MIRAVIT LACTACID 25KG

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.

Ülevaade

MIRAVIT® LactAcid
Täiendsööt sigadele.

Sobib kasutamiseks järgnevate terviseprobleemide ennetamiseks, mis on põhjustatud mittepiisavast söödahügieenist tingitud soole mikrofloora häirumisest:

  • Emiste MMA sündroom
  • Kõhulahtisust põhjustavate patogeenide ülekandumine emiselt põrsastele
  • Vastsündinud põrsaste kõhulahtisus (E. coli, klostriidiumid)
  • Põrsaste kõhulahtisus võõrutamisel (E. coli, düsbakterioos)
  • Nuumaperioodi algul nuumikute lauta ülekolimisest põhjustatud probleemid

Sobib kasutamiseks söödahügieeni parandamise eesmärgil salmonelloosi profülaktika raames.

TOIME
Söödahügieeni parandamine. Kiire pH taseme vähendamine maos. pH taseme vähendamine soolestikus.

KOOSTIS
Glütseriin, propüleemglükool.

LISATUD SÖÖDALISANDID 1 kg-s:
Lisatud tehnoloogilised lisandid:

Piimhape (E270), sipelghape (E236), fumaarhape (E297), sorbiinhape (E200), naatriumformiaat ( E237), sidrunhape (E330).

ANALÜÜTILINE KOOSTIS
Toortuhk 37 %, naatrium 2,1%.

        

KASUTAMISE JUHIS
Söödamikseris lisada Miravit® LactAcid sööda koostisainetele alati viimase komponendina.

Annustamine: 0,5-1,0 % (vastavalt 5-10 kg/ tonnile söödale).

Minimaalselt 1% salmonelloosi- ja klostridioosiprobleemide korral.

Manustamisperiood:

  1. Põrsad: kogu kasvuperioodi jooksul.
  2. Võõrdepõrsad: nuuma eelsel perioodil, nuumaperioodi algfaasis.
  3. Emised: vähemalt 10 päeva enne pegimist kuni poegimiseni.

OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H315 Põhjustab nahaärritust

OHUTUS KASUTAMISEL
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

P362 +P364 Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.

SISALDAB piimhape 25 … 50%, sipelghape 10 … 20%, fumaarhape, sorbiinhape.

Mitte segada teiste keemisliste ühenditega. Loomadele peab olema vaba juurdepääs joogiveele. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

SOOVITUSLIKUD SÄILITAMISE TINGIMUSED

Hoidke sööta kuivas ja hästiventileeritud ruumis.

Kaitsta äärmuslike temperatuuride ja otsese päikesevalguse eest.

Partii viitenumber ja valmistamiskuupäev: vt. pakend

Minimaalne säilivusaeg: 24 kuud pärast valmistamiskuupäeva.

Netokogus: 25 kg

TOOTJA AADRESS JA TUNNUSNUMBER

Vitavis GmbH, Industrieweg 110, 48155, Münster, Saksamaa αDE RP 1 333 02

Lisateavet küsida: OÜ Zoovetvaru (α–EE-00048), 76505 Saue, Uusaru 5, tel 6709006, zoovet@zoovet.ee, tasuta telefoninumber 800 9000, www.zoovet.ee

Ver. 5.9.2017