CHINOSEPTAN-BLUESPRAY 200ML

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele

Ülevaade

 

CHINOSEPTAN® BLUE SPRAY
Desinfitseeriv aerosool. Toimib bakterite, viiruste ja mükoositekitajate vastu.
 
200 ml sisaldab 1,3 g 2-fenüülfenooli
 
KASUTAMINE
Kasutatakse väiksemate vigastuste, haavade korral, vastsündinutel nabaväädi desinfitseerimiseks jne. Pihustada desinfitseeritavatele pindadele ja esemetele u 20 cm kauguselt kuni siniseks värvumiseni.
Manustamistihedus: 2 ml 400 cm2 kohta. Minimaalne vajalik toimeaeg – 20 sekundit.
Enne kasutamist loksutada.
 
SÄILITAMINE
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mahuti on rõhu all. Mitte hoida päikesepaistel ega temperatuuril üle 50º C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Mitte pihustada lahtisesse tulle ega mis tahes hõõguvatele materjalidele.
 
HÄVITAMISNÕUDED
Kasutamata jäätmematerjal ja konteiner tuleb hävitada ohutul viisil. Jääkmaterjal ja konteiner tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Keskkonnakaitse meetmed: Kui toode reostab veekogusid või kanalisatsiooni, informeerige vastavaid ametkondi.
 
ERIHOIATUSED
Eriti tuleohtlik. Ärritab silmi. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.
 
Ohutusinformatsioon: Hoida eemal süttimisallikast – Mitte suitsetada! Vältida aerosooli sissehingamist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas.
Esmaabi:
Üldinformatsioon: Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti). Võtta koheselt seljast saastunud riietus.
Sissehingamisel: Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.
Kontaktil nahaga: Nahale sattumisel pesta koheselt rohke vee ja seebiga.
Kontaktil silmaga: Silma sattumisel loputada koheselt veega ja pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel: Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.
 
PAKEND
200ml
 
Tootja: AGROCHEMICA GMBH, Leerkämpe 6A, D-28259 Bremen, Saksamaa
Tel: +49 (0)421 57292-0
Tootja esindaja: OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue 76505. klienditugi: 800 9000, www.zoovet.ee