CYCLOSPRAY 270ML ( 130,76G) N1 / 1666649

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine kloortetratsükliin
Ravimivorm nahasprei, suspensioon
Näidustus Kloortetratsükliini suhtes tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide toetav ravi pindmiste traumade või kirurgiliste haavade korral. Veterinaarravimit võib kasutada osana pindmiste jalainfektsioonide, eelkõige lammaste interdigitaalse dermatiidi (sõramädaniku) ja veiste digitaalse dermatiidi ravist.
Liigid Veis, lammas ja siga.
Säilitamine Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all; kuumenemisel võib lõhkeda. Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C. Hoida eemal soojusallikatest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest tulest ja teistest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
Pakendi kogus 73mg 1g 130.76g 1TK
Tootja Eurovet Animal Health B.V.
ATC QD06AA02

Ülevaade


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Cyclospray, 78,6 mg/g nahasprei, suspensioon sigadele, lammastele ja veistele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 gramm suspensiooni sisaldab:
Toimeaine:
Kloortetratsükliin HCl 78,6 mg (mis vastab 73,0 mg kloortetratsükliinile)
Abiained:
Patentsinine V, värvaine 4,8 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Nahasprei, suspensioon.
Sinist värvi sprei.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Veis, lammas ja siga.

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kloortetratsükliini suhtes tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide toetav ravi pindmiste
traumade või kirurgiliste haavade korral. Veterinaarravimit võib kasutada osana pindmiste
jalainfektsioonide, eelkõige lammaste interdigitaalse dermatiidi (sõramädaniku) ja veiste digitaalse
dermatiidi ravist.

4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Enne pihustamist puhastada põhjalikult kahjustatud piirkond. Jalahaiguste ravile peab parima toime
saavutamiseks alati eelnema sõrgade värkimine. Pärast ravimi sõrale kandmist tuleb looma hoida
vähemalt üks tund kuival pinnal.

4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Pihustades pea lähedal, tuleb kaitsta looma silmi.
Loomal ei tohi lubada enda või teiste loomade ravitud piirkonda lakkuda.
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ravimi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada
kloortetratsükliini suhtes resistentsete bakterite tekkimise riski ning vähendada ravi efektiivsust teiste
tetratsükliinidega võimaliku ristresistentsuse tõttu.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kloortetratsükliini suhtes sensitisatsiooni, kontaktdermatiidi ja ülitundlikkusreaktsioonide tekkimise
riski tõttu tuleb vältida otsest kokkupuudet nahaga.
Ravimi käsitsemisel tuleb kanda sobivaid kaitsekindaid.
Silmaärrituse ohu tõttu tuleb vältida nahasprei silma sattumist. Kaitsta silmi ja nägu.
Mitte pihustada leekidesse või mõne muu süüteallika läheduses. Mitte purustada ega põletada
konteinerit isegi pärast kasutamist.
Vältida aurude sissehingamist. Ravimit manustada vabas õhus või piisava ventilatsiooniga alal.
Pärast kasutamist pesta käed.
Ravimi manustamisel mitte süüa ega suitsetada.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel või silma sattumisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata
pakendi etiketti.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Harva võib tekkida ülitundlikkusreaktsioone.

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Pärast veterinaarravimi kutaanset manustamist kloortetratsükliin praktiliselt ei imendu ning ei ole
piimast leitav. Seetõttu on veterinaarravim ohutu kasutamiseks nii tiinuse kui laktatsiooni ajal.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Veterinaarravimi kutaansel manustamisel kloortetratsükliin praktiliselt ei imendu. Andmed
koostoimete kohta teiste paiksete ravimitega puuduvad.

4.9 Annustamine ja manustamisviis
Veterinaarravim on näidustatud kutaanseks manustamiseks. Enne pihustamist loksutada konteinerit
põhjalikult. Konteinerit tuleb hoida 15–20 cm kaugusel pihustatavast piirkonnast; pihustada ligikaudu
3 sekundit (vastab ligikaudu 3,9 g ravimile või 0,10 g kloortetratsükliinvesinikkloriidile), kuni ravitav
piirkond on ühtlaselt värvunud. Jalainfektsioonide korral tuleb tegevust 30 sekundi pärast korrata.
• Pindmistest traumadest või kirurgilistest haavadest tekkinud infektsioonide toetavaks raviks on
soovitatav manustada ravimit üks kord.
• Digitaalse dermatiidi raviks on soovitatav manustada ravimit kaks korda (st 30-sekundilise
intervalliga) ööpäevas kolmel järjestikusel päeval.
• Muude jalainfektsioonide (sõramädaniku) raviks on soovitatav manustada ravimit kaks korda (st
30-sekundilise intervalliga). Olenevalt vigastuse tõsidusest ja paranemise kiirusest tuleb ravi
1 kuni 3 päeva pärast korrata.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei rakendata.

4.11 Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.
Mitte kasutada lakteerivate loomade udaral, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: antibiootikumid paikseks kasutamiseks, tetratsükliin ja selle derivaadid
ATCvet kood: QD06AA02

5.1 Farmakodünaamilised omadused
In vitro on kloortetratsükliin eelkõige bakteriostaatiline. Kloortetratsükliini toime avaldub bakteriraku
valgusünteesi inhibeerimise teel. See kahjustab eriti just bakterirakkude jagunemist ja moodustumist.
Kloortetratsükliin seondub bakteri ribosoomi 30S-alaühiku retseptoritega, kus need häirivad
aminoatsüül-transport-RNA (AA-tRNA) seondumist informatsiooni-RNA (mRNA)
ribosoomikompleksi aktseptoriga.
Resistentsust tetratsükliinide suhtes võivad vahendada erinevad mehhanismid: (1) energiast sõltuvad
väljavoolusüsteemid; (2) ribosoome kaitsvad valgud, mis eraldavad tetratsükliine nende
seondumiskohast ribosoomi AA-tRNA kinnituskoha lähedal; (3) süsinik-11a ensümaatiline
hüdroksüülimine, mis häirib ribosoomide seondumises osalevat tetratsükliinide β-keto-enooli; (4)
ribosoomi 16S RNA mutatsioon tetratsükliinide esmases seondumiskohas; ja (5) poriinide stressist
tingitud tagasireguleerimise faas, mille kaudu ravim läbib gramnegatiivse välisseina. Esimesed kaks
mehhanismi on teistest tunduvalt sagedasemad.

5.2 Farmakokineetilised andmed
Pärast veterinaarravimi kutaanset manustamist kloortetratsükliin praktiliselt ei imendu. Seetõttu on
veterinaarravimi toime ainult paikne, süsteemset toimet ei eeldata.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Patentsinine V (E131)
Butaan (Butaan 100)
Kolloidne veevaba ränidioksiid (Aerosil 200)
Isopropüülalkohol
Sorbitaantrioleaat (Span 85)

6.2 Sobimatus
Ei ole teada.

6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all; kuumenemisel võib lõhkeda. Kaitsta otsese
päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C. Hoida eemal soojusallikatest, kuumadest
pindadest, sädemetest, lahtisest tulest ja teistest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
270 ml (sisaldab 130,76 g) või 520 ml (sisaldab 261,52 g) rõhu all, kattekihiga plekk-konteiner
plastmaterjalist klapimehhanismi ja pihustusotsikuga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1937

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.11.2015

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
November 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

 
 
 

Uued tooted