EPRECIS 20MG/ML INJ. 100ML / 1639470

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine eprinomektiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Järgnevate eprinomektiini suhtes tundlike sise- ja välisparasiitide infestatsioonide ravi: Täis- L4 L4 kasvanud Soikevastsed Gastrointestinaalsed ümarussid Ostertagia ostertagi ● ● ● Ostertagia lyrata ● Ostertagia spp ● ● Cooperia oncophora ● ● Cooperia pectinata ● ● Cooperia surnabada ● ● Cooperia punctata ● ● Cooperia spp ● ● ● Haemonchus placei ● ● Trichostrongylus axei ● ● Trichostrongylus colubriformis ● ● Trichostrongylus spp ● ● Bunostomum phlebotomum ● ● Nematodirus helvetianus ● ● Oesophagostomum radiatum ● ● Oesophagostomum spp ● Trichuris spp ● 1 Kopsuussid Dictyocaulus viviparus ● ● Täid: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus Kärbsed: Haematobia irritans Kiinid (parasiteerivad arengustaadiumid): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum Sügelislestad: Sarcoptes scabiei var. bovis. Taasnakatumise ärahoidmine Preparaat kaitseb ravitud loomi järgnevate parasiitidega taasnakatumise vastu: Trichostrongylus spp, (sealhulgas Trichostrongylus axei ja Trichostrongylus colubriformis), Haemonchus placei, Cooperia spp (sealhulgas Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada), Dictyocaulus viviparus’e, Oesophagostomum radiatum’i, Ostertagia spp (sealhulgas Ostertagia ostertagi ja Ostertagia lyrata) ja Nematodirus helvetianus’e vastu 14 päeva. Haematobia irritans’i vastu kaitseb preparaat vähemalt 7 päeva.
Liigid Veis.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
Pakendi kogus 20mg 1ml 100ml 1TK
Tootja Ceva Santé Animale
ATC QP54AA04

Ülevaade


1
 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 Eprecis, 20 mg/ml süstelahus veistele    2. 
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 1 ml sisaldab:  Toimeained: Eprinomektiin....................... 20,0 mg  Abiained: Butüülhüdroksütolueen (E321)   0,8
mg  Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.   3.
RAVIMVORM 
 Süstelahus. Selge, värvitu kuni helekollane lahus.   4. 
KLIINILISED ANDMED 
 4.1  Loomaliigid   Veis.  4.2  Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid  Järgnevate eprinomektiini suhtes
tundlike sise- ja välisparasiitide infestatsioonide ravi:
 
Täis-
kasvanud 
L4 
L4 
Soikevastsed 
Gastrointestinaalsed ümarussid 
 
 
 
Ostertagia ostertagi  
● 
● 
● 
Ostertagia lyrata  
● 
 
 
Ostertagia spp 
● 
● 
 
Cooperia oncophora 
● 
● 
 
Cooperia pectinat
   
● 
● 
 
Cooperia surnabada 
● 
● 
 
Cooperia punctata 
● 
● 
 
Cooperia spp  
● 
● 
● 
Haemonchus placei 
● 
● 
 
Trichostrongylus axei 
● 
● 
 
Trichostrongylus colubriformis  ● 
● 
 
Trichostrongylus spp 
● 
● 
 
Bunostomum phlebotomum 
● 
● 
 
Nematodirus helvetianus 
● 
● 
 
Oesophagostomum radiatum 
● 
● 
 
 


2
 
Oesophagostomum spp 
● 
 
 
Trichuris spp  
● 
 
 
 
 
 
 
Kopsuussid 
 
 
 
Dictyocaulus viviparus 
● 
● 
 
 
 Täid: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus. Kärbsed: Haematobia irritans. Kiinid
(parasiteerivad arengustaadiumid): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum Sügelislestad: Sarcoptes scabiei var. bovis.
Taasnakatumise ärahoidmine Preparaat kaitseb ravitud loomi järgnevate parasiitidega taasnakatumise vastu: 
-
  Trichostrongylus spp (sealhulgas Trichostrongylus axei ja Trichostrongylus colubriformis), 
Haemonchus placei, Cooperia spp (sealhulgas Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada), Dictyocaulus
viviparus’e, Oesophagostomum radiatum´i, Ostertagia spp (sealhulgas Ostertagia ostertagi ja Ostertagia lyrata) ja
Nematodirus helvetianus’e vastu 14 päeva.
-
  Haematobia irritans’i vastu kaitseb preparaat vähemalt 7 päeva. 
 4.3  Vastunäidustused  Mitte kasutada teistel loomaliikidel. Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või
ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.  4.4  Erihoiatused  Järgmistest kasutamisviisidest tuleb hoiduda, sest need
suurendavad resistentsuse tekkeriski ja lõppkokkuvõttes võib ravi ebaõnnestuda:
•  liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pika aja jooksul; 
•  alaannustamine,  mille  põhjuseks  võib  olla  kehamassi  alahindamine,  ravimi  valesti 
manustamine või annustamisvahendi (kui seda kasutatakse) kalibreerimata jätmine. 
Kui  kliiniliselt  kahtlustatakse  anthelmintikumide  vastast  resistentsust,  siis  on  soovitatav  neid  juhte
vastavate  testide  abil  edasi  uurida  (näiteks  parasiidimunade  arvu  vähenemise  test  väljaheites).  Kui nimetatud
testid viitavad resistentsusele antud anthelmintikumi suhtes, siis tuleb kasutada mõnda teise anthelmintikumide klassi
kuuluvat ja teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi.
Käesolevaks  ajaks  ei  ole  EL-is  teatatud  resistentsusest  eprinomektiini  (makrotsüklilise  laktooni) suhtes.  Kuid
EL-is  on  teatatud  resistentsusest  teiste  makrotsükliliste  laktoonide  suhtes  veiste parasiitide hulgas. Seetõttu
tuleb selle ravimi kasutamisel lähtuda lokaalsest (piirkondlik, farmipõhine) epidemioloogilisest  teabest  nematoodide
tundlikkuse  kohta,  samuti  soovitustest,  kuidas  piirata edaspidist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.
 4.5  Ettevaatusabinõud  Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Järgima peab tavalisi parenteraalse süstimise aseptilisi
protseduure. Mitte manustada teistele loomaliikidele; avermektiinide manustamine koertele võib lõppeda surmaga, eriti
kollidel,  vana-inglise  lambakoertel  ja  nende  sugulastõugudel  ning  ristanditel,  samuti kilpkonnadel. Söögitorus
või selgrookanalis paiknevate kiinivastsete surmast tekkivate kõrvaltoimete vältimiseks on soovitatav manustada ravimit
pärast kiinide aktiivsusperioodi lõppu ja enne, kui vastsed jõuavad oma soikekohtadesse organismis; ravi õige aja suhtes
pidage nõu oma loomaarstiga.


3
 
 Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule See veterinaarravim põhjustab tugevat silmaärritust.
Vältida silma sattumist. Silma sattunud pritsmed pesta kohe veega maha. Ravim võib põhjustada neurotoksilisust. Ravimi
käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida iseendale süstimist.  Juhuslikul  ravimi  allaneelamisel  pöörduda
viivitamatult  arsti  poole  ja  näidata  pakendi infolehte või pakendi etiketti. Vältida nahale sattumist. Nahale
sattunud pritsmed pesta kohe veega maha. Vältida sattumist suhu. Veterinaarravimi käsitsemise ajal ei tohi süüa, juua
ega suitsetada. Pärast kasutamist pesta käed. Abiaine glütseroolformaal võib kahjustada sündimata last. Lisaks võib
toimeaine eprinomektiin edasi kanduda  rinnapiima.  Seetõttu  peavad  rasedad/imetavad  naised  ja  fertiilses  eas
naised  ravimiga kokkupuutumist vältima. Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste
abiainete suhtes.  Muud ettevaatusabinõud Eprinomektiin  on  veeorganismidele  väga  toksiline,  mullas  väga  püsiv  ja
võib  akumuleeruda  setetes. Riski vee ökosüsteemidele ja sõnniku faunale saab vähendada, kui vältida liiga sagedast
ning korduvat eprinomektiini (ja teiste samasse anthelmintikumide klassi kuuluvate preparaatide) kasutamist veistel.
Riski  vee  ökosüsteemidele  saab  veelgi  vähendada,  kui  hoida  ravitud  veised  kaks  kuni  viis  nädalat pärast
ravi veekogudest eemal.  4.6  Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)    Pärast ravi esineb süstekohal väga sageli mõõdukat
kuni tugevat turset. Tavaliselt kaob turse 7 päeva jooksul, kuid induratsioon (kõvastumus) võib püsida veel 21 päeva.
Tursega võib kaasneda kerge kuni mõõdukas valu. See reaktsioon kaob ilma ravita ega mõjuta veterinaarravimi ohutust või
tõhusust.  4.7  Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil  Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
4.8  Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  Kuna eprinomektiin seondub tugevasti plasmavalkudega, peab sellega
arvestama, kui ravimit kasutatakse koos teiste, samasuguste omadustega molekulidega.  4.9   Annustamine ja
manustamisviis  Nahaaluseks manustamiseks. Manustada ühekordselt 0,2 mg eprinomektiini kg kehamassi kohta; see vastab 1
ml veterinaarravimile 100 kg kehamassi kohta.  50 ml ja 100 ml viaalid Mitte  läbistada  viaali  korki  üle  30  korra.
Kui  korki  on  vaja  läbistada  üle  30  korra,  on  soovitatav kasutada väljavoolunõela.  250 ml ja 500 ml viaalid
Mitte  läbistada  viaali  korki  üle  20  korra.  Kui  korki  on  vaja  läbistada  üle  20  korra,  on  soovitatav
kasutada väljavoolunõela.  Õige  annuse  tagamiseks  tuleb  kehamass  kindlaks  teha  nii  täpselt  kui  võimalik;
kontrollida  tuleb annustamisvahendi täpsust.


4
 
4.10  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel  Pärast soovitatust kuni 5 korda suurema annuse
subkutaanset manustamist ei täheldatud muid kõrvaltoimeid peale mööduva reaktsiooni (turse, millele järgnes
induratsioon) süstekohal.  4.11  Keeluaeg (-ajad)  Lihale ja söödavatele kudedele: 63 päeva. Piimale: 0 tundi.   5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 Farmakoterapeutiline rühm: endektotsiidid, makrotsüklilised laktoonid, avermektiinid. ATCvet kood: QP54AA04  5.1
Farmakodünaamilised omadused    Eprinomektiin  on  makrotsükliliste  laktoonide  klassi  kuuluv  endektotsiid.
  Sellesse  klassi  kuuluvad 
ühendid  seonduvad  selektiivselt  ja  suure  afiinsusega  glutamaatsõltuvate  klooriiooni  kanalitega,  mis esinevad
selgrootute  närvi-  ja  lihasrakkudes.  See  viib  rakumembraani  läbilaskvuse  suurenemisele klooriioonide suhtes koos
närvi- või lihasraku hüperpolariseerumisega, mille tulemuseks on parasiitide paralüüs ja surm. Antud  klassi  kuuluvad
ühendid  võivad  toimida  ka  teistesse  ligandsõltuvatesse  klooriioonide kanalitesse, nagu neuromediaator gamma-
aminovõihappest (GAVH) sõltuvad kanalid.  Selle klassi ühendite terapeutiline laius tuleneb sellest, et imetajatel ei
ole glutamaatsõltuvaid kloriidikanaleid; makrotsüklilistel laktoonidel on afiinsus imetajate teiste ligandsõltuvate
kloriidikanalite suhtes väike ja nad ei läbi kergesti vere-aju barjääri.  5.2
  Farmakokineetilised andmed 
 Imendumine Pärast subkutaanset manustamist on eprinomektiini biosaadavus umbes 89%. Maksimaalne keskmine
kontsentratsioon plasmas 58 µg/l saavutati 36–48 tunni pärast.  Jaotumine Terapeutilise annusega vahemikus 0,1 mg/kg-st
kuni 0,4 mg/kg-ni on täheldatud lineaarset suhet manustatud annuse ja plasmakontsentratsiooni vahel. Eprinomektiin
seondub tugevasti (üle 99%) veiste plasmavalkudega.  Metabolism Eprinomektiin ei metaboliseeru veistel ulatuslikult.
Metaboliidid moodustavad umbes 10% kõikidest jääkidest plasmas, piimas, söödavates kudedes ja roojas.  Eritumine
Eprinomektiin eritub poolväärtusajaga 65–75 tundi ja peamine väljutustee on roojaga.  5.3
  Keskkonnaomadused 
 Nagu teistel makrotsüklilistel laktoonidel, on ka eprinomektiinil potentsiaal mõjuda ebasoodalt mittesihtorganismidele.
Potentsiaalselt toksilise koguse eprinomektiini väljutamine pärast ravi võib toimuda mitme nädala jooksul.
Eprinomektiini sisaldava rooja väljutamine karjamaale ravitud loomade poolt võib vähendada sõnnikust toituvate
organismide arvukust, see omakorda võib mõjutada sõnniku lagunemist. Eprinomektiin on väga toksiline veeorganismidele,
mullas püsiv ja võib akumuleeruda setetes.


5
 
 6. 
FARMATSEUTILISED ANDMED 
 6.1  Abiainete loetelu    Butüülhüdroksütolueen (E321) Dimetüülsulfoksiid Stabiliseeritud glütseroolformaal  6.2
Sobimatus  Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.  6.3
Kõlblikkusaeg
 
 Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
6.4.  Säilitamise eritingimused  See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.  6.5  Vahetu pakendi
iseloomustus ja koostis  Vahetu pakendi iseloomustus Merevaikkollased  mitmekihilised  plastviaalid
(polüpropüleen/etüleenvinüülalkohol/polüpropüleen) bromobutüülkummist korkidega ning alumiiniumist ja plastist
eemaldatava kapsliga, pappkarbis.  Pakendi suurused 50 ml viaal 100 ml viaal 250 ml viaal 500 ml viaal  Kõik pakendi
suurused ei pruugi olla müügil.  6.6  Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Äärmiselt
ohtlik  kaladele  ja  veeorganismidele.  Mitte  saastada  tiike,  veeteid  ega  kraave veterinaarravimi või selle tühja
konteineriga.   7.
MÜÜGILOA HOIDJA 
 Ceva Santé Animale  10, av. de La Ballastière  33500 Libourne  Prantsusmaa   8. 
MÜÜGILOA NUMBER  
 1910   


6
 
 9. 
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 29.05.2015   10 
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 Mai 2015   MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD   Ei rakendata.