmetakrülaadist või
polüetüleen-etüleenvinüülalkohol-polüetüleenist. Valge või läbipaistev väliskompleks koosneb
polüpropüleenist / tsüklilisest olefiini kopolümeerist / polüpropüleenist.
Karbid 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 või 150 pipetiga.

Polüpropüleenpipetid: valged polüpropüleenist ühe annusega pipetid väljutatava mahuga 1,34 ml, mis
on pakitud värvitusse blisterpakendisse, mis koosneb polüpropüleenist / tsüklilisest olefiini
kopolümeerist / polüpropüleenist. Pipetid on suletud termosulguva lakitud alumiiniumfooliumiga ja
paigutatud kartongkarpi või blisterpakendile.
Blisterpakendid või karbid 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 või 150 pipetiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Ravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Mitte lasta
ravimil või tühjal konteineril sattuda tiikidesse, veeteedesse ega kraavidesse.


7. MÜÜGILOA HOIDJA
Virbac S.A.
1ère avenue – 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
+ 3304 9208 73 04
+ 3304 9208 7348

8. MÜÜGILOA NUMBER
1550

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.10.2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
September 2018

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: Käsimüügiravim