EFFIPRO DUO 134MG/40MG KOER 10-20KG N4 / 1664489

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine fiproniil + püriproksüfeen
Ravimivorm täpilahus
Näidustus Kasutamiseks ainult kirpude või kirpude ja puukide infestatsioonide vastu.Kirpude vastuKirbuinfestatsioonide (Ctenocephalides felis) ravi ja ennetamine. Üks manustamiskord väldib edasisiinfestatsioone 7 nädala jooksul.Kirpude paljunemise ennetamine, vältides kirbumunade arenemist täiskasvanud kirpudeks 12 nädalajooksul pärast manustamist.Ravimit võib kasutada loomaarsti diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (Flea AllergyDermatitis, FAD) ravistrateegia osana.Puukide vastuPuugiinfestatsioonide (Ixodes ricinus) ravi.Üks manustamiskord tagab püsiva akaritsiidse toime 2 nädalaks Ixodes ricinus’e vastu ja 4 nädalaksDermacentor reticulatus’e ja Rhipicephalus sanguineus’e vastu.Kui loomal on mõne liigi puugid (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) ravimimanustamise ajal, ei pruugi kõik need surra esimese 48 tunni jooksul.
Liigid Koer
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja etiketil pärast „EXP”.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Hoida temperatuuril kuni 30°C.Hoida kuivas kohas.Hoida blisterpakend välispakendis valguse eest kaitstult.
Pakendi kogus 134mg+40mg 1.34ml 1.34ml 4TK
Tootja Virbac
ATC QP53AX86

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Effipro Duo, 134 mg/40 mg täpilahus keskmistele koertele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks 1,34 ml pipett sisaldab:

Toimeained 1,34 ml pipett
Fiproniil 134,0 mg
Püriproksüfeen 40,2 mg
Abiained
Butüülhüdroksüanisool 0,268 mg
Butüülhüdroksütolueen 0,134 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Täpilahus.
Läbipaistev värvitu kuni kollakas lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Koer (10–20 kg).
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kasutamiseks ainult kirpude või kirpude ja puukide infestatsioonide vastu.
Kirpude vastu
Kirbuinfestatsioonide (Ctenocephalides felis) ravi ja ennetamine. Üks manustamiskord väldib edasisi
infestatsioone 7 nädala jooksul.
Kirpude paljunemise ennetamine, vältides kirbumunade arenemist täiskasvanud kirpudeks 12 nädala jooksul
pärast manustamist.
Ravimit võib kasutada loomaarsti diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (Flea Allergy
Dermatitis, FAD) ravistrateegia osana.
Puukide vastu
Puugiinfestatsioonide (Ixodes ricinus) ravi.
Üks manustamiskord tagab püsiva akaritsiidse toime 2 nädalaks Ixodes ricinus’e vastu ning 4 nädalaks
Dermacentor reticulatus’e ja Rhipicephalus sanguineus’e vastu.
Kui loomal on mõne liigi puugid (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) ravimi manustamise
ajal, ei pruugi kõik need surra esimese 48 tunni jooksul.
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada küülikutel, sest võivad esineda kõrvaltoimed ja isegi surmajuhtumid.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Looma pesemine šampooniga või vette kastmine kohe pärast ravi võib vähendada toime kestust. Ravim
toimib kirpude vastu 5 nädalat, kui pärast ravi pestakse koera ühekuulise intervalliga. Kui koer vajab
pesemist, on parem seda teha enne ravi.
Koera märjaks tegemine kaks korda pärast ravi ei mõjutanud täiskasvanud kirpude vastast toimet ega
kirbumunade täiskasvanud kirpudeks arenemise vältimisega seotud toimet.
Koera märjaks tegemise või pesemise mõju ravimi toimele puukide vastu ei ole hinnatud.
Tõrjemeetmetega alustamisel tuleb massilise nakkuse puhul looma korvi, magamisaset ja pehmet mööblit
sobiva insektitsiidiga töödelda ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.
Kirpudega kokkupuute vähendamiseks keskkonnas tuleb sobiva ravimiga ravida samuti teisi samas
majapidamises elavaid loomi.
Ravim ei väldi puukide kinnitumist loomadele. Ebasoodsates tingimustes ei saa täielikult välistada
nakkushaiguste ülekandumist puukidelt loomale.
Kohest toimet on näidatud Ixodes ricinus’e vastu, mis viitab, et selle liigi puugid surevad tõenäoliselt 48
tunni jooksul pärast ravimi manustamist. Kui loomal on ravimi manustamise ajal Dermacentor reticulatus’e
või Rhipicephalus sanguineus’e puugid, ei pruugi need surra esimese 48 tunni jooksul.
Pärast surma kukuvad puugid sageli loomalt maha. Allesjäänud puugid tuleb ettevaatlikult eemaldada,
kontrollides, et nende suised ei jääks naha sisse.
4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Enne ravi tuleb loomi täpselt kaaluda.
Ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi ravimit kasutada alla 10 nädala vanustel ja/või alla 2 kg kehamassiga
kutsikatel.
Tuleb olla ettevaatlik, et vältida pipeti sisu sattumist ravitavate koerte silma või suhu. Eriti tuleb vältida
ravimi organismi sattumist suukaudselt kui ravitud loom või ravitud loomaga kokku puutuv loom lakub
manustamiskohta.
Mitte kanda ravimit haavadele või kahjustatud nahale.
Täiendavate ohutusuuringute puudumise tõttu ei tohi ravi korrata vähem kui 4-nädalaste intervallidega.
Ravimi kasutamist haigetel või nõrkadel koertel ei ole uuritud.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Ravim võib põhjustada neurotoksilisust.
Ravim võib allaneelamisel olla kahjulik.
Vältida ravimi sattumist nahale ja suhu.
Vältida allaneelamist, sealhulgas käega suhu viimist.
Mitte suitsetada, juua ega süüa ravimi manustamise ajal.
Pärast kasutamist pesta käed.
Ärge silitage ravitud loomi ega laske lastel ravitud loomadega mängida kuni manustamiskoht pole kuivanud.
Seetõttu soovitatakse loomi mitte ravida päeva jooksul, vaid varasel õhtupoolikul, ja mitte lubada äsja
ravitud loomadel omanike, eriti laste juures magada.
Hoida pipette originaalpakendis kuni kasutamiseni ja visata kasutatud pipetid kohe minema.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale loputada veega.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi
etiketti.
Muud ettevaatusabinõud
Fiproniil ja püriproksüfeen võivad olla ohtlikud veeorganismidele. Koeri ei tohi lasta ojade ja jõgede juurde
48 tunni jooksul pärast ravi (vt ka lõik 6.6).
Ravimil võivad esineda toimed värvitud, lakitud või muudele majapidamispindadele või mööblile. Laske
manustamiskohal kuivada enne selliste materjalidegakokkupuutumist .
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Manustamiskohas võivad esineda mööduvad kosmeetilised toimed nagu märg välimus või kerge ketendus.
Kogemused nende toimeainete manustamisel täpilahusena näitavad, et pärast kasutamist võib täheldada
mööduvaid nahareaktsioone manustamiskohas (skvamoos, paikne alopeetsia, sügelus, erüteem, naha värvuse
muutused) ja üldist sügelust või alopeetsiat. Väga harvadel juhtudel võivad esineda hüpersalivatsioon,
pöörduvad neuroloogilised sümptomid (hüperesteesia, depressioon, närvinähud), hingamisraskus või
oksendamine.
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Fiproniili ja püriproksüfeeni laboratoorsed uuringud ei ole näidanud teratogeenset ega embrüotoksilist
toimet. Tiinetel ja lakteerivatel emasloomadel ei ole uuringuid selle ravimiga läbi viidud. Kasutada tiinuse ja
laktatsiooni ajal ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Täppmanustamine.
Annustamine
Manustage üks 1,34 ml pipett 10 kuni 20 kg kehamassiga koera kohta, see vastab minimaalsele soovitatavale
annusele 6,7 mg fiproniili kg kehamassi kohta ja 2 mg püriproksüfeeni kg kehamassi kohta.

Maht Koera kehamass Fiproniil (mg) Püriproksüfeen (mg)
0,67 ml 2–10 kg 67 20,1
1,34 ml 10–20 kg 134 40,2
2,68 ml 20–40 kg 268 80,4
4,02 ml 40–60 kg 402 120,6

Koerte jaoks kehamassiga üle 60 kg tuleb kasutada sobivat pipettide kombinatsiooni.
Manustamisviis
Eemaldage pipett blistrist. Hoidke pipetti suunaga ülespoole. Koputage pipeti kitsale osale, et kogu sisu
oleks pipeti põhiosas. Murdke piki murdejoont ära täpilahuse pipeti ots.
Tõmmake looma karv kaela alaosas ülalpool abaluid laiali, kuni ilmub nähtavale nahk. Pange pipeti ots otse
vastu nahka ja pigistage õrnalt mitu korda pipeti tühjendamiseks. Vajaduse korral võib pipeti sisu manustada
ühte või kahte lisapunkti looma seljal, et vältida laialivoolamist või pindmisemat manustamist karvkattesse,
eriti suurtel koertel.

Tilkumise peatamise süsteem (ravim vabaneb ainult pipetile vajutamisel).

Ühest pipetist piisab üheks ravikorraks, võimalik on kordusmanustamine ühekuulise intervalliga.
Kirpude ja puukide infestatsioonide ning kirpude paljunemise optimaalseks kontrollimiseks võib raviskeem
põhineda kohalikul epidemioloogilisel olukorral.
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
10-nädalastel kutsikatel läbi viidud ohutusuuringus ei täheldatud tõsiseid kõrvaltoimeid, kui neile manustati
kuni viis korda maksimaalset soovitatavat annust ületavaid annuseid kolm korda 4-nädalaste intervallidega
ja maksimaalseid annuseid 6 korda 4-nädalaste intervallidega.
Kõrvaltoimete (vt lõik 4.6) esinemise risk võib siiski suureneda koos üleannustamisega, mistõttu tuleb
loomade ravimiseks alati kasutada õige suurusega pipetti vastavalt looma kehamassile.
4.11 Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: nahaparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks, fiproniil,
kombinatsioonid
ATCvet kood: QP53AX65
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Fiproniil on insektitsiid ja akaritsiid, mis kuulub fenüülpürasooli rühma. Fiproniil ja selle metaboliit
fiproniilsulfoon toimivad ligandsõltuvatesse kloriidikanalitesse, eriti nendesse, mis sõltuvad
neurotransmitter gamma-aminovõihappest (GABA), samuti ka desensitiseerivatesse (D) ja mittedesensitiseerivatesse (N) glutamaatsõltuvatesse (Glu, unikaalsed selgrootute ligandsõltuvad kloriidikanalid)
kanalitesse, blokeerides sellega kloriidiioonide liikumise läbi rakumembraanide. Selle tulemuseks on
kesknärvisüsteemi kontrollimatu aktiivsus ja putukate või lestaliste surm.
Püriproksüfeen on putukate kasvu regulaator (IGR), mis kuulub juveniilsete hormoonide analoogideks
nimetatavate ravimite klassi. Püriproksüfeen steriliseerib täiskasvanud kirbud ja inhibeerib ebaküpsete
staadiumide arengut. Molekul väldib kokkupuutes täiskasvanud putukate arenemist, blokeerides munade
(ovitsiidne toime), vastsete ja nukkude (larvitsiidne toime) arengut, neid elimineerides. Pärast kokkupuudet
ja/või allaneelamist täiskasvanud kirpude poolt steriliseerib selle molekuli toime mune nende küpsemise ajal
ja enne munemist. Molekul väldib ravitud loomade keskkonna saastumist kirpude ebaküpsete
staadiumidega.
Fiproniili ja püriproksüfeeni kombinatsioon toimib lisaks munadest täiskasvanud kirpude arenemise
vältimisele insektitsiidselt ja akaritsiidselt kirpude (Ctenocephalides felis) ning puukide (Rhipicephalus
sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus) vastu.
5.2 Farmakokineetilised andmed
Pärast ravimi paikset manustamist koertele jaotuvad normaalsetes tingimustes fiproniil ja püriproksüfeen
koera karvkattes hästi 24 tunni jooksul.
Fiproniili peamine metaboliit on sulfoonderivaat, millel on samuti insektitsiidsed ja akaritsiidsed omadused.
Fiproniili, fiproniilsulfooni ja püriproksüfeeni kontsentratsioonid koera karvkattes vähenevad aja jooksul,
kuid on tuvastatavad vähemalt 84 päeva jooksul pärast manustamist.
Pärast ravimi manustamist saavutatakse maksimaalne plasmakontsentratsioon 3 kuni 7 päeva jooksul
fiproniilil ja 7 kuni 14 päeva jooksul fiproniilsulfoonil. Püriproksüfeeni maksimaalne
plasmakontsentratsioon saabub 1 kuni 3 päeva jooksul pärast manustamist.
Fiproniili ja püriproksüfeeni plasmakontsentratsioonid vähenevad aja jooksul ja on määratavad kuni 50
päeva jooksul pärast manustamist.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Butüülhüdroksüanisool (E320)
Butüülhüdroksütolueen (E321)
Dietüleenglükoolmonoetüüleeter
6.2 Sobimatus
Ei ole teada.
6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida kuivas kohas.
Hoida blisterpakend välispakendis valguse eest kaitstult.
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Läbipaistvast mitmekihilisest plastist üheannuselised pipetid, mis sisaldavad 1,34 ml ja on saadud läbipaistva
põhjakompleksi (polüakrülonitriilmetakrülaat, polüpropüleen või polüetüleen-etüleenvinüülalkoholpolüetüleenist, tsükliline
olefiinkopolümeer, polüpropüleen) termovormimisel ning sulgemisel kattekompleksiga (polüakrülonitriilmetakrülaat või polüetüleen-etüleenvinüülalkohol-polüetüleenist, alumiinium, polüetüleentereftalaat) kuumuse abil.  

Karbid sisaldavad eraldi pipetti (pipette), mis on paigutatud polüpropüleenist, tsüklilisest
olefiinkopolümeerist, polüpropüleenist valmistatud blistri(te)sse ja suletud kaanega, mis on valmistatud
polüetüleentereftalaadist, alumiiniumist, polüpropüleenist.
Karbid sisaldavad 1, 4, 24 või 60 pipetti (suured karbid sisaldavad ümbrikke, mis on mõeldud väiksema arvu
pipettide väljajagamiseks).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Veterinaarravim või tühi konteiner ei tohi sattuda veekogudesse, sest võib olla ohtlik kaladele ja teistele
veeorganismidele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
VIRBAC
1ère avenue – 2065m – L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1927
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 09.09.2015
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
mai 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.