GLUCOSUM VETOQUINOL 500ML / 1669136

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine glükoos
Ravimivorm infusioonilahus
Näidustus Energiavaeguse, sealhulgas hüpoglükeemia ja kliinilise ketoosi raviks.
Liigid Veis, hobune, lammas, kits, siga, koer ja kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Hoida pudel tihedalt suletuna.Mitte lasta külmuda.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast „EXP“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
Pakendi kogus 400mg 1ml 500ml 1TK
Tootja Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
ATC QV06DC01

Ülevaade

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Glucosum Vetoquinol, 400 mg/ml infusioonilahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml infusioonilahust sisaldab:
Toimeaine:
Glükoosi (monohüdraadina) ............... 400 mg
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Infusioonilahus.
Selge, kollakas lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Veis, hobune, lammas, kits, siga, koer ja kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Energiavaeguse, sealhulgas hüpoglükeemia ja kliinilise ketoosi raviks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Hüperglükeemia, liigne hüdratsioon, hüpotooniline dehüdratsioon.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
40% glükoosi lahus põhjustab kudedes ärritust, seega tuleks vältida ekstravenoosset manustamist. Preparaati tuleb eelnevalt soojendada kehatemperatuurini ja seejärel manustada aeglaselt intravenoosselt. 
Tugevalt hüpertooniliste lahuste kasutamine dehüdreerunud loomadel suurendab koe dehüdratsiooni, mis on tingitud rakusisese vedeliku liikumisest rakkudevahelisse ruumi.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Ei rakendata.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Hüpertooniline glükoosilahus võib ärritada perifeerseid veene, põhjustades paikset tromboosset põletikku. Kui preparaati manustatakse ainsa vedelikuna, võib see viia vee ja elektrolüütide tasakaalu häirumiseni, sealhulgas hüpokaleemia, hüpofosfateemia ja hüpomagneseemia tekkimiseni. Suurte annuste pikaajaline või kiire manustamine võib suurendada diureesi ja tekitada dehüdratsiooni.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ei ole kirjeldatud vastunäidustusi glükoosi kasutamiseks tiinuse ja imetamise ajal. Glükoos läbib platsentaarbarjääri ja jõuab loote plasmasse väiksemas kontsentratsioonis, kui see on emaloomal. Emalooma vereplasma glükoosi ja platsentast läbi läinud glükoosi kontsentratsioonide vahel on lineaarne sõltuvus.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Preparaat ei sobi kokku aminofülliini, lahustuvate barbituraatide, erütromütsiini, hüdrokortisooni, varfariini, kanamütsiini, lahustuvate sulfoonamiidide ja vitamiin B12-ga.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Ainult intravenoosseks manustamiseks. 
Enne manustamist tuleb preparaat soojendada kehatemperatuurini. Preparaati tuleb manustada aeglaselt 0,5 g glükoosi 1 kg kehamassi kohta tunnis:  
Veised, hobused: 100…125 g glükoosi, mis vastab 250…312,5 ml preparaadile.
 
Lambad, kitsed, sead: 12,5…25 g glükoosi, mis vastab 31…62,5 ml preparaadile.
 
Põrsad, koerad, kassid: 1,25…7,5 g glükoosi, mis vastab 3…19 ml preparaadile.
 
Ravim ei sisalda antimikroobset säilitusainet. Kasutamata jäänud pakendi sisu tuleb ära visata.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamine võib põhjustada hüperglükeemiat ja osmootset diureesi. Kui glükoosi kontsentratsioon veistel ületab väärtuse 6,5 mmol/l ja lihtmaolistel loomadel 11 mmol/l, ületatakse „neerulävi“ ja selle tagajärjel tekib glükosuuria.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: veis, hobune, lammas, kits, siga: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva
Koer, kass: ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: üldised toitelahused, süsivesikud, glükoos.
ATCvet kood: QV06DC01.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Hüpertooniline (vere suhtes) 40% glükoosilahus parenteraalseks manustamiseks on ette nähtud täiendava vahendina energiavaeguse kõrvaldamiseks. Glükoos on kõige tähtsam süsivesik, mis varustab organismi energia ja vajalike metaboliitidega aminohapete, rasvade, pikaahelaga rasvhapete, nukleotiidide ja nukleiinhapete sünteesimiseks. Energia ainevahetuse olulise komponendina osaleb see süsivesikute varu, glükogeeni, moodustumises nii maksas kui ka lihastes. Glükoosi lõhustavad kõik koed, peamiselt närvikude, müokard, vöötlihaskude ja maks. Intravenoosselt manustatuna võimendab glükoos müokardi kontraktsioone ja laiendab koronaarveresooni. Ta põhjustab hüdratsiooni, polüuuriat ja vähendab tursete teket vere osmootse rõhu tõstmise teel. 40% glükoosilahuse teoreetiline osmolaarsus on 2220 mOsm/l.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Glükoos transporditakse enamikesse rakkudesse spetsiifiliste transportvalkudega GLUT. Glükolüüs ja pentoosfosfaaditsükkel on glükoosi peamisteks katabolismi radadeks. Esimesena tekkiv metaboliit glükoos-6-fosfaat on ühend, mis on seotud paljude metaboolsete radadega. Glükoosi kontsentratsiooni veres reguleeritakse metaboolsel ja hormonaalsel tasandil. Kui glükoosi kontsentratsioon ületab füsioloogilised väärtused, peatatakse selle vabanemine maksast ja ülemäärane glükoos deponeeritakse maksas. Insuliin on peamiseks hormooniks, mis reguleerib glükoosi kontsentratsiooni ja suurendab glükoosi kasutamist rasvkoe ning lihaste poolt. Glükolüüsi, glükogeneesi ja glükoneogeneesi kontrollivate ensüümide sünteesi mõjutamine suurendab glükoosi haaret hepatotsüütide poolt. Glükoos reabsorbeerub neerutuubulites ja selle poolväärtusaeg on 18 minutit.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Süstevesi.
 
6.2. Sobimatus
 
Preparaat ei sobi kokku aminofülliini, lahustuvate barbituraatide, erütromütsiini, hüdrokortisooni, varfariini, kanamütsiini, lahustuvate sulfoonamiidide ja vitamiin B12-ga.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 
250 ml pudel - 2 aastat;
500 ml pudel - 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida temperatuuril kuni 25C. 
Hoida pudel tihedalt suletuna.
Mitte lasta külmuda. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pakend 250 ml: värvitu klaaspudel hüdrolüütilisest II tüüpi klaasist klorobutüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumist kapsliga.
Pakend 500 ml: polüpropüleenpudel bromobutüülist korgiga ja kaetud alumiiniumist kapsliga. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
13-14 Kosynierów Gdynskich St.
66-400 Gorzów Wlkp.
Poola
Tel: +48 95 728 55 00
Fax: +48 95 735 90 43
info@vetoquinol.pl
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1612
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.06.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.05.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.