PARVOERYSIN INJ.AD US VET. 50ML /1330287

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine Erysipelothrix inaktiveeritud vaktsiin + sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Sigade aktiivseks immuniseerimiseks parvoviroosi ja sigade punataudi vastu.
Liigid Siga.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida valguse eest kaitstult. Hoida kuivas kohas. Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
Pakendi kogus 50ml 1TK
Tootja Bioveta a.s.
ATC QI09AL01

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Parvoerysin, süsteemulsioon sigadele
Sigade parvoviroosi ja sigade punataudi inaktiveeritud vaktsiin
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
2 ml (1 annus) sisaldab:
Toimeained:
Parvovirus suis inakt. _ 4 log2 *
Erysipelothrix rhusiopathiae inakt. RP _ 1 **
(3 tüve tüübist 2, 1 tüvi tüübist 1)
*HI antikehade tiiter merisigade seerumis pärast 1/4 mahus vaktsineerimisannuse manustamist.
**Suhteline tugevus (relative potency, RP) on määratud võrdluses võrdlustootega, mis vastab
muudetud Euroopa farmakopöa nõuete kohaselt läbi viidud sihtloomade proovikatsele.
Adjuvant:
Õliemulsioon
Abiained:
Formaldehüüdi lahus 35%
Tiomersaal
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süsteemulsioon.
Valge või hallikasvalge süsteemulsioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Sigade aktiivseks immuniseerimiseks parvoviroosi ja sigade punataudi vastu.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada kliiniliselt haigetele ja haiguse kahtlusega loomadele.
 
4.4. Erihoiatused
 
Enne kasutamist vaktsiini viaali tugevalt loksutada.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule
Kasutajale:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja
turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud
sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui olete juhuslikult seda veterinaarravimit endale süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda
viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.
Arstile:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike võib juhuslik
veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja
isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna
lõikus ja loputamine, eriti kui on kaasatud sõrme koed või kõõlus.
 
4.6. Kõrvaltoimed
 
2…4 tundi pärast vaktsineerimist on täheldatud mööduvat kehatemperatuuri tõusu koos söömise
vähenemise ja unisusega. Sümptomid kaovad 24…36 tunni jooksul. Süstekohal võib märgata
lokaalselt laigukest. See peaks iseenesest kaduma 2…3 nädalaga. Selle puhul võib anda ka
antihistamiinikume.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ravimil ei ole tiinusele ja laktatsioonile ebasoodsat toimet.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Vaktsineerimisannus - 2 ml. Manustada intramuskulaarselt.
Nooremised ja emised:
Esmane vaktsineerimine: üks annus 2…4 nädalat enne paaritamist (seemendamist).
Edasine regulaarne vaktsineerimine: alati vaktsineerida 2...4 nädalat enne paaritamist (seemendamist).
Kuldid:
Esmane vaktsineerimine: üks vaktsiini annus mitte hiljem, kui 2 nädalat enne paaritamist (või sperma
võtmist). Immuunsuse säilimise tagamiseks tuleb loomi revaktsineerida ühe annusega iga 6 kuu järel.
 
4.10. Üleannustamine
 
Kahekordne annus ei ole vaktsineeritud loomadel kutsunud esile kõrvaltoimeid.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: veterinaarsed immuunpreparaadid.
ATCvet kood: QI09AL01 sigade inaktiveeritud parvoviiruse vaktsiin + inaktiveeritud Erysipelothrix
vaktsiin.
Pärast vaktsineerimist tekkivad spetsiifilised antikehad kaitsevad immuniseeritud loomi sigade
punataudi eest ning emiste embrüoid ja looteid parvoviiruse vastu kogu tiinuse vältel.
Kultidel takistab antikehade kõrge tiiter parvoviiruse replikatsiooni reproduktiivorganites, vähendades
sellega paaritumise aegset või kunstliku seemendamise aegset nakatumisriski.
Pärast esmast vaktsineerimist hemaglutinatsiooni-inhibeerivate antikehade tiiter emistel tõuseb. Selle
maksimaalset taset on täheldatud 35ndal päeval ning nimetatud antikehad kaitsevad kuni 6 kuu
jooksul.
Sigade punataudi vastane immuunsus areneb täielikult välja 21. päevaks pärast vaktsineerimist ja
kestab 6 kuud.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Õliemulsioon, formaldehüüdi lahus 35%, tiomersaal.
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C…8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
Hoida kuivas kohas.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Klaasviaalid (10, 20, 50, või 100 ml), mis on õhukindlalt suletud kummikorgi ja alumiiniumkattega.
Viaalid on pakendatud kartongkarpidesse.
Pakendi suurused:
1 x 10 ml
5 x 20 ml
1 x 50 ml
1 x 100 ml
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a.s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1512
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.04.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.04.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2017
 
TOOTMISE IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.
 

Uued tooted

PORCILIS GLÄSSER 25DOSE 50ML/1168602

Intervet International B.V.

HYOGEN 100ML N5 / 1638772

Ceva Santé Animale

THOROVAX VET 100ML / 1187052

Intervet International B.V.

CIRCOVAC 50ML N1 / 1349153

Ceva-Phylaxia Co. Ltd.