SENSIBLEX INJ. 50ML / 1708444

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine denaveriin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Lehm, mullikas - Soodustab sünnitusteede pehmete kudede laienemist sünnitusteede ebapiisava avanemise korral. - Emaka kokkutõmmete reguleerimine emaka lihaste hüpertoonia korral. Mullikas - Soodustab sünnitusteede pehmete kudede laienemist sünnituse hõlbustamiseks.
Liigid Veis (lehm, mullikas).
Säilitamine Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pakendi kogus 36,5mg 1ml 50ml 1TK
Tootja Veyx-Pharma GmbH
ATC QG02CX90

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Sensiblex, 40 mg/ml süstelahus veistele


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:

Toimeaine:
Denaveriinvesinikkloriid 40,0 mg
(vastab 36,5 mg denaveriinile)

Abiained:
Bensüülalkohol (E1519) 20,0 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.


3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, värvitu lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (lehm, mullikas).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Lehm, mullikas
- Soodustab sünnitusteede pehmete kudede laienemist sünnitusteede ebapiisava avanemise korral.
- Emaka kokkutõmmete reguleerimine emaka lihaste hüpertoonia korral.
Mullikas
- Soodustab sünnitusteede pehmete kudede laienemist sünnituse hõlbustamiseks.

4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada sünnituse mehaaniliste häirete korral.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ravim on ebaefektiivne, kui loode ei ole veel osaliselt emakakaela kanalisse sisenenud ja kõhupressid
ei ole veel alanud.
Enne ravimi manustamist on tähtis veenduda mehaaniliste takistuste puudumises (nt liiga suur loode).
Olemasolevad takistused tuleb enne ravimi manustamist kõrvaldada (nt korrigeerida loote
ebanormaalset asendit või emakakeerdu).

4.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Ravim avaldab toimet emakalihastele. Seetõttu ei tohi rasedad või rasestuda soovivad naised ravimit
käsitseda ega manustada.
Manustamisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida juhuslikku süstimist iseendale.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silma tuleb ravim veega hoolikalt ära loputada.
Inimesed, kes on denaveriinvesinikkloriidi või ükskõik milliste abiainete suhtes ülitundlikud, ei tohi
seda ravimit manustada.
Pärast kasutamist pesta käed.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Rahutuse suurenemine, tursed süstekohal. Ebapiisav toime või toime puudumine, mille tõttu tuleb
kasutada teisi sünnitusabi meetmeid.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Kasutada ainult sünnituse ajal. Mitte kasutada muude tiinusjärkude ega laktatsiooni ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. Oksütotsiini või selle analoogide lisaks manustamisel tuleb
selle toimeaine annust hoolikalt valida, sest denaveriin võib selle toimeid võimendada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarne.

Mullikas: 10,0 ml ravimit (400 mg denaveriinvesinikkloriidi looma kohta)
Lehm: 10,0 ml ravimit (400 mg denaveriinvesinikkloriidi looma kohta)

Ravimi manustamise ajastamine:

- Mullikatel poegimise hõlbustamiseks: ravimit tuleb manustada niipea, kui loode on osaliselt
emakakaela kanalis ja kõhupressid on alanud.

- Mullikatel ja lehmadel sünnitusteede pehmete kudede laiendamiseks: ravimit võib manustada
kohe pärast seda, kui veterinaararst on kindlaks teinud sünnitusteede puuduliku avanemise (vt
ka ravimi omaduste kokkuvõtte lõike 4.3. [vastunäidustused] ja 4.4. [erihoiatused]).

Kui täielikku laienemist ei saavutata, võib ravimi manustamist ühekordselt korrata 40–60 minuti
pärast.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamise või intravenoosse manustamise korral võib tekkida antikolinergilisi toimeid, nt
südame löögisageduse kiirenemine ja hingamise aeglustumine. Mitte ületada soovitatud annust.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.
Piimale: 24 tundi.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid. Teised günekoloogilised
preparaadid.
ATCvet kood: QG02CX90.

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Denaveriinvesinikkloriid on spasmolüütiline aine, millel on silelihaseid lõõgastav toime. Sellel on
lõõgastav toime emakale sub partu ning see suurendab sünnitusteede pehmete kudede laiendatavust.
Spasmolüütiline toime algab 15–30 minuti jooksul pärast intramuskulaarset süstimist ja kestab mitu
tundi. Toimemehhanism ei ole teada.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Denaveriin eritub ravitud loomade organismist kiiresti.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu

Bensüülalkohol (E1519)
Propüleenglükool
Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)
Süstevesi

6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Värvitust I tüüpi klaasist viaal, fluoritud bromobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega.

1 viaal (10 ml) pappkarbis.
1 viaal (50 ml) pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
2036

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.06.2017

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Juuni 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.