JODOUTER SOL 150ML + KATEETER / 1114096

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine joodpovidoon
Ravimivorm intrauteriinlahus
Näidustus Abistav vahend tupevigastuste, vestibuliidi, vaginiidi, tservitsiidi, urovagiina, trihhomoniaasi,endometriidi, poegimisjärgse emakaatoonia, lohhiometra, päramistepeetuse ja püometra korral.
Liigid Veis, siga.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
Pakendi kogus 100mg 1ml 150ml 1TK
Tootja Bioveta a.s.
ATC QG51AD01

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Jodouter, 100 mg/ml, intrauteriinlahus veistele, sigadele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml intrauteriinlahust sisaldab:
Toimeaine:
Joodpovidooni               100 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Intrauteriinlahus.
Kollakaspruun kuni punakaspruun lahus.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis, siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Abistav vahend tupevigastuste, vestibuliidi, vaginiidi, tservitsiidi, urovagiina, trihhomoniaasi,
endometriidi, poegimisjärgse emaka atoonia, lohhiometra, päramiste peetuse ja püometra korral.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada, kui esineb hüpertüreoidism ja teised kilpnäärme talitlushäired.
Mitte kasutada tiinuse ajal.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Tundlikel loomadel võib esineda sagedamini kõrvaltoimeid.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Manustamisel vältida preparaadi sattumist silma ja nahale.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale on soovitatav piirkonda pesta vee ja seebiga. Ärrituse korral pöörduda arsti poole.
Juhuslikul ravimi sattumisel silma pesta piisava koguse veega silmi põhjalikult vähemalt 15 minuti jooksul. Ärrituse korral pöörduda arsti poole.
Juhuslikul ravimi sattumisel suhu pesta suud ja mitte esile kutsuda oksendamist. Kõrvaltoimete korral pöörduda arsti poole.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Tundlikel loomadel võib esineda allergilisi reaktsioone sagedamini.
Harvadel juhtudel võib põhjustada kilpnäärme funktsiooni häireid.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinuse ajal.
Laktatsiooni ajal vastunäidustused puuduvad.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Verre imendununa võib vähendada suukaudsete antikoagulantide toimet.
Liitiumisooladega koosmanustamisel suureneb hüpertüreoidismi risk.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Manustatakse intrauteriinselt või vaginaalselt kateetri või metrinjektoriga.
Enne kasutamist loksutada hoolikalt.
Sõltuvalt füsioloogilisest emaka mahutavusest manustatakse korraga 50...150 ml lahust.
 
VEIS: endometriit, trihomoniaas – 1 pakend (150 ml).
Ravitakse metöstrumis või diöstrumis.
Vestibuliiti, vaginiiti ja tservitsiiti ravitakse niisutatud tampooniga või piserdamisega (pärast raviprotseduuri võetakse tampoon välja).
Urovagiina: uriini jäägid väljutatakse masseerimisega ja seejärel manustada 1 pakend (150 ml) intrauteriinselt.
Emaka atoonia ja püometra: emakanõre väljutatakse; kui kasutatud lahuse kogus on suurem kui emaka füsioloogiline mahutavus, siis on vajalik ravimilahuse eemaldamine emakast.
Päramiste peetus: pärast ravimi manustamist hakkab emakas kontraheeruma ja platsentoomide verevarustus peatub; platsenta tuleb lahti ja on kergesti eemaldatav.
Järelravi teostatakse samades annustes.
 
SIGA: 150 ml või rohkem lahust (sõltuvalt emaka füsioloogilisest mahutavusest).
Raviloputus tehakse 12 tunni jooksul pärast poegimist.
Subakuutsest nakkusest tulenev steriilsus – manustatakse 300 ml ravimlahust intrauteriinselt.
Järelravi teostatakse samades annustes.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Tugev üleannustamine võib põhjustada joodi imendumist süsteemselt ja mõjutada kilpnäärme
funktsiooni.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: infektsioonivastased ja antiseptilised ained intrauteriinseks kasutamiseks; antiseptikumid
ATCvet kood: QG51AD01
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Järkjärgult seotud olekust vabanev jood oksüdeerib mikroorganismide valke. Laiaspektriline
bakteritsiidne toime ei ole selektiivne. PVP-joodi antibakteriaalne spekter on efektiivne nii
grampositiivsete kui ka gramnegatiivsete mikroorganismide vastu, samuti toimib ta mõnedesse
anaeroobidesse, pärmseentesse, seentesse ja nende spooridesse, ainuraksetesse ja mõnedesse
viirustesse. Preparaat toimib antibakteriaalselt järgmistesse patogeenidesse: stafülokokid, püogeensed
streptokokid, fusobakterid. Oluline on ka toime mükobakteritesse ja bakteroididesse.
Mikroorganismide surmamiseks vajalik ekspositsiooniaeg on 2...5 minutit.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Preparaadi detergentsed omadused tagavad joodikompleksi kiire leviku, preparaat hoiab limaskesta
niisutatuna, kiirendab paranemisprotsesse ja toimib tänu osmootsetele omadustele uterotoonikuna.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Dekspantenool
Glütserool 85%
Nonoksünool 9
Poloksameer 188
Sidrunhappe monohüdriid
Dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat
Süstevesi
 
6.2.    Sobimatus
 
Kombineerides erinevate ravimitega võib ilmneda füüsikaline sobimatus (sõltudes kontsentratsioonist,
pH väärtusest, temperatuurist ja valgusest).
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
1 × 150 ml lõõtspudel (polüetüleenist rõhkviaal), mis on pakendatud kartongümbrisesse. Kateeter ei ole konteineri osa.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1157
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.10.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim