NOBIVAC DILUENT INJ. 1ML N10 / 1133378

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine süstevesi
Ravimivorm süsteravimi lahusti
Näidustus Väikeloomade külmkuivatatud Nobivac vaktsiinide lahustamiseks.
Liigid Koer, kass, küülik, vastavalt vaktsiinidele, mille lahustamiseks preparaati kasutatakse.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Hoida temperatuuril kuni 25°C.Mitte lasta külmuda.Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.
Pakendi kogus 1ml 10TK
Tootja Intervet International B.V.
ATC QV07AB81

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobivac Diluent, süsteravimi lahusti

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Süstevesi

Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Süsteravimi lahusti.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer, kass, küülik, vastavalt vaktsiinidele, mille lahustamiseks Nobivac Diluent`i kasutatakse.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Väikeloomade külmkuivatatud Nobivac vaktsiinide lahustamiseks.

4.3. Vastunäidustused
Kohalduvad kõik vastunäidustused, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks Nobivac
Diluent lahustit kasutatakse.

4.4. Erihoiatused
Ei ole.

4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ei ole.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud

Lahusti kasutamisel erihoiatused puuduvad. Kohalduvad kõik soovitused, mis on loetletud vaktsiini
kohta, mille lahustamiseks Nobivac Diluent lahustit kasutatakse.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Kohalduvad kõik kõrvaltoimed, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks Nobivac Diluent
lahustit kasutatakse.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Kohalduvad kõik soovitused, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks Nobivac Diluent
lahustit kasutatakse.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat pakendi infolehte.
Nobivac Diluent`i ühe viaali sisu (1 ml) tuleb aseptika reegleid järgides viia lüofilisaadi viaali
vahetult enne vaktsiini kasutamist. Hoolikalt jälgida, et lüofilisaat oleks lahustunud täielikult.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei rakendata.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Puuduvad. Lahusti ei sisalda toimeaineid.
Farmakoterapeutiline grupp: lahustid ja lahjendid, k.a. loputusvedelikud
ATCvet kood: QV07AB81

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Dinaatriumfosfaatdihüdraat, kaaliumdivesinikfosfaat, süstevesi.

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Mitte lasta külmuda.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüüpi värvitust klaasist (Ph.Eur) viaalid, mis on suletud halogeenbutüülkummist korgiga (Ph. Eur),
ning kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 1ml lahustit viaalis, 10 viaali papp- või plastkarbis.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1164

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
05.12.2003/06.09.2012

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
juuli 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim 

Uued tooted