PORCILIS COLICLOS SÜSTESUSPENSIOON 50ML / 1585683

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine Escherichia vaktsiin + Clostridium
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus -
Liigid Siga (emis ja nooremis).
Säilitamine Hoida külmkapis (2 °C–8 °C). Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult.
Pakendi kogus 2ml 50ml 1TK
Tootja Intervet International B.V.
ATC QI09AB08

Ülevaade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISA I 
 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Porcilis ColiClos süstesuspensioon sigadele 
 
 
2. 
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Iga 2 ml annus sisaldab: 
 
Toimeained: 
Escherichia coli koostisosad: 
- F4ab fimbriaalne adhesiin 
 

 9,7 log2 Ab tiiter1 
- F4ac fimbriaalne adhesiin 
 

 8,1 log2 Ab tiiter1 
- F5 fimbriaalne adhesiin 
 

 8,4 log2 Ab tiiter1 
- F6 fimbriaalne adhesiin 
 

 7,8 log2 Ab tiiter1 
- LT toksoid 
 
 
 

 10,9 log2 Ab tiiter1 
Clostridium perfringens koostisosa: 
- tüüp C (tüvi 578) beeta-toksoid 
 
≥20 RÜ2 
 
1 Antikehade keskmine tiiter (Ab) saavutatuna pärast hiirte vaktsineerimist 1/20 või 1/40 emise annusega 
2 Beeta antitoksiini rahvusvahelised ühikud vastavalt Ph. Eur-le. 
 
Adjuvant: 
dl-α-tokoferüülatsetaat   
150 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1. 
 
 
3. 
RAVIMVORM 
 
Süstesuspensioon. 
Veebaasiline valge kuni peaaegu valge. 
 
 
4. 
KLIINILISED ANDMED 
 
4.1.  Loomaliigid 
 
Siga (emis ja nooremis). 
 
4.2  Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Põrsaste passiivseks immuniseerimiseks emiste ja nooremiste aktiivse immuniseerimise kaudu 
vähendamaks suremust ja kliinilisi tunnuseid esimestel elupäevadel põhjustatuna nendest E. coli 
tüvedest, mis ekspresseerivad adhesiine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) või F6 (987P) ning C. 
perfringens tüübist C. 
 
4.3  Vastunäidustused 
 
Ei ole. 
 
4.4  Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Ei ole. 
 4.5  Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
Põrsaste kaitse saavutatakse kolostrumi tarbimise kaudu. Seetõttu tuleb kindlustada, et iga põrsas 
saaks piisava koguse kolostrumi. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
 
4.6  Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Laboratoorsetes uuringutes ja välikatsetes 
Vaktsineerimispäeval täheldati väga sageli kehatemperatuuri tõusu kuni 2 °C. Sageli esines 
vaktsineerimispäeval aktiivsuse vähenemist ja isu puudumist ja/või  väga sageli täheldati süstekohal 
kuni 25 päeva püsivat, mõnikord valulikku ning kõva turset läbimõõduga kuni 10 cm. 
 
Turustamisjärgsed kogemused 
Väga harvadel juhtudel võib esineda ülitundlikkusreaktsioone. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st) 
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, sealhulgas harva esinevad üksikjuhud). 
 
4.7  Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal. 
 
4.8  Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste 
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik 
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi. 
 
4.9  Annustamine ja manustamisviis 
 
Intramuskulaarseks manustamiseks. 
Manustada 1 annus (2 ml) vaktsiini looma kohta kaela kõrvatagusesse piirkonda. 
 
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini. 
Loksutada põhjalikult enne kasutamist ja aeg-ajalt kasutamise ajal. 
 
Vaktsineerimisskeem: 
Esmane vaktsineerimine: Emised/nooremised, keda ei ole veel preparaadiga vaktsineeritud, süstitakse 
esimene kord 6 kuni 8 nädalat enne eeldatavat poegimist ja teine kord 4 nädalat hiljem. 
Revaktsineerimine: Ühekordne revaktsineerimine sooritatakse 2 kuni 4 nädalat enne eeldatavat 
poegimist. 
 
4.10  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 Kerge punetus ja/või naha ebatasasus võivad tekkida ajutiselt pärast kahekordse annusega 
vaktsineerimist. Muid kõrvaltoimeid, kui need, mida on kirjeldatud lõigus 4.6., ei ole täheldatud. 
 
4.11  Keeluaeg 
 
0 päeva. 
 
 
5. 
IMMUNOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: immunoloogilised ained sigalastele, inaktiveeritud baktervaktsiin. 
ATC vet kood: QI09AB08 
 
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks, et anda järglastele passiivne immuunsus enterotoksikoosi 
vastu, mis on põhjustatud E. coli-st, mis ekspresseerib fimbriaalseid adhesiine F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F5 (K99), F6 (987P) ning (nekrootilise) enteriidi vastu, mis on põhjustatud C. perfringens 
tüübist C. Vaktsineerimise tagajärjel tekivad LT toksiini suhtes neutraliseerivad antikehad. 
 
 
6. 
FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1  Abiainete loetelu 
 
Naatriumkloriid 
Kaaliumkloriid 
Dinaatriumvesinikfosfaat 
Kaaliumdivesinikfosfaat 
Simetikoon 
Polüsorbaat 80 
Süstevesi 
 
6.2  Sobimatus 
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. 
 
6.3  Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 10 tundi. 
 
6.4  Säilitamise eritingimused 
 
Hoida külmkapis (2 °C–8 °C). 
Mitte lasta külmuda. 
Hoida valguse eest kaitstult. 
 
6.5  Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Pappkarp, milles PET viaal, milles 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml või 250 ml. 
Pappkarp, milles I tüüpi klaasviaal, milles 20 ml, 50 ml, 100 ml või 250 ml. 
Viaalid on suletud halogeenbutüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumkattega. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6  Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel  
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
7. 
MÜÜGILOA HOIDJA NIMI 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
8. 
MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/12/141/001-009 
 
 
9. 
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 14.06.2012 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 
 
 
10.  TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISA II 
 
 
A. 
BIOLOOGILISTE TOIMEAINETE TOOTJAD JA RAVIMIPARTII 
KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA 
 
 
B. 
HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD 
 
 
C. 
RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID 
 
 A. 
BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJAD JA RAVIMIPARTII 
KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA 
 
Bioloogiliste toimeainete tootja nimi ja aadress 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
Intervet UK Ltd 
Walton Manor, Walton, Milton Keynes 
Buckinghamshire, MK7 7AJ, Ühendkuningriik 
 
Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutav tootja nimi ja aadress 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
B. 
HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD 
 
Retseptiravim. 
 
 
C. 
RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID 
 
Toimeaine, mis põhimõtteliselt on bioloogilist päritolu ja mõeldud passiivse immuunsuse esile 
kutsumiseks ei kuulu Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse. 
 
Abiained (kaasa arvatud adjuvandid), mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1 on 
lubatud ained, millele Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide 
piirnorme mittenõudvatele või neid loetakse Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse 
mittekuuluvateks, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III LISA 
 
PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PAKENDI MÄRGISTUS 


10 
 
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
 
KARP 
Pappkarp 20, 50, 100, 200 või 250 ml viaaliga 
 
 
1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Porcilis ColiClos süstesuspensioon sigadele 
 
 
2. 
TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS 
 
2 ml annuses: 
E. coli: F4ab fimbr. adhesiin   

 9,7 log2 Ab tiiter 
 F4ac fimbr. adhesiin 
 

 8,1 log2 Ab tiiter 
 F5 fimbr. adhesiin 

 8,4 log2 Ab tiiter 
 F6 fimbr. adhesiin 

 7,8 log2 Ab tiiter 
 LT toksoid   
 
 

 10,9 log2 Ab tiiter 
C. perfringens tüüp C toksoid   
≥ 20 RÜ 
 
dl-α-tokoferüülatsetaat 
 
 
3. 
RAVIMVORM 
 
Süstesuspensioon 
 
 
4. 
PAKENDI SUURUS(ED) 
 
20 ml (10 annust) 
50 ml (25 annust) 
100 ml (50 annust) 
200 ml (100 annust) 
250 ml (125 annust) 
 
 
5. 
LOOMALIIGID 
 
Siga (emised ja nooremised) 
 
 
6. 
NÄIDUSTUS(ED) 
 
 
 
7. 
MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
Intramuskulaarseks kasutamiseks. 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
8. 
KEELUAEG 


11 
 
Keeluaeg: 0 päeva 
 
 
9. 
ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK 
 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
10.   KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP {kuu.aasta} 
Pärast korgi läbistamist kasutada 10 tunni jooksul. 
 
 
11.   SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida külmkapis. 
Mitte lasta külmuda. 
Hoida kaitstult valguse eest. 
 
 
12.  ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD 
 
Hävitamine: vt pakendi infolehte. 
 
 
13.  MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI 
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON 
KOHALDATAVAD 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 
 
 
14.  MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS” 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
15.  MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
16.  MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/12/141/001 
EU/2/12/141/002 
EU/2/12/141/003 
EU/2/12/141/004 
EU/2/12/141/005 


12 
EU/2/12/141/006 
EU/2/12/141/007 
EU/2/12/141/008 
EU/2/12/141/009 
 
 
17.  TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER 
 
Lot 
 


13 
 
VAHETUL PAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
 
VIAALI ETIKETT 
100, 200 ja 250 ml 
 
 
1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Porcilis ColiClos süstesuspensioon sigadele 
 
 
2. 
TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS 
 
2 ml annuses: 
E. coli: F4ab fimbr. adhesiin   

 9,7 log2 Ab tiiter 
 F4ac fimbr. adhesiin 
 

 8,1 log2 Ab tiiter 
 F5 fimbr. adhesiin 

 8,4 log2 Ab tiiter 
 F6 fimbr. adhesiin 

 7,8 log2 Ab tiiter 
 LT toksoid   
 
 

 10,9 log2 Ab tiiter 
C. perfringens tüüp C toksoid   
≥ 20 RÜ 
 
 
3. 
RAVIMVORM 
 
Süstesuspensioon 
 
 
4. 
PAKENDI SUURUS(ED) 
 
100 ml (50 annust) 
200 ml (100 annust) 
250 ml (125 annust) 
 
 
5. 
LOOMALIIGID 
 
Siga (emised ja nooremised) 
 
 
6. 
NÄIDUSTUS(ED) 
 
 
 
7. 
MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
IM 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
8. 
KEELUAJAD 
 
Keeluajad: 0 päeva 
 
 


14 
9. 
ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK 
 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
10.   KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP {kuu.aasta} 
Pärast korgi läbistamist kasutada 10 tunni jooksul. 
 
 
11.   SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida külmkapis. 
Mitte lasta külmuda. 
Hoida kaitstult valguse eest. 
 
 
12.  ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD 
 
 
 
13.   MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED 
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON 
KOHALDATAVAD 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 
 
 
14.   MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS” 
 
 
 
15.  MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
16.  MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
 
 
17.  TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER 
 
Lot 
 


15 
 
MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL 
SISEPAKENDIL 
 
VIAALI ETIKETT 
20, 50 ml 
 
 
1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Porcilis ColiClos süstesuspensioon sigadele  
 
 
 
Sea piktogramm 
 
 
2. 
TOIMEAINE(TE) KOGUS 
 
E.coli: fimbriaalsed adhesiinid, LT toksoid 
C. perfringens toksoid 
 
 
3. 
PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI 
 
20 ml (10 annust) 
50 ml (25 annust) 
 
 
4. 
MANUSTAMISVIIS(ID) 
 
IM 
 
 
5. 
KEELUAJAD 
 
Keeluaeg: 0 päeva 
 
 
6. 
PARTII NUMBER 
 
Lot 
 
 
7. 
KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP {kuu.aasta} 
Pärast pakendi avamist kasutada 10 tunni jooksul. 
 
 
8. 
MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” 
 
Ad us. vet. 
 


16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. PAKENDI INFOLEHT 


17 
PAKENDI INFOLEHT 
Porcilis ColiClos süstesuspensioon sigadele 
 
 
1. 
MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 
VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL-5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
2. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Porcilis ColiClos süstesuspensioon sigadele 
 
 
3. 
TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Veebaasiline valge kuni peaaegu valge süstesuspensioon. 
 
Üks 2 ml annus sisaldab: 
 
Toimeained: 
Escherichia coli koostisosad: 
- F4ab fimbriaalne adhesiin 
 

 9,7 log2 Ab tiiter1 
- F4ac fimbriaalne adhesiin 
 

 8,1 log2 Ab tiiter1 
- F5 fimbriaalne adhesiin 
 

 8,4 log2 Ab tiiter1 
- F6 fimbriaalne adhesiin 
 

 7,8 log2 Ab tiiter1 
- LT toksoid 
 
 
 

 10,9 log2 Ab tiiter1 
Clostridium perfringens koostisosa: 
- tüüp C (tüvi 578) beeta-toksoid 
 
≥20 RÜ2 
 
1 Antikehade keskmine tiiter (Ab) saavutatuna pärast hiirte vaktsineerimist 1/20 või 1/40 emise annusega 
2 Beeta antitoksiini rahvusvahelised ühikud vastavalt Ph. Eur-le. 
 
Adjuvant: 
dl-α-tokoferüülatsetaat   
150 mg 
 
 
4. 
NÄIDUSTUS(ED) 
 
Põrsaste passiivseks immuniseerimiseks emiste ja nooremiste aktiivse immuniseerimise kaudu 
vähendamaks suremust ja kliinilisi tunnuseid esimestel elupäevadel põhjustatuna nendest E. coli 
tüvedest, mis ekspresseerivad adhesiine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) või F6 (987P) ning C. 
perfringens tüübist C. 
 
 
5. 
VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Ei ole. 
 
 


18 
6. 
KÕRVALTOIMED 
 
Laboratoorsetes uuringutes ja välikatsetes 
Vaktsineerimispäeval täheldati väga sageli kehatemperatuuri tõusu kuni 2 °C. Sageli esines 
vaktsineerimispäeval aktiivsuse vähenemist ja isu puudumist ja/või väga sageli täheldati süstekohal 
kuni 25 päeva püsivat, mõnikord valulikku ning kõva turset läbimõõduga kuni 10 cm. 
 
Turustamisjärgsed kogemused 
Väga harvadel juhtudel võib esineda ülitundlikkusreaktsioone. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st) 
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, sealhulgas harva esinevad üksikjuhud). 
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. 
LOOMALIIGID 
 
Siga (emis ja nooremis). 
 
 
8. 
ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Intramuskulaarseks manustamiseks. 
Manustada 1 annus (2 ml) vaktsiini looma kohta kaela kõrvatagusesse piirkonda. 
 
Vaktsineerimisskeem: 
Esmane vaktsineerimine: Emised/nooremised, keda ei ole veel preparaadiga vaktsineeritud, süstitakse 
esimene kord 6 kuni 8 nädalat enne eeldatavat poegimist ja teine kord 4 nädalat hiljem. 
Revaktsineerimine: Ühekordne revaktsineerimine sooritatakse 2 kuni 4 nädalat enne eeldatavat 
poegimist. 
 
 
9. 
SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS 
 
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini. 
Loksutada põhjalikult enne kasutamist ja aeg-ajalt kasutamise ajal. 
 
 
10.  KEELUAEG 
 
0 päeva. 
 
 
11.  SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida külmkapis (2 °C – 8 °C). 
Mitte lasta külmuda. 
Hoida kaitstult valguse eest. 
 


19 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. 
 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 10 tundi. 
 
 
12.  ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. Põrsaste kaitse saavutatakse kolostrumi tarbimise kaudu. Seetõttu 
tuleb kindlustada, et iga põrsas saaks piisava koguse kolostrumi. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
 
Tiinus 
Lubatud kasutada tiinuse ajal. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste 
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik 
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Kerge punetus ja/või naha ebatasasus võivad tekkida ajutiselt pärast kahekordse annusega 
vaktsineerimist. Muid kõrvaltoimeid, kui need, mida on kirjeldatud lõigus 6., ei ole täheldatud. 
 
Sobimatus teiste ainetega 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. 
 
 
13.  ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14.  PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15.  LISAINFO 
 
Pakendi suurused: 
Pappkarp, milles PET viaal, milles 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml või 250 ml. 
Pappkarp, milles I tüüpi klaasviaal, milles 20 ml, 50 ml, 100 ml või 250 ml. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Preparaadi immunoloogilised omadused: Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks, et anda järglastele 
passiivne immuunsus enterotoksikoosi vastu, mis on põhjustatud E. coli-st, mis ekspresseerib 
fimbriaalseid adhesiine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99), F6 (987P) ning (nekrootilise) 
enteriidi vastu, mis on põhjustatud C. perfringens tüübist C. 
Vaktsineerimise tagajärjel tekivad LT toksiini suhtes neutraliseerivad antikehad.