RILEXINE 15% INJ. 250ML / 1222434

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine tsefaleksiin
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Tsefaleksiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud respiratoorsed infektsioonid,sõramädanik, metriit.
Liigid Veis.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 3 kuud.
Pakendi kogus 150mg 1ml 250ml 1TK
Tootja Virbac S. A.
ATC QJ01DB01

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Rilexine, 150 mg/ml, süstesuspensioon veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
Tsefaleksiini (monohüdraadina) 150 mg
 
Abiained:
Butüülhüdroksüanisool 0,18 mg
Bensüülalkohol 0,009 ml
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Valge kreemjas kuni kollane või roosa õline suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Tsefaleksiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud respiratoorsed infektsioonid, sõramädanik,
metriit.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada tsefalosporiinide või penitsilliinide suhtes tundlikel loomadel.
 
4.4. Erihoiatused <iga loomaliigi kohta>
Nagu kõigi antibiootikumide puhul, mida eritatakse peamiselt neerude kaudu, võib tekkida kuhjumine
neerupuudulikkuse korral. Neerupuudulikkuse korral tuleb ravimit kasutada ainult vastutava
loomaarsti kasu/riski hinnangu alusel.
 
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja
kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Mitte süstida intravenoosselt.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Tsefalosporiinid ja penitsilliinid võivad süstimise, inhaleerimise, allaneelamise või nahakontakti järel
põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus tsefalosporiinide suhtes võib viia ristuva
ülitundlikkuseni penitsilliinide suhtes ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid neile ainetele võivad
mõnikord olla tõsised.
Inimesed, kes on selle preparaadi suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga
vältima.
Käsitseda seda ravimit ettevaatlikult kokkupuutumise vältimiseks ja rakendada kõiki soovitatud
ettevaatusabinõusid. Pärast kasutamist pesta käed.
Kui pärast ravimiga kokkupuutumist tekivad sellised sümptomid, nagu nahalööve, pöörduda arsti
poole ja näidata arstile pakendi infolehte või etiketti. Näo, huulte või silmalaugude turse või
hingamisraskused võivad olla tõsisemad sümptomid ja vajada kohest arstiabi.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ravimi manustamine võib põhjustada lokaalseid koereaktsioone.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Tsefaleksiini koostoime aminoglükosiidide, polüpeptiidsete antibiootikumide (polümüksiin B ja
kolistiin), metoksüfluraani, furosemiidi ja etakridiiniga võib suurendada nefrotoksilisuse riski.
Kemoterapeutiliste ravimite kombinatsioon bakteriostaatikumidega (tetratsükliinid, klooramfenikool,
makroliidid ja rifampitsiin) võib põhjustada antimikrobiaalset antagonismi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarne manustamine.
Loksutada viaali enne kasutamist.
1 ml süstesuspensiooni 10 kg kehamassi kohta päevas (s.o 15 mg tsefaleksiini/kg kehamassi kohta
päevas) 3…5 päeva jooksul vastavalt loomaarsti poolt määratud skeemile. Seda doosi võib manustada
ühe või
kahe süstina päevas.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva
Piimale: 0 päeva.
Mitte kasutada piima inimtoiduks ravi ajal.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Tsefalosporiinid ja nendega seotud ained.
ATCvet kood: QJ01DB01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Tsefaleksiin kuulub tsefalosporiinide perekonda, mis on laia toimespektriga bakteritsiidsed
antibiootikumid, toimides paljude gram-positiivsete ja gram-negatiivsete bakterite vastu. Nende
antibakteriaalne toime, nagu penitsilliinidel, tuleneb nende võimest pärssida bakteri rakuseina
sünteesi. Tsefalosporiinid toimivad transpeptidatsioonile atsüleerides ensüümi, sellega
muudetakse võimatuks ensüümi ristseondumine rakuseina hapet sisaldavate
peptoglükaankiududega. Tulemuseks on defektne rakusein ning sellega kaasneb osmootselt
ebastabiilsete protoplastide teke.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Rilexine süstesuspensiooni intramuskulaarne manustamine ühekordses doosis 1 ml/ 10 kg
kehamassi kohta (s.o 15 mg tsefaleksiini 1 kg kehamassi kohta) tekitas ühe tunniga pärast
süstimist maksimaalse plasmakontsentratsiooni 6,4 μg/ml. Toimimiseks piisav keskmine
kontsentratsioon 1,5 μg/ml on määratud 12 tunni möödudes. Tsefaleksiin tungib hästi kudedesse.
Tsefaleksiin eritub peamiselt uriiniga (85%) aktiivse vormina.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Butüülhüdroksüanisool, bensüülalkohol, riitsinusõli, veevaba kolloidne ränidioksiid,
propüleenglükooldikaprülaat/dikapraat.
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Klaasviaal
Pakend: 100 ml või 250 ml
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
VIRBAC. S.A.
1ère avenue - 2065 m - L.I.D.
06516 CARROS – Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1403
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
08.02.2006/01.07.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uued tooted

CEFFECTAN INJ 25MG/ML 100ML N1 / 1738166

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

EFICUR INJ. 100ML / 1376816

LABORATORIOS HIPRA, S.A.