VEYXYL TABS 800MG N10 / 1346048

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine amoksitsilliin
Ravimivorm intrauteriintablett
Näidustus Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatudhaiguste ravi.Kasutusalad: emaka infektsioonid, päramiste peetus.
Liigid Veis, siga, hobune, lammas.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pakendi kogus 800mg 10TK
Tootja Veyx-Pharma GmbH
ATC QG51AA03

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Veyxyl Tabs, 800 mg intrauteriintabletid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 intrauteriintablett sisaldab amoksitsilliini 800 mg, mis vastab 918,4 mg amoksitsilliintrihüdraadile.

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Intrauteriintablett.
Kahvatukollased, poolitusjoonega ovaalsed tabletid.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, hobune, lammas.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud
haiguste ravi.
Kasutusalad: emaka infektsioonid, päramiste peetus.

4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada loomadele, kellel esineb ülitundlikkust penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes;
Mitte manustada loomadele, kellel esineb oliguuriaga ja anuuriaga kulgev neerukahjustus;
Mitte manustada beeta-laktamaase produtseerivate patogeenide esinemisel;
Mitte manustada suukaudselt hobustele ja mäletsejalistele;
Mitte manustada küülikutele, merisigadele, hamstritele ja väikenärilistele.

4.4. Erihoiatused
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on penitsilliini suhtes ülitundlikud, peaksid vältima veterinaarravimi otsest
kokkupuudet naha ja limaskestadega.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele
ainetele olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide
suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda
arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse ning
hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Allergilised reaktsioonid (allergilised nahareaktsioonid, anafülaksia).
Allergiliste reaktsioonide esinemisel tuleb koheselt lõpetada Veyxyl Tabs manustamine.
Vastumeetmed:
Anafülaksia korral: epinefriin (adrenaliin) ja glükokortikosteroidid i.v.
Allergiliste nahareaktsioonide korral: antihistamiinsed ained ja/või glükokortikosteroidid.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinuse ajal mitte kasutada.
Võib kasutada sünnituspuhuselt.
Võib kasutada laktatsiooni ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Penitsilliinide ja kiiretoimeliste bakteriostaatiliste kemoterapeutikumide vahel võib esineda
antagonismi.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intrauteriinseks manustamiseks.
Hobused: 800 mg amoksitsilliini, vastab 1 intrauteriintabletile Veyxyl Tabs'ile.
Veised: 400...800 mg amoksitsilliini, vastab ½ kuni 1 intrauteriintabletile Veyxyl Tabs'ile.
Lambad, sead: 400 mg amoksitsilliini, vastab ½ intrauteriintabletile Veyxyl Tabs'ile.
Ravi korrata vajadusel 48 tunni pärast.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutus ja spasmid. Ravi Veyxyl Tabs'iga tuleb
koheselt lõpetada ning rakendada sümptomaatilist ravi.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis, lammas ja hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva;
piimale: 1 päev.
Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: infektsioonivastased ja antiseptilised ained intrauteriinseks kasutamiseks,
antibakteriaalsed ained.
ATCvet kood: QG51AA03

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Amoksitsilliin kuulub β-laktamaase produtseerivate antibakteriaalsete ainete hulka, mis toimivad nii
grampositiivsetesse kui ka mitmetesse gramnegatiivstetesse haigustekitajatesse. Ensüüm mureiin-
transpeptidaasi (vajalik mureiini liikumiseks bakteriraku seinas) pöördumatu inaktiveerimisega pärsib
amoksitsilliin rakuseinade formeerumist. Kuna protsess on pöördumatu, kirjeldab see antibiootikumi
bakteritsiidset toimet. Amoksitsilliin ei ole β-laktamaasile resistentne. In vitro on resistentsete tüvede
tekkimine astmeline, mille tõttu esineb ristresistentsus teiste penitsilliinidega.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Amoksitsilliin väljutatakse peamiselt neerude kaudu. Amoksitsilliin on madala toksilisusega ja hästi
talutav.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Mikrokristalliline tselluloos
Naatriumkroskarmelloos
Magneesiumstearaat
Kartulitärklis
Laktoosmonohüdraat
Sahharoos
Veevaba kaltsiumvesinikfosfaat

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
10 ja 20 intrauteriintabletti polüstüreenist lükandkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
D-34639 Schwarzenborn
Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER
1046

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 01.04.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 5.05.2015

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.
4