ZOLETIL 50 PLV+LAHUSTI 5ML /1185678

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine tiletamiin + zolasepaam
Ravimivorm süstelahuse pulber ja lahusti
Näidustus Anesteesia diagnostiliste ja lühiajaliste kirurgiliste protseduuride korral koertel ja kassidel.
Liigid Koer, kass.
Säilitamine Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Säilitamise eritingimused puuduvad. Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või manustamiskõlblikuks muutmist: temperatuuril kuni 25°C 48 tundi, külmkapis (2°C–8°C) 8 päeva.
Pakendi kogus 25mg+25mg 1ml 5ml 1TK
Tootja Virbac S.A.
ATC QN01AX80

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Zoletil 50, süstelahuse pulber ja lahusti, koertele ja kassidele
Zoletil 100, süstelahuse pulber ja lahusti, koertele ja kassidele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
 
Zoletil 50
1 viaal  süstelahuse pulbrit sisaldab:
Tiletamiini (vesinikkloriidina)                 125 mg
 Zolasepaami (vesinikkloriidina) 125 mg
 
Zoletil 100
1 viaal süstelahuse pulbrit sisaldab:
Tiletamiini (vesinikkloriidina)                 250 mg
Zolasepaami (vesinikkloriidina)             250 mg
 
Abiained:
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Süstelahuse pulber ja lahusti.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Koer ja kass.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Anesteesia diagnostiliste ja lühiajaliste kirurgiliste protseduuride korral koertel ja kassidel.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mite manustada raske südame- ja hingamispuudulikkuse korral.
Mitte manustada raske pankrease, neeru- ja maksapuudulikkuse korral.
Mitte manustada fosfororgaaniliste ühenditega süsteemset ravi saavatele loomadele.
Mitte manustada raske hüpertensiooni korral.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Koertel on zolasepaami eliminatsioon kiirem kui tiletamiinil, mis tekitab korduvmanustamisel kahe toimeaine kontsentratsioonide suhte erinevuse veres tiletamiini kasuks, see võib põhjustada mõningaid kõrvaltoimeid.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Vähemalt 12 tundi enne anesteesiat soovitatakse loomadele anda ainult vett. 24 tundi enne anesteesiat on soovitatav ära võtta parasiitidevastased kaelarihmad.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ülitundlikkus välisärrituste suhtes.
Lihastoonuse suurenemine või isegi toonilis-kloonilised krambiseisundid.
Kirurgiliste manipulatsioonide käigus võib tekkida südame löögisageduse ja hingamise kiirenemine, tahhükardia, hüpertensioon. Võib esineda hüpotermia. Kõrgete dooside manustamise korral võib südametegevus ja hingamine aeglustuda.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Teratogeenseid ja embrüotoksilisi toimeid ei ole täheldatud.
Veterinaarravimi ohutus tiinuse, laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
Kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule.
Mitte kasutada üldanesteetikumina keisrilõike tegemisel.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Mitte kasutada koos:
-                      fenotiasiinidega (atsepromasiin, kloorpromasiin) südametegevuse ja hingamise pärssimise ja hüpotermia tõttu;
-                      klooramfenikooliga, sest see vähendab anesteetikumi eliminatsioonikiirust.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks või intravenoosseks manustamiseks.
Lahustada süstelahuse pulber kaasasoleva lahustiga.
 
Premedikatsioon:
Soovitatakse teha enne anesteesiat, et piirata süljevoolust, liigseid eritisi ja vähendada šoki tekkimise riski.)
Atropiin (sulfaat).
Koerad: 0,1 mg/kg s.c. 15 minutit enne ZOLETIL-i süstimist.
Kassid: 0,05 mg/kg s.c. 15 minutit enne ZOLETIL-i süstimist.
 
Anesteesia:
Intramuskulaarselt: tasakaalurefleksi kadumine 3...6 minuti jooksul.
Intravenoosselt: tasakaalurefleksi kadumine vähem kui 1 minuti jooksul.
 
Zoletil 50 valmislahuse 1 ml sisaldab 25mg tiletamiini ja 25 mg zolasepaami.
Zoletil 100 valmislahuse 1ml sisaldab 50mg tiletamiini ja 50 mg zolasepaami.
 
Intramuskulaarne manustamine
KOERAD
Uuringu tostamiseks: 3,5-5mg tiletamiini ja 3,5-5mg zolasepaami kg kehamassi kohta.
Väikesed operatsioonid, lühiajaline anesteesia: 5-7,5 mg tiletamiini ja 5-7,5 mg zolasepaami kg kehamassi kohta.
Suured ja valulikud kirurgilised protseduurid: 7,5-10 mg tiletamiini ja 7,5-10 mg zolasepaami kg kehamassi kohta.
 
KASSID
Väiksed operatsioonid: 5 mg tiletamiini ja 5 mg zolasepaami kg kehamassi kohta.
Suured kirurgilised protseduurid: 7,5 mg tiletamiini ja 7,5 mg zolasepaami  kg kehamassi kohta.
 
Intravenoosne manustamine
 
KOERAD
Uuringu teostamiseks: 2,5 mg tiletamiini ja 2,5 mg zolasepaami kg kehamassi kohta.
Väikesed operatsioonid, lühiajaline anesteesia: 3,75 mg tiletamiini ja 3,75 mg zolasepaami mg kg kehamassi kohta.
Suured ja valulikud kirurgilised protseduurid: 5 mg tiletamiini ja 5 mg zolasepaami mg kg kehamassi kohta.
 
KASSID
Uuringu teostamiseks: 2,5 mg tiletamiini ja 2,5 mg zolasepaami mg kg kehamassi kohta.
Suured kirurgilised protseduurid: 3,75 mg tiletamiini ja 3,75 mg zolasepaami mg kg kehamassi kohta.
 
Vajadusel võib manustamist korrata, kuid doos peab moodustama esialgsest ravimi kogusest 1/3...1/2.
Manustamist alustatakse konkreetsel loomaliigil sõltuvalt operatsioonist. See peab olema kohandatud vastavalt arsti otsusele sõltuvalt looma seisundist (vanus, rasvumus, rasked organipuudulikkused, šokiseisund, tiinuse lõpp).
 
Kirurgilise anesteesia kestus: sõltuvalt doosist 20...60 minutit.
 
Taastumine anesteesiast
Analgeesia kestab kauem kui kirurgiline anesteesia. Normaalse aktiivsuse taastumine võtab aega 2...6 tundi. Looma tuleb hoida rahulikus kohas, vältida kära ja liigset valgust.
Üleannustamisel, rasvunud ja vanadel loomadel võib taastumine kauem aega võtta.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamisel tuleb loomi hoolikalt jälgida, sümptomid hõlmavad:
-          kardiopulmonaalseid häireid;
-          pikenenud taastumist.
 
Surmav doos kassidel ja koertel on umbes 100 mg kg kehamassi kohta intramuskulaarsel manustamisel.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: teised üldanesteetikumid, kombinatsioon, ATCvet kood: QN01AX99
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Zoletil 50 ja Zoletil 100 on süstitav üldanesteetikum.
 
Keemiliselt koosneb Zoletil võrdsetest osadest dissotsiatiivsest anesteetikumist tiletamiinvesinikkloriidist (arüülaminotsükloalkanoon) ja zolasepaamvesinikkloriidist (mittefenotiasiinne diasepinoon), millel on trankvilliseeriv ja lihaseid lõõgastav toime.
 
ZOLETIL-is kombineeritud ravimitel on üksteist täiendavad toimed. Tiletamiin on dissotsiatiivne anesteetikum, mis on farmakoloogiliselt sarnane ketamiinile. Zolasepaam on bensodiasepiin, mis on farmakoloogiliselt sarnane diasepaamile. Sellel on sedatiivne, anksiolüütiline ja lihaseid lõõgastav toime. Zolasepaam tugevdab tiletamiini kesknärvisüsteemi pärssivat toimet. See väldib ka tiletamiini tagajärjel tekkida võivaid krampe ja parandab nii lihaseid lõõgastavat toimet kui ka anesteesiast toibumist.
 
ZOLETIL kutsub esile anesteetilise efekti, mis ei sarnane ühelegi konventsionaalsele anesteesiaseisundile. See annab teadvusetuseseisundi, millele on viidatud kui dissotsiatiivsele seisundile, sest see näib pärssivat selektiivselt assotsiatiivseid teid ajus enne anesteetilise sensoorse blokaadi tekitamist. Analgeesia tuleneb ilmselt sensoorsete juhteteede selektiivsest pärssimisest ajus.
 
Sõltuvalt loomaliigist püsib analgeesia pärast anesteetilise toime möödumist. Enamikul loomadest ja välja arvatud juhud, kui preparaati kasutatakse äärmiselt suurtes annustes, jäävad neelu- ja kõrirefleksid alles. Kraniaalnärvide ja seljaajurefleksid jäävad samuti alles. Seetõttu jäävad looma silmad anesteesia ajal avatuks ja loom saab neelata, keelt liigutada, mäluda, silmalauge ning jäsemeid liigutada. Fakt, et kõik need refleksid jäävad alles, ei tähenda seda, et anesteesia ei ole piisav.
 
Zoletil 50 ja Zoletil 100 toimed võib kokku võtta järgmiselt.
 
Katalepsia:
-          kiire, erutusjärguta, järgneb lihaste lõõgastus.
 
Analgeesia:
-          otsene pindmine analgeesia;
-          mõõdukas siseelundite analgeesia.
 
Kirurgiline anesteesia:
-          koos lihaste lõõgastumisega;
-          kõri-, neelu- ja silmalaureflekside püsimine;
-          hingamiskeskust ei pärsita, võimalik süljeeritumine.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Tiletamiini poolväärtusaeg on 75 minutit koertel ja 150 minutit kassidel. Zolasepaamil on see vastavalt koertel 60 minutit ja kassidel 270 minutit. Zoletil 50 ja Zoletil 100 ei mõju maksale kahjulikult ning ei mõjuta metabolismi.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Süstelahuse pulber:
Veevaba naatriumsulfaat, laktoosmonohüdraat.
Lahusti:
Süstevesi.
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: temperatuuril kuni 25°C 48 tundi,
temperatuuril +2...+8°C ja kaitstult valguse eest  8 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Säilitamise eritingimused puuduvad.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Klaasviaal halobutüülkorgiga.
 
Pakend: 5ml N1 (pakendis on lisaks lahusti 5ml)
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 M L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
Zoletil 50:  1407
Zoletil 100: 1408
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
08.06.2006/25.06.2012
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Retseptiravim.