COBACTAN 2,5% INJ 100ML / 1086465

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine tsefkvinoom
Ravimivorm süstesuspensioon
Näidustus Tsefkvinoomile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatudinfektsioonide ravi veistel ja sigadel.Kliiniliselt oluline toimespekter:Veis:• Pasteurella multocida ja Mannheimia haemolytica põhjustatud hingamisteede haigused.• Sõranaha dermatiit, päkapadjandi erosioon ja äge sõravahe nekrobatsilloos (sõramädanik).• Äge kolimastiit süsteemse haigestumise tunnustega.• Vasikate koliseptitseemia.Siga:• Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis ja teiste tsefkvinoomile tundlike mikroorganismide põhjustatud kopsu- ja respiratoortrakti haiguste raviks.• E. coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp ja teiste tsefkvinoomile tundlike mikroorganismide põhjustatud mastiit-metriit-agalaktia sündroomi (MMA) ravi.
Liigid Veis ja siga
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohasHoida temperatuuril kuni 25 °C.Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 25mg 1ml 100ml 1TK
Tootja Intervet International B.V.
ATC QJ01DE90

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Cobactan 2,5%, 25 mg/ml süstesuspensioon veistele ja sigadele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
Toimeaine:
Tsefkvinoomi                           25 mg, mis vastab 29,64 mg tsefkvinoomsulfaadile.
 
Abiaine:
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Helepruuni värvusega suspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
4.1.      Loomaliigid
Veis ja siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Tsefkvinoomile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi veistel ja sigadel.
 
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Veis:
·         Pasteurella multocida ja Mannheimia haemolytica põhjustatud hingamisteede haigused.
·         Sõranaha dermatiit, päkapadjandi erosioon ja äge sõravahe nekrobatsilloos (sõramädanik).
·         Äge kolimastiit süsteemse haigestumise tunnustega.
·         Vasikate koliseptitseemia.
 
Siga:
·         Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis ja teiste tsefkvinoomile tundlike mikroorganismide põhjustatud kopsu- ja respiratoortrakti haiguste raviks.
·         E. coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp ja teiste tsefkvinoomile tundlike mikroorganismide põhjustatud mastiit-metriit-agalaktia sündroomi (MMA) ravi.
 
4.3.      Vastunäidustused
 Mitte manustada loomadele, kellel esineb ülitundlikkust beetalaktaamantibiootikumidele.
Mitte manustada loomadele kehamassiga alla 1,25 kg.
Mitte kasutada kodulindudel (sealhulgas munade töötlemisel) antimikroobse resistentsuse inimestele leviku riski tõttu.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Cobactan 2,5% selekteerib resistentseid bakteri tüvesid, mis kannavad laiendatud spektriga beetalaktamaase (ingl extended spectrum betalactamases, ESBL) ja võib kujutada ohtu inimeste tervisele, kui need tüved levivad inimestele näiteks toidu kaudu. Seetõttu tuleb Cobactan 2,5% hoida selliste kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad halvasti või eeldatavasti alluvad halvasti (väga ägedad juhtumid, kui ravi peab alustama ilma bakterioloogilise diagnoosita) esimese valiku ravile. Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada sellelaadse resistentsuse esinemist. Alati kui võimalik, peab Cobactan 2,5% kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.
 
Cobactan 2,5% on mõeldud loomade individuaalseks raviks. Mitte kasutada seda haiguste ennetamiseks või osana karjatervise programmidest. Loomarühma tohib ravida ainult hetkel esineva haiguspuhangu korral ja ravi peab vastama heakskiidetud kasutustingimustele.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.
1.      Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
2.      Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.
3.      Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
 
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 Preparaadi kasutamisel võib esineda lokaalset kudede ärritust. Koekahjustused paranevad 15 päeva jooksul pärast viimast manustamist.
Harvadel juhtudel võib esineda ülitundlikkusreaktsioone.
 
4.7.            Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Puudub informatsioon reproduktiivtoksilisuse kohta veistel ja sigadel. Laboratoorsetel uuringutel ei täheldatud laborloomadel tsefkvinoomi mõju viljakusele ega teratogeenset toimet.
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Tsefalosporiinirühmale tundlikel bakteritel esineb ristuv tundlikkus tsefalosporiinidele.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis

 

Looma-liik
Näidustus
Annus
Manustamis-sagedus
Veis
Pasteurella multocida ja Mannheimia haemolytica põhjustatud hingamisteede haigused.
Sõranaha dermatiit, päkapadjandi erosioon ja äge sõravahe nekrobatsilloos (sõramädanik).
1 mg tsefkvinoomi kg kehamassi kohta (2 ml preparaati 50 kg kehamassi kohta).
Kord päevas
3...5 järjestikusel päeval.
Äge kolimastiit süsteemse haigestumise tunnustega.
1 mg tsefkvinoomi kg kehamassi kohta (2 ml preparaati 50 kg kehamassi kohta).
Kord päevas
2 järjestikusel päeval.
Vasikas
Koliseptitseemia
 
2 mg tsefkvinoomi kg kehamassi kohta (4 ml preparaati 50 kg kehamassi kohta).
Kord päevas
3...5 järjestikusel päeval.
Siga
Hingamisteede haigused
 
2 mg tsefkvinoomi kg kehamassi kohta (2 ml preparaati 25 kg kehamassi kohta).
Kord päevas
3 järjestikusel päeval.
MMA-sündroom
 
2 mg tsefkvinoomi kg kehamassi kohta (2 ml preparaati 25 kg kehamassi kohta).
Kord päevas
2 järjestikusel päeval.
Preparaati manustatakse lihasesiseselt. Vastavalt uuringutele on soovitatav korduvmanustamisel manustada preparaati erinevatesse süstekohtadesse.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.
Enne tarvitamist pudelit põhjalikult loksutada.
Preparaat ei sisalda antimikroobseid säilitusaineid. Puhastage kummikork enne iga annuse võtmist. Kasutage kuiva ja steriilset nõela ja süstalt. Korrektse annuse manustamiseks kasutada korralikult gradueeritud süstalt. Kui ravite loomi grupiviisiliselt, kasutage väljavoolunõela.
Pudeli korki võib läbistada kuni 25 korda.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Veised on hästi talunud üleannuseid kuni 20 mg kg kehamassi kohta päevas ja sead üleannuseid kuni 10 mg kg kehamassi kohta päevas.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
Veis:
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.
Piimale: 24 tundi.
 
Siga:
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: tsefalosporiinid ja sellega seotud ained
ATCvet kood: QJ01DE90
 
Tsefkvinoom on tsefalosporiinide gruppi kuuluv antibiootikum, mis takistab rakuseina sünteesi. Toimib bakteritsiidselt, omab laia toimespektrit ning on stabiilne penitsillinaasi ja beetalaktamaasi suhtes.
 
5.1       Farmakodünaamilised omadused
Kliiniliselt oluline toimespekter: E. coli, Citrobacter spp, Klebsiella spp, Pasteurella spp, Proteus spp, Salmonella spp, Serratia marcescens, Haemophilus somnus, Actinomyces pyogenes, Bacillus spp, Corynebacterium spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides spp, Clostridium spp, Fusobacterium spp, Prevotella spp, Actinobacillus sppja Erysipelothrix rhusiopathiae.
Neljanda põlvkonna tsefalosporiinina ühendab tsefkvinoom endas suure rakku tungimise võime ja stabiilsuse beetalaktamaaside suhtes. Erinevalt eelmiste põlvkondade tsefalosporiinidest ei hüdrolüüsu tsefkvinoom mõnedele enterobakterite liikidele iseloomulike kromosomaalselt kodeeritud Amp-C tüüpi või plasmiididega vahendatud tsefalosporinaaside toimel. Samas võivad mõned laiendatud spektriga beetalaktamaasid (ESBL) hüdrolüüsida tsefkvinoomi ja teiste põlvkondade tsefalosporiine. Kõrgetasemelise tsefkvinoomi vastase resistentsuse tekkeks on vaja kahe geneetilise modifikatsiooni juhuslikku kokkusattumist, st nii spetsiililiste beetalaktamaaside ületootmist kui ka membraani läbilaskvuse vähenemist. 
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
Veistel saavutatakse maksimaalne kontsentratsioon seerumis 2 μg / ml 1,5...2 tundi pärast preparaadi lihasesisest või nahaalust manustamist. Tsefkvinoom on suhteliselt lühikese poolväärtusajaga (2,5 tundi). Kuni 5% toimeainest seondub valkudega ja väljutatakse uriiniga muutumatul kujul.
Suukaudsel manustamisel tsefkvinoom ei imendu.
Kahekordse veise annuse kasutamisel sigadel saabub maksimaalne kontsentratsioon 4,8 μg / ml seerumis 20 kuni 60 minuti möödumisel pärast lihasesisesest manustamisest. Keskmine poolväärtusaeg sigadel on umbes 9 tundi.
Tsefkvinoom seondub halvasti plasmavalkudega ja tungib seetõttu sigadel tserebrospinaalvedelikku (TSV) ja sünoviaalvedelikku. Kontsentratsioon sünoviaalvedelikus ja plasmas on sarnane. 12 tundi pärast ravi on kontsentratsioon TSV-s jõudnud samale tasemele plasmakontsentratsiooniga.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1.    Abiainete loetelu
 
Etüüloleaat.
 
6.2.    Sobimatus
Ei ole teada.        
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Värvitud II tüüpi klaaspudelid, millel on fluoropolümeeriga kaetud hallid epikloorhüdriin kummist korgid (I tüüpi sulgurid), mis on kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 50 ml ja 100 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1041
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 01.04.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
September 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim
 
 
 

Uued tooted

CEFFECTAN INJ 25MG/ML 100ML N1 / 1738166

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

EFICUR INJ. 100ML / 1376816

LABORATORIOS HIPRA, S.A.