OXYTOBEL 10TÜ/ML 50ML N1 / 1655131

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine oksütotsiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Märadel, lehmadel, emistel, uttedel, kitsedel, emastel koertel ja kassidel on ravim näidustatud: • Sünnitusabis kasutamiseks (emaka kontraktsioonide stimuleerimiseks, et hõlbustada poegimist täielikult avanenud emakakaela korral, sünnitusjärgselt emaka involutsiooni soodustamiseks, abistamiseks sünnitusjärgsete hemorraagiate peatamisel). • Piimatuse korral piimaeritumise soodustamiseks.
Liigid Hobune (märad), veis (lehmad), siga (emised), lammas (uted), kits, koer (emased koerad) ja kass..
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).Avatult hoida temperatuuril kuni 25°C.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil.
Pakendi kogus 10RÜ 1ml 50ml 1TK
Tootja Bela-Pharm GmbH & Co. KG
ATC QH01BB02

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Oxytobel, 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja
kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:

Toimeaine:
Oksütotsiin 16,6 µg (mis vastab 10 RÜ-le oksütotsiinile)

Abiained:
Kloorbutanoolhemihüdraat 3,0 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahus
Selge värvitu lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune (märad), veis (lehmad), siga (emised), lammas (uted), kits (emased kitsed), koer (emased
koerad) ja kass (emased kassid).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Märadel, lehmadel, emistel, uttedel, emastel kitsedel, emastel koertel ja emastel kassidel on ravim
näidustatud:

• Sünnitusabis kasutamiseks (emaka kontraktsioonide stimuleerimiseks, et hõlbustada poegimist
täielikult avanenud emakakaela korral, sünnitusjärgselt emaka involutsiooni soodustamiseks,
abistamiseks sünnitusjärgsete hemorraagiate peatamisel).
• Agalaktia korral piimaeritumise soodustamiseks.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada obstruktiivse düstookia korral ja/või kui emakakael ei ole avanenud.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Füsioloogilisel tasemel vähendab adrenaliin märgatavalt oksütotsiini toimet emakale või
piimanäärmetele. Seetõttu ei tohi looma ehmatada, kui soovitakse oksütotsiini täielikku toime
avaldumist kas piimaeritumise soodustamisel või emaka kontraktsioonide stimuleerimisel.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kui ravimit kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist olla veendunud, et
emakakael on laienenud hoidmaks ära loote surma ja emaka võimaliku rebenemise.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Rasedad või imetavad naised peaksid preparaadi käsitsemist vältima, sest ravim võib põhjustada
silelihaste (nt emaka) kontraktsioone.
Ravimit manustades tuleb vältida juhuslikku iseendale süstimist.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ravim on vastavalt vajadusele ette nähtud kasutamiseks poegimise ja laktatsiooni ajal.
Mitte kasutada tiinuse ajal, välja arvatud poegimise ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Seda veterinaarravimit võib manustada samaaegselt endometriidi raviks kasutatavate
antibiootikumidega.
Beetaadrenergiliste retseptorite stimuleerimine võib nõrgendada oksütotsiini toimet emakale ja
piimanäärmele.
Sümpatomimeetiliste ainete või teiste vasokonstriktorite samaaegne kasutamine oksütotsiiniga võib
põhjustada poegimisjärgset hüpertensiooni.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada subkutaanse või intramuskulaarse süstena.

Märad ja lehmad 4…6 ml
Emised 1…3 ml
Uted ja emased kitsed 1…2 ml
Emased koerad ja emased kassid 0,25…1 ml

Agalaktia raviks tuleb kasutada märgitud suuremat annust.
Aeglase intravenoosse manustamise korral on annus 1/3 ülaltoodud annusest.
Annuse suurendamine ei põhjusta farmakoloogilise toime proportsionaalset tugevnemist.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Veterinaarravimi ülemäärane annus võib poegimist edasi lükata, põhjustades emaka
koordineerimatuid kontraktsioone, mis takistab loote edasi liikumist eeskätt mitmike korral.
Kui ravimit kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist olla veendunud, et
emakakael on laienenud hoidmaks ära loote surma ja emaka võimaliku rebenemise.
Üleannuse ravi on palliatiivne ja spetsiifilised antidoodid puuduvad.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid ja insuliinid;
hüpofüüsi tagasagara hormoonid; oksütotsiin
ATCvet kood: QH01BB02

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Oksütotsiin on hüpofüüsi tagasagara hormoon. See mõjutab oksütotsiinile tundlike silelihaste rütmilist
kontraktsiooni. Erilist tähtsust omab emaka kontraktsioonide tugevus ja sagedus poegimise alguses.
Lakteeriva lehma müoepiteeli rakud, mis katavad piimanäärmete alveoole, kontraheeruvad
oksütotsiini toime tõttu ja piim satub piimajuhadesse.
Veterinaarravim on steriilne, proteiinivaba sünteetilise oksütotsiini vesilahus süstimiseks, mis vastab
keemiliselt ja farmakoloogiliselt looduslikule oksütotsiinile.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast manustamist on oksütotsiinil kiire toime, sest füsioloogilised toimed ilmnevad tavaliselt mõne
minuti jooksul pärast manustamist. Oksütotsiin laguneb väga kiiresti, sest selle jaotumise keskmine
poolväärtusaeg on ligikaudu 2 minutit, kuigi eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 12 minutit.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu

Kloorbutanoolhemihüdraat
Jää-äädikhape
Etanool 96%
Süstevesi

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).
Avatult hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüüpi (10 ml, 25 ml) või II tüüpi (50 ml, 100 ml) pruunist klaasist viaalid suletud bromobutüülist
punnkorgi ja alumiiniumkattega.
Pappkarbis 1 x 10 ml , 5 x 10 ml , 12 x 10 ml, 1 x 25 ml, 10 x 25 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 1 x 100 ml
või 12 x 100 ml.
Pakitud fooliumisse (hulgipakend) 6 x (1 x 50 ml), 6 x (1 x 100 ml).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Lohner Strasse 19
49377 Vechta
Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1885

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 22.12.2014
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.03.2019

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Märts 2019


MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.